Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ett "värstascenario" - hög arbetslöshet och brist på kompetens

I Arbetslivsförvaltningens årsrapport, som är en sammanställning av aktuell utvecklingsstatistik för Sandviken med omvärld, framgår att såväl arbetslösheten som antalet nyanmälda lediga jobb ökade påtagligt under förra året 2015.

Även om den sedan 2008 påbörjade nedgången av arbetstillfällen i Sandviken bröts under 2014, av en nettouppgång av antalet jobb med +55 förvärvsarbetande, så har det försvunnit nästan 1 200 arbetstillfällen från arbetsmarknaden i Sandviken mellan åren 2008 och 2014.
Det är enbart inom jord- och skogsbruk samt inom personliga tjänster som kropps- och hårvård som antalet jobb ökat märkbart under denna period. Inom fastighetsverksamhet, transportsektorn, energiförsörjning samt omsorg och sociala tjänster har sysselsättningen varit i stort sett oförändrad.

Jobbminskningarna återfinns inom en rad näringsgrenar, främst inom tillverkningsindustrin och offentlig förvaltning samt inom handel och företagstjänster liksom hotell- och restaurangnäringen. Klicka för att se tabell över förvärvsarbetande dagbefolkning i Sandvikens kommunPDF (pdf, 53.9 kB)

Den stora minskningen av antalet arbetstillfällen i Sandviken har medfört att arbetslösheten ökat kraftigt under denna period, en utveckling som förstärktes av att arbetslösheten ökade med omkring 10 % under 2015, till den högsta nivån på 19 år i Sandviken.

Vid årsskiftet, per den sista december 2015, hade Sandviken ca 1 200 fler arbetslösa än vid motsvarande tidpunkt 2008 och ca 1 500 fler arbetslösa än december 2007. Under 2015 ökade antalet arbetslösa i Sandviken med +235 personer, eller +9,7 %, till 2 652 arbetslösa. Klicka för att se diagram över antalet arbetslösa i Sandviken år 2007 - 2015 PDF (pdf, 26.7 kB)

I relation till antalet personer i arbetskraften var arbetslösheten i Sandviken hela 14,3 % vid årsskiftet. Det är den högsta arbetslöshetsnivån i Gävleborgs län, som är det län som har landets högsta arbetslöshet.
Ungdomsarbetslösheten i Sandviken uppgick till 27,9 % i december 2015, vilket var den 5:e högsta bland landets 290 kommuner. Andelen arbetslösa unga män 18-24 år uppgick till hela 31,0 % i Sandviken vid årsskiftet. Det kan exempelvis jämföras med en arbetslöshet för unga män på 11,7 % i Uppsala och 13,9 % i Falun i december 2015. Klicka för att se diagram över andelen arbetslösa år 2015 i Sandviken/ Gävleborg/ Sverige.PDF (pdf, 57.8 kB)

Samtidigt ökar inflödet av nyanmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen i Sandviken. Under 2015 nyanmäldes hela 2 189 lediga jobb i Sandviken, varav 1 229 eller 56 % var tillsvidareanställningar. En ökning med hela 28,5 % under ett år. Och under de första fyra veckorna i år 2016 är antalet nyanmälda lediga 75 % fler än under motsvarande veckor förra året. 

Att det, trots kraftigt ökad arbetslöshet, blir allt svårare att tillsätta de lediga jobben framgår även delvis av sysselsättningsstatistiken. En sådan indikator är att allt fler arbetar kvar efter 65 års ålder, vilket dels är en konsekvens av att fler kan och vill arbeta längre men också en konsekvens av att det blir allt svårare att erhålla ersättningskompetens.

Inom exempelvis sektorn ”övriga privata företag” (det vill säga företag utöver privata aktiebolag) i Sandviken har andelen förvärvsarbetande över 65 år, av totalt 1 240 förvärvsarbetande, ökat från 7 % år 2008 till hela 29 % år 2014. Inom landstingssektorn har antalet förvärvsarbetande över 65 år i Sandviken ökat från 1,5 % år 2008 till 5,2 % år 2014. Inom primärkommunal sektor är motsvarande ökning av förvärvsarbetande över 65 år från 1,5 % år 2008 till 3,4 % år 2014. Inom statlig förvaltning är denna ökning från 1,8 % till 3,5 % under denna period. Bland anställda i aktiebolag i Sandviken är ökningen från 1,6 % till 2,4 % av samtliga anställda.

