Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen

Syftet med en gemensam överenskommelse är att fördjupa samarbetet mellan kommun och polis och därigenom minska brottsligheten och förbättra tryggheten för medborgare och verk­samma i Sandvikens kommun. 

Samverkansöverenskommelserna är tänkta att ge struktur åt samverkan mellan polis och kommun i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet – och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig. Överenskommelserna ingår också i en särskild arbetsmodell – med kartläggning, gemensam lokal problembild, medborgarlöften, aktiviteter och uppföljning.

I Sandviken har vi kommit överens om tre målområden ANTDS, Våld i nära relationer och Trygghet i det offentliga rummet och bostadsområden.

ANDTS samverkansgrupp

En samverkansgrupp med representanter från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kunskapsförvaltningen, Ungdomsmottagning och Polisen. 
Kommunens ANDTS-strateg är sammankallande och gruppen träffas 4-5 gånger per år.

Kartläggning

Kartläggning av hur läget gällande ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar) ser ut i Sandviken görs regelbundet. Det sker genom en sammanställning av tillgängliga data från bland annat polisen, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN:s, drogvaneundersökning, Hälsa på lika villkor och vattenanalyser.

Kontaktperson

Elin Giotis, Preventionsstrateg  
E-postadress: elin.giotis@sandviken.se

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne.

Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våld Öppnas i nytt fönster.

Läs mer hur du kan få stöd om du eller någon i din närhet är drabbad på kommunens sida om våld och utsatthet. Öppnas i nytt fönster.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av representanter från Polismyndigheten, skolhälsovården, Region Gävleborg, Kvinnojouren, BoJ (BrottsofferJouren) och Familjerätten.

Kontaktperson:

Elin Giotis, Preventionsstrateg
E-postadress: elin.giotis@sandviken.se

Trygghet i det offentliga rummet och bostadsområden

Trygghet kan mätas från två synvinklar, den upplevda tryggheten hos medborgarna samt den faktiska säkerheten genom brottsstatistik.

I Sandviken är den upplevda tryggheten inte i relation till den faktiska säkerheten. Sandvikens medborgare har i enkäter uppgett att de upplever en hög känsla av otrygghet i förhållande till jämförbara kommuner. Den faktiska säkerheten är högre, det begås färre brott i Sandviken än i jämförbara kommuner och i Sverige.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av representanter från Polisen, Gästrike Räddningstjänst, Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB samt flertalet av kommunens förvaltningar. 

Medborgarlöften

Ett lokalt medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till medborgarna inom lokalpolisområdet. Medborgarlöftet syftar till att öka tryggheten i lokalpolisområdet.
Läs mer om medborgarlöften i Sandvikens kommun

Kontaktperson

Camilla Gilljam, Folkhälso- och trygghetsstrateg
E-post: camilla.gilljam@sandviken.se