Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Projekt

Stimulansmedelsprojekt

Stimulansmedel från Socialstyrelsen riktade till vård och omsorg av äldre personer används  till preciserade inriktningar inom nedanstående områden.
Demens
Kost och nutrition
Rehabilitering
Sociala innehållet
Läkemedel

Stimulansmedelsprojekt 2006-2012

Stimulansmedelsprojekten, delvis finansierade av Socialstyrelsen, ska säkerställa utveckling av metoder, ge ökade kunskaper och förbättra det metodiska innehållet inom olika områden.

Stimulansmedlen har under 2006-2009 använts i verksamheten för att utveckla arbetssätt och förbättra kompetensen inom flera olika utvecklingsområden. Detta fortsatte med mer preciserade inriktningar under 2010-2012.

Projekt sjuk - frisk

1 september 2010 startade Äldreomsorgens projekt sjuk-frisk som blir en effektiv hjälp vid korttidsfrånvaro. Hjälpen riktas till den enskilde samtidigt som närmaste chef får aktuell information som planeringshjälp.
Projektet sjuk-frisk var avgränsat till tre enheter, Solrosen och Tallen, båda hemtjänstområden samt Solbacken som är ett av kommunens demensboenden.
Den hjälp som de korttidssjukskrivna i projektet fick bestod till stor del av hälsoråd som Manpower Hälsopartner ansvarat för.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg som gynnar både vård- och omsorgstagare, den studerande och arbetsgivaren.
Vård- och omsorgscollege

Kompetensstegen

Sandvikens kommun har genom projektmedel
utbildat personal inom äldreomsorgen.

Genom projektmedel möjliggjordes skapande av utbildningsfilmen om bemötande inklusive studiehandledning.