Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun

Fastställt av Kommunfullmäktige den 15 december 2008
Reviderat av Kommunfullmäktige 26 april 2011
 
Sandvikens kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. Ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Sandvikens kommun ska upprätthållas.
Bestämmelsen i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 §
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1—4 Ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 §
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

Begravningsplatser:
Gamla kyrkogården och Södra kyrkogården i Sandviken, kyrkogården i Högbo, Järbo, Kungsgården, Årsunda och Österfärnebo.

Badplatser:
Hedåsbadet, Sörtuttsbadet, Strandbaden i Årsunda, Jungfruholmen i Gästrike-Hammarby, Högbo Bruk, Hålldammen i Järbo, Alsjön i Åshammar, Edsviken i Österfärnebo samt Korsikabadet i Kungsgården.

Vänthall för allmänna kommunikationer:
Resecentrum i Sandviken, både vänthall och perrong samt busshållplatser.

Motionsspår:
Anlagda motions- och skidspår i Högbo Bruk, Trebo, Hälsans stig.
Vid tillämpningen av 16 17 18 20 23 §§ i dessa föreskrifter ska följande idrotts- och friluftsanläggningar jämställas med offentlig plats, nämligen Högbo Bruk, Arena Jernvallen, BJ Arena, Svibacka idrottsplats, Stadsparken.

4 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 11 § första stycket och 12 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

5 §
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Framkomlighet för rörelsehindrade och synskadade ska beaktas

Schaktning, grävning m.m.

6 §
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Containrar

7 §
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Ska placeras minst 6 meter från närmaste byggnad eller skärmtak.

Nedskräpning

8 §
Om förbud mot nedskräpning gäller vad som stadgas i naturvårdslagen.

Växtlighet från Tomt

9 §
För att ej hindra framkomlighet för trafikanter får växtlighet på tomt ej skjuta ut över gångbana eller över mark avsedd för gångbana, på lägre höjd över marken än 2,50 meter, eller över en körbana på lägre höjd över marken än 4,70 meter.

Träd och buskar ska kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbanan under de höjder som sagts i första stycket.

Markiser, flaggor och skyltar

10 §
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana eller den del av gångbana som ligger inom 0,50 meter från körbanekant på lägre höjd än 4,60 meter.

Banderoller får inte sättas upp över gator eller i parker utan polismyndighetens tillstånd.

Affischering

11 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, träd, stolpar eller liknande som är riktade mot offentlig plats. Inte heller får så kallade trottoarpratare sättas upp på offentlig plats utan tillstånd.

Vid tillståndsgivning ska framkomlighet för rörelsehindrade och synskadade beaktas.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, inom ytor som prövats lämpliga genom bygglov eller bygganmälan, där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

12 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

13 §
Spritdrycker, vin och starköl eller andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras inom ett område begränsat av Gävlevägen-Storgatan-Fredriksgatan-Sveavägen i Sandviken samt Resecentrum annat än i samband med tillåten servering. Samt området Jernvallens Idrottsanläggningar med gränsdragning Årsundavägen - Hamngatan - Hedåsvägen-Sätragatan, Sandviken jämställs
med offentlig plats med stöd av 1 kap § 2 andra stycket ordningslagen, samt att området med likalydande gränsdragning ingår i Lokala Ordningsstadgans § 13 samt att även § 13 införes under ansvarsbestämmelserna i § 24.

Förbudet gäller även Björksätra Mitt med närområde i Sandviken. Se karta på länken nedan.

Ambulerande försäljning

14 §
Ambulerande yrkesmässig försäljning får inte ske på Hyttgatan, Köpmangatan samt Jerntorget . Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § Ordningslagen.

Framkomlighet för rörelsehindrade och synskadade ska beaktas.

Allmän försäljningsplats

15 §
Anvisad del av Jerntorget är allmän försäljningsplats. För allmän försäljningsplats gäller torghandelsstadgan.

Hundar

16 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§.

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, signal- och servicehund till person med funktionsnedsättning samt för polishund eller räddningshund i tjänst.

17 §
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:
a) på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, vägar, gator och torg som omfattas av detaljplan.
b) på begravningsplatser, vänthall, motionsspår och badplatser som anges i 3 § i dessa föreskrifter.
c) följande parker; Stadsparken, Jansasparken samt hela området i Högbo Bruk friluftsområde.
d) hundar behöver inte hållas kopplade inom områden där kommunen anordnat hundrastplatser
e) Undantag från kopplingstvånget gäller också där verksamhet bedrivs i kontrollerade former som vid tävling eller träning där det finns tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare.
f) Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, om de inte är inom inhägnade områden.
g) Hundar får inte vistas på lekplatser. Under tiden från och med 1 maj till och med 30 september får hundar inte vistas på i 3 § i dessa föreskrifter angivna badplatser

18 §
Inom följande områden ska föroreningar efter hundar plockas upp: Gångbana eller eljest för gångtrafik upplåtet utrymme, begravningsplatser, i § 3 angivna motionsspår samt på parkmark och de badplatser, som anges i § 3.

Ridning, löpning och promenader

19 §
Det är inte tillåtet att
- rida eller leda häst på av kommunen eller föreningar iordningställda motions- och/eller skidspår,
- leda och bada häst vid allmän badplats från 1 maj till 30 september.
- löpning och promenader får inte ske i av kommunen eller föreningar anlagda skidspår.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

20 §
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 04:00 inom detaljplanelagda (även byggnadsplan och stadsplan) områden med sammanhållen bebyggelse. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på BJ-Arena, Jernvallen samt Högbo Bruks friluftsområde.

21 §
Luftvapen, fjädervapen och paintball får inte utan polismyndighets tillstånd användas på offentlig plats.

Adressnummerskyltar

22 §
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt.
Skylten ska vara tydlig och placerad så att den är lätt synlig. Siffrornas höjd ska vara minst 8 centimeter. Skylten ska vara tillverkad av beständigt material.
Anskaffning och uppsättning av adresskylt bekostas av fastighetsägaren.

Avgift för att använda offentlig plats

23 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

24 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5—8 §§, 9, 10 §, 11§ första stycket, 12, 13 och 14 §§ första stycket, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket Ordningslagen.

I Ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dokument

Torghandelsstadga Öppnas i nytt fönster.
Lokala ordningsföreskrifter Öppnas i nytt fönster.