Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fakta om flyktingmottagande i Sverige

Migrationsverket är den första statliga myndighet som en flykting kommer i kontakt med. Där finns en viss process som varje enskild asylsökande måste gå igenom. 

Sverige stödjer UNHCR:s arbete och har skrivit under FN:s flyktingkonvention, vilket innebär att Sverige ska pröva varje ansöka om asyl individuellt. Sverige är en av de största bidragsgivarna till organisationen och verkar också för ett globalt skyddsnät genom att uppmana andra regeringar att ansluta sig till FN:s flyktingkonvention (Mänskliga Rättigheter, 2014).

Vad är en Asylsökande?

Asylsökande är en person som tar sig till Sverige och söker skydd (asyl) på grund av olika anledningar, men som ännu inte har fått sin ansökan prövad/ godkänd/avgjord.

Det finns olika skäl för att bevilja en asylsökande permanent uppehållstillstånd (PUT).

 • Flyktingstatus får man enligt flyktingkonventionen, Svensk lag och EU-regler om man har motiverade, hållbara eller välgrundade skäl att vara rädd/jagad på grund av:
  • Ras
  • Nationalitet
  • Religiösa eller politiska åsikter/uppfattningar
  • Sexuell läggning
  • Tillhörighet till viss samhällsgrupp

Även de som inte är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvent, har rätt att ansöka om asyl och kan få PUT som skyddsbehövande enligt utlänningslagen, som finns i två kategorier

 • 1. Alternativt skyddsbehövande (enligt EU regler):
  • Om det finns risk för dödsstraff 
  • Om det finns risk för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling
  • Om det finns risk att skadas på grund av väpnad konflikt i hemlandet
 • 2. Övriga skyddsbehövande (enligt Svensk lag): Också kallad för synnerligen ömmande omständigheter i undantagsfall
  • Omständigheter som är direkt knutna till personliga förhållanden i hemlandet
  • Allvarlig sjukdom/ hälsotillstånd

(Migrationsverket, 2014; Sveriges Riksdag, 2014)

Från Asylansökan till beslut

Varje år kommer flera tusen personer till Sverige för att söka skydd (asyl) på grund av olika anledningar. Enligt FN:s flyktingkonvent ska Migrationsverket pröva varje ansökan om asyl individuellt på lika villkor oavsett ursprungsland, ras, religion, ekonomiska eller social bakgrund.  Det är utlänningslagen som styr vem som får stanna och vem som ska utvisas.

I Sverige är det polisen som är ansvarig för gränskontroll och det är deras uppgift att kontrollerar att resenärerna har rätt att resa in i landet, till exempel att de har giltiga pass, id- handlingar o s v.

Om en person söker asyl vid gränsen, lämnar polisen över ärendet till Migrationsverket.

Söka Asyl

De flesta asylsökande söker skydd (asyl) efter de har rest in i landet. Då vänder de sig direkt till någon av Migrationsverkets ansökningsenheter som finns i Stockholm (Solna, Märsta), Göteborg och Malmö. Vid första kontakt med Migrationsverket måste den asylsökande berätta vem han/hon är och lämna fingeravtryck. Sedan bedömer Migrationsverket om det är Sverige eller något annat land som ska ta ansvar för asylprövning. Om asylsökande får sin asylansökan prövad i Sverige, så måste personen förklara, varför personen söker asyl i Sverige och det ska vara välgrundade skäl. Den asylsökande får hjälp av en tolk och en advokat om det behövs. Under tiden som asylansökan prövas styrs asylsökande av lagen om mottagande av asylsökande (LMA).

Boende

Under väntetid erbjuder Migrationsverket kostnadsfritt boende till de asylsökande. Boende som Migrationsverket erbjuder kan var vanliga lägenheter eller anläggningar (ABO). 

Den asylsökande sköter själv sitt hushåll och får räkna med att dela en lägenhet/ rum med andra personer. De kan också välja att ordna eget boende till exempel hos släktingar eller vänner. Mer än hälften av de asylsökande väljer att ordna eget boende (EBO).

Ekonomisk hjälp

Alla som söker skydd (asyl) får ett LMA-kort (Lagen om Mottagande av Asylsökande), som visar att de befinner sig lagligt i Sverige och att de är asylsökande. Kortet underlättar för asylsökande att komma i kontakt med samhället, till exempel vid kontakter med landstinget (vårdcentral).

En asylsökande som inte har pengar kan söka dagersättning som ska räcka till mat, kläder, telefon, hygien, dagstidning, fritidsaktiviteter, sjukvård, medicin, resor m.m.  

Dagersättning

Bor den sökande på en av Migrationsverkets anläggningar där fri mat ingår är dagersättningen:

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll
 • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)

Har den sökande eget hushåll och sköter matinköpen själv är dagersättningen:

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll
 • 37 kr/dag för barn upp till 3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)

(Källa: Migrationsverket, Migrationsinfo 2015)

Rätt till vård

Landstinget har ett avtal med regeringen som sköter vården för asylsökande. Landstinget får ersättning av regeringen genom Migrationsverket. Alla som kommer till Sverige erbjuds kostnadsfri hälsoundersökning. Asylsökande under 18 år har samma rätt till hälso-, sjuk- och tandvård som alla andra barn i Sverige.

En vuxen asylsökande som behöver akut vård, betalar däremot en patientavgift på 50 kronor vid varje besök. Högst 50 kronor för receptbelagd medicin och högst 40 kronor för sjukresor som ska täckas av dagersättningen.

Förhör/ prövning/ granskning

Under förhör, där den asylsökande tillsammans med sin advokat (om det beviljats), presenterar de fakta och material som styrker  identitet och grundade skäl för ansökan om asyl. När Migrationsverket har tagit emot en komplett ansökan, startar utredningen och ett beslut fattas som styrs av den svenska utlänningslagen.

Migrationsverkets beslut

Efter utredning fattar Migrationsverket ett beslut som styrs av utlänningslagen. Personen får uppehållstillstånd eller avslag. Om man får ett permanent uppehållstillstånd får personen stanna i Sverige så länge han eller hon vill. Men i visa fall får man tidsgränsade tillstånd.  

I andra fall, där Migrationsverket uppfattar att asylsökande inte har skyddsbehov eller andra skäl för att få stanna i Sverige, fattar Migrationsverket ett beslut om utvisning.

Får man ett beslut om utvisning eller omedelbar utvisning kan man utvisas från Sverige direkt. Vägrar man lämna landet blir det i stället ett polisärende och polisens ansvar att se till att personen reser hem.

Men de flesta som får avslag från Migrationsverket överklagar beslutet och det betyder fortsatt väntan. Man har rätt att överklaga högst 3 gånger.

Överklagade

Första överklagade skickas till Migrationsverket som övervägar på nytt. Om Migrationsverket står fast vid beslutet skickas överklagadet vidare till migrationsdomstol. Domstolen kan kalla asylsökande och hans/hennes advokat till en muntlig förhandling och tar ställning genom att ändra eller fastslå Migrationsverks beslut. 

Efter beslut

LMA (Lagen om Mottagande av Asylsökande) gäller tills personen har fått uppehållstillstånd. En person som har fått PUT har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra i Sverige. Personen har rätt att söka CSN lån (hemutrustningslån) för att inreda sin första lägenhet.

Kommunen som personen är hemmahörande i har ansvar för undervisning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering.
(Migrationsverket, 2014; Sveriges Riksdag, 2014)

Hemutrustningslån, engångslån

Utländsk medborgare som har fått uppehållstillstånd har rätt till hemutrustningslån en gång, för att inreda sin första lägenhet. Till exempel köpa möbler, porslin m.m. Lånet måste man betala tillbaka med ränta, och högsta belopp man får beror på antal personer i hushållet.

Högsta belopp man kan låna

Antal personer i hushållet

Lån - omöblerad bostad, kr

Lån - möblerad bostad eller inneboende, kr

1 vuxen

10 000

5000

1 vuxen + 1 barn

20 000

5000

1 vuxen + 2 barn

25 000

5000

1 vuxen + 3 barn

30 000

5000

1 vuxen + 4 barn

35 000

5000

2 vuxna

15 000

5000

2 vuxna + 1 barn

25 000

5000

2 vuxna + 2 barn

30 000

5000

2 vuxna + 3 barn

35 000

5000


(Källa: CSN, 2017)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Antal asylsökande

Antal asylsökande from år 2013 till April 2017

Källa: Migrationsverket

Källa: Migrationsverket

(Källa: Migrationsinfo, 2016)

Antal asylsökande

(Källa: Migrationsverket, 2016)

Anhöriginvandring

Anhöriginvandring eller anknytningsinvandring betyder att personer flyttar till Sverige eftersom de har någon anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd eller är svensk medborgare. Oftast ingår make, fru, sambo eller barn under 18 år i anhöriginvandring. Även adoptivbarn ingår. 

Under 2015 var Anhöriga - flykting/asylgrunder den största gruppen i denna kategori med närmare 37,4 %.  

Anhöriginvandring 2015

Källa Migrationsverket 2016


Mer informations

CSN,”Hemutrustningslån”, www.csn.se/hemutrustningslanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

CSN,”Hur mycket får du låna?”, www.csn.se/hemutrustningslan/hur-mycket-far-du-lanalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsinfo, ”Anhöriginvandring,
www.migrationsinfo.se/migration/sverige/anhoriginvandring/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket,”Asylregler”,
www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylregler.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsinfo,”etableringsreformen”,
www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/etableringsreformen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mänskliga Rättigheter,”Regeringens Webbplats om mänskliga rättigheter”
www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/flyktingars-rattigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Riksdag,”Utlänningslag (2005; 716), Kap. www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningslag-2005716_sfs-2005-716/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2017-12-20
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se