Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Nationella Folkhälsomål

Folkhälsa handlar ytterst om vilket samhälle vi vill leva i. Det finns ett nära samband mellan demokrati, delaktighet, jämlikhet och social trygghet å ena sidan och en bra folkhälsa å den andra.

Människors hälsa påverkas av en rad bestämningsfaktorer. En del är svårare att göra någonting åt, ex det biologiska arvet. Andra faktorer kan vi påverka genom kollektiva beslut, t ex bostadsplanering, trafikmiljö, utbudet av alkohol och tobak, arbetsmiljöer. Vissa bestämningsfaktorer kan hänföras till människors levnadsvanor som kost, motion, rökning samt användandet av droger.

Målet för folkhälsopolitiken är att människors hälsa skall ses som ett av de mest angelägna övergripande målen för hela samhällspolitiken. 

Övergripande mål

Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.

Elva  målområden för folkhälsoarbetet

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från 11 målområden där man finner de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan.

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika,doping,tobak och spel.

Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa.

Sidan uppdaterad: 2017-11-21
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se