Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sivuston tiedot koskevat Hoforsin, Ockelbon ja Sandvikenin kuntia.

Ohjeita haettaessa uskottua miestä tai edunvalvojaa

Uskotun miehen tai edunvalvojan määrääminen vaatii, että jotkut laissa (Vanhempainkaari 11 luku) ilmoitetut edellytykset täyttyvät. Uskottua miestä ja/tai edunvalvojaa koskevan hakemuksen on sen johdosta sisällettävä määrättyjä tietoja. Hakemukseen liitetään myös joitakin asiakirjoja. Alla kuvaamme täytettäviä edellytyksiä sekä millaisia tietoja ja asiakirjoja hakemuksen on sisällettävä, jotta yliholhouslautakunta pystyisi nopeasti käsittelemään sen. Lopullisen päätöksen uskotun miehen tai edunvalvojan määräämisestä tekee käräjäoikeus.

Uskottu mies (Vanhempainkaari 11 luku 4 §)

Jos jollakulla on vaikeuksia selviytyä laskujen maksusta ja vastaavasta, se voidaan useimmiten ratkaista valtakirjalla. Se on yksinkertainen ja joustava tapa. Jos joku sairauden tai vastaavan johdosta ei enää pysty kirjoittamaan valtakirjaa tai jos ei ole ketään, kehen voidaan riittävästi luottaa, uskotun miehen määrääminen voi tulla ajankohtaiseksi.

Laki säätää, että jos joku sairauden, psyykkisen häiriön, heikentyneen terveydentilan tai vastaavan olosuhteen vallitessa tarvitsee apua valvoakseen oikeuksiaan, hoitaakseen omaisuuttaan tai huolehtiakseen itsestään, tuomioistuimen on tarvittaessa määrättävä uskottu mies.

Uskotun miehen määrääminen edellyttää, että asianomainen itse tekee hakemuksen tai suostuu uskotun miehen määräämiseen. Jos asianomainen ei kykene lausumaan mielipidettään, vaaditaan asian todistava lääkärin lausunto.

Edunvalvoja (Vanhempainkaari 11 luku 7 §)

Joissakin tapauksissa ei uskotun miehen määrääminen auta asianomaista tyydyttävällä tavalla. Jos asianomaisella ei ole mahdollisuutta huolehtia itsestään tai omaisuudestaan, tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan. Edunvalvojan määräämisen kautta oikeustoimikelpoisuus menetetään kokonaan tai osittain. Edunvalvonta on näin ollen erittäin perusteellinen toimenpide, ja se määrätään vain, jos uskotun miehen toiminta ei ole riittävää. Edunvalvonnan tarve on myös vahvistettava erityisellä lääkärintodistuksella.

Kuka voi hakea uskottua miestä tai edunvalvojaa

Hakemuksen voi tehdä:

 • Uskottua miestä tai edunvalvojaa tarvitseva
 • Yliholhouslautakunta
 • Puoliso ja/tai avopuoliso tai läheiset sukulaiset
 • Käräjäoikeus (voi omasta aloitteestaan esittää uskottua miestä)

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Gävle Tingsrätt, Box 1194, 80136 Gävle

Hakemuