Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunala funktionshinderrådet

Sandvikens kommun har kommunala intresseråd för frågeområden där kommunen önskar löpande dialog med representanter från specifika målgrupper. Kommunstyrelsen är den nämnd som ansvarar för intresseråd i Sandvikens kommun.

Allmänt om kommunala intresseråd

Kommunala råd syftar till att vara ett forum för dialog och en länk mellan kommunen och de målgrupper som företräds, för ömsesidig kunskapsinhämtning, informationsutbyte, samt samråd och förankring.


Huvudsakliga uppgifter för intresseråd är att:

  • Företräda sin målgrupp (sina intressenter) i dialog med kommunen.
  • Bidra med kunskap och inspel till de politiskt förtroendevalda i ett tidigt skede i kommunens övergripande planeringsprocess för styrning och ledning.
  • Följa och bevaka den allmänna utvecklingen inom sitt intresseområde.
  • Utbyta information med kommunala verksamheter.

Kommunala funktionshinderrådet

I Kommunala funktionshinderrådet ingår representanter från intresseföreningar för funktionshindrade inom kommunens geografiska område samt politiskt förtroendevalda från Sandvikens kommun.

Föreningar eller lokalföreningar, samt lokala avdelningar tillhörande riksorganisationer, som företräder funktionshindrade och har organiserad verksamhet i Sandvikens kommun har möjlighet att utse representanter till rådet.

  • Kommunstyrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande samt en vice ordförande för rådet.
  • Intresseorganisationerna utser, vid ett tillfälle årligen, sju (7) rådsmedlemmar och lika många ersättare.

Länkar