Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Hälsoläget i Sandviken

Hälsoläget i Sandvikens kommun beskrivs utifrån data som är insamlat via enkäter till medborgarna.

I denna sammanställning har vi hämtat information från den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från 2014, ungdomsenkäten "Lupp"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från 2016 och CAN:s drogvaneundersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från 2016.  

Alkoholvanor

En hög alkoholkonsumtion har samband med en mängd sjukdomar, organskador och olyckor men kan även ha sociala konsekvenser som påverkar hälsotillståndet negativt.

flaskor

Det som framgår vid 2014 års mätningar är att män i Sandvikens kommunen i större utsträckning än kvinnor har riskabla alkoholvanor. Sedan 2004 har det varit en positiv utveckling med minskad andel som har riskabla alkoholvanor.

Andelen ungdomar med riskkonsumtion har sjunkit både bland tjejer och bland killar de senaste åren. Största minskningen har skett bland tjejerna med en minskning på hela 50 procent under åren 2013-2016.

Har du funderingar över dina eller någon in din närhets alkoholvanor?
Få mer information på Alkoholprofilenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på Alkoholhjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tobaksbruk

Tobaksbruk leder till fysisk ohälsa. Rökningen är en bidragande orsak till många sjukdomar, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, olika cancersjukdomar, diabetes typ 2 samt KOL och andra sjukdomar i andningsorganen. Detta gör att rökning är en av de enskilt största dödsorsakerna i västvärlden.

cigaretter

Andelen av Sandviken kommuns befolkning som röker har minskat under det senaste decenniet. I dagsläget är det ganska lika fördelning mellan män och kvinnor i kommunen som röker dagligen. Snusning är mycket vanligare bland männen än bland kvinnorna, både i kommunen och i Sverige.

Bland ungdomar i årskurs två på gymnasiet har rökningen minskat de senaste tre åren. 2016 var det nio procent av tjejerna och fem procent av killarna som röker dagligen.

Vill du sluta röka?
Få mer information på Sluta röka-linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsoutveckling. Regelbunden motion har visats motverka förekomsten av en mängd sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes typ 2, depression och även vissa cancerformer.

cyklister

Större andelen män och kvinnor i kommunen uppfyller de nationella rekommendationerna om minst 30 minuters fysisk aktivitet om dagen.
Bland de som inte uppfyller rekommendationerna var det hela 88 procent av männen och 75 procent av kvinnorna som vill öka sin fysiska aktivitet.

Barn och ungdomar rekommenderas sammanlagt 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Bland ungdomarna i åldern 16-25 år är det så många som var femte ungdom som inte uppfyller dessa rekommendationer.

 

Fetma och övervikt (BMI)

Fetma och övervikt har samband med en rad hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, typ-2 diabetes, cancer och sjukdomar i rörelseorganen. Body Mass Index (BMI) bygger på en matematisk formel som visar sammanhanget mellan en persons vikt och längd och räknas ut enligt beräkningen kroppsvikt i kilogram dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat. Gränsen för övervikt går vid ett BMI på 25 och gränsen för fetma går vid ett BMI på 30. 

macka

I Sandvikens kommun är övervikt och fetma är vanligare bland män än bland kvinnor i kommunen.
De senaste åren har andelen kvinnor med övervikt eller fetma minskat medan andelen män inte förändrats. 

Goda matvanor är en viktig beståndsdel i en positiv hälsoutveckling. Det finns samband mellan goda matvanor i form av frukt-, grönsaks- och fettintag och utveckling av diabetes typ 2, övervikt och tandhälsa. Dina matvanor har även betydelse för minskad risk för hjärt-och kärlsjukdom och vissa cancerformer.
Närmare hälften av männen och en fjärdedel av kvinnorna äter inte tillräckligt med frukt och grönsaker. Andelen har ökat de senaste åren. 

 

Psykiskt välbefinnande

Psykiskt välbefinnande avser en persons psykiska reaktioner på påfrestningar/stressorer i vardagen.

oro

Nedsatt psykiskt välbefinnande är något högre bland kvinnor än bland män i Sandvikens kommun.

Bland tjejerna i årskurs åtta och i årskurs två på gymnasiet är det mer än hälften som de senaste sex månaderna känt sig stressade flera gånger i veckan eller så gott som varje dag. Tjejerna känner sig även nedstämda i högre andel än killarna, i åldern 13—25 år var det mer än var tredje tjej som de senaste sex månaderna känt sig nedstämd flera gånger i veckan eller så gott som varje dag. 

Mår du dåligt och vill ha hjälp för att må bättre?
1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns telefonnummer och kontaktuppgifter
Som ung kan du även kontakta Ungdomsmottagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterad: 2017-12-01
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se