I kommentarer till nuvarande utveckling och läge på arbetsmarknaden sägs följande:

- Det är naturligtvis ett underbetyg åt samhällets samlade aktörer när som i Sandviken både arbetslösheten och bristen på kompetens ökar kraftigt. Inte minst eftersom alla vet att det är utbildning och dess innehåll och omfattning som är den främsta lösningen på den ekvationen. Leif Jansson, förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen i Sandvikens kommun

- Vi fortsätter arbetet med att utöka utbudet och antalet utbildningsplatser inom den kommunala vuxenutbildningen, inte minst med inriktning på att öka matchningseffektiviteten mellan utbud och efterfrågan på kompetens. Behoven av insatser är emellertid större än vad vi har resurser till i dagsläget. Mats Berglund, vuxenutbildningschef och rektor för CVL i Sandvikens kommun

- Att kunna fortsätta utvecklingen av SFI för nyanlända är kanske en av de viktigaste nyckelfaktorerna för snabbare inträde på en allt mer kompetenskrävande arbetsmarknad. Våra nya inflyttade medborgare i Sandviken är i de åldrar som så väl behövs i pågående generationsväxling inom näringsliv och arbetsmarknad. Minna Holmqvist, bitr rektor inom vuxenutbildningen CVL i Sandviken

– Om Sandvikenborna ska kunna hänga med i omvärldsutvecklingen, och arbetsgivarnas allt högre kompetenskrav, så behöver vi mer av eftergymnasial och högre utbildning. Därför är det viktigt med fortsatt satsning på Yrkeshögskolan och Lärcentrum för högskoleutbildning på distans, som innebär att man inte behöver flytta för att studera. Samtidigt är det viktigt att satsa på de utbildningar som är rekryteringsbasen till den eftergymnasiala och högre utbildningen. Maria Strömbrink, bitr rektor inom vuxenutbildningen CVL i Sandviken


- En viktig förebyggande fråga är samverkan mellan skola och arbetsliv, både för att öka motivationen för skolarbete men också för möjligheterna till direktkontakt mellan ungdomar och arbetsgivare. De insatser som vi påbörjat, genom praktik och motivationsinsatser samt arbetsmarknadskunskap i Sandviken, har alla möjligheter att göra skillnad både på kort och lång sikt. Johnny Sandgren, enhetschef för LOK-center i Sandviken


- Vi har ett mycket bra samarbete med Arbetsförmedlingen som bland annat medfört att 262 utrikes födda i etableringen fick arbete eller praktik under 2015. Vi förstärker nu dessa insatser under 2016 med stöd av Arbetsförmedlingen. Ulf Palm, enhetschef Integrationsenheten i Sandviken


- Det finns en växande grupp arbetslösa i Sandviken som behöver anpassad sysselsättning och särskilda insatser. Snart har vi över 800 arbetslösa i Sandviken som varit utan arbete längre än två år. Den typ av socialt integrerade arbetslag och verksamheter, som vi utvecklat de senaste åren bland annat med EU-stöd, behöver vi mer av mot bakgrund av pågående strukturomvandlingar i vår arbetsmarknadsregion. Jan Sjöström, enhetschef Arbetsmarknadscentrum AMC i Sandviken 


- Ungdomsarbetslösheten är sannolikt ett av samhällets största gissel, när unga människor riskerar att hamna i utanförskap i livets inledning. En ungdomsarbetslöshetsnivå kring eller till och med över 30 % som i Sandviken, är naturligtvis inte acceptabel. Därför behöver vi i kommunen och Arbetsförmedlingen fortsätta våra gemensamma satsningar, i linje med den Dua-överenskommelse vi nyligen tecknat.
Anders Johansson, enhetschef Aktivitetscentrum för Unga ACU i Sandviken


- Att bättre kunna validera kompetensen inte minst bland de nyanlända är ett verktyg för ökad träffsäkerhet och snabbare matchningsprocesser på arbetsmarknaden. Alla vi som arbetar inom arbetsmarknads- och utbildningsområdena behöver bli bättre på validering, och vi behöver utveckla stödstrukturerna för detta arbete. Mia Eriksson, projektledare inom LOK-center i Sandviken för förstudien Valborg


- Mot bakgrund av utveckling och läget på arbetsmarknaden i Sandviken är vi många som undrar när Europeiska Socialfonden och andra regionala aktörer ska reagera och agera? Det finns självklart en förväntan på olika initiativ och mobilisering när arbetslösheten ligger på krisnivåer, och riskerar att fortsätta öka när utvecklingen i landet i övrigt som regel är betydligt bättre. Nenad Tolic, projektledare FUS15-24 inom ACU i Sandviken

Årsrapport sammanfattning i pdf-formatPDF (pdf, 1.3 MB)

Sidan uppdaterad: 2016-02-05 13.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild