Projekt

Stimulansmedelsprojekt

Stimulansmedel från Socialstyrelsen riktade till vård och omsorg av äldre personer används  till preciserade inriktningar inom nedanstående områden.
Demens
Kost och nutrition
Rehabilitering
Sociala innehållet
Läkemedel

Stimulansmedelsprojekt 2006-2012

Stimulansmedelsprojekten, delvis finansierade av Socialstyrelsen, ska säkerställa utveckling av metoder, ge ökade kunskaper och förbättra det metodiska innehållet inom olika områden.

Stimulansmedlen har under 2006-2009 använts i verksamheten för att utveckla arbetssätt och förbättra kompetensen inom flera olika utvecklingsområden. Detta fortsatte med mer preciserade inriktningar under 2010-2012.

Projekt sjuk - frisk

1 september 2010 startade Äldreomsorgens projekt sjuk-frisk som blir en effektiv hjälp vid korttidsfrånvaro. Hjälpen riktas till den enskilde samtidigt som närmaste chef får aktuell information som planeringshjälp.
Projektet sjuk-frisk var avgränsat till tre enheter, Solrosen och Tallen, båda hemtjänstområden samt Solbacken som är ett av kommunens demensboenden.
Den hjälp som de korttidssjukskrivna i projektet fick bestod till stor del av hälsoråd som Manpower Hälsopartner ansvarat för.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg som gynnar både vård- och omsorgstagare, den studerande och arbetsgivaren.
Vård- och omsorgscollege

Kompetensstegen

Sandvikens kommun har genom projektmedel
utbildat personal inom äldreomsorgen.

Genom projektmedel möjliggjordes skapande av utbildningsfilmen om bemötande inklusive studiehandledning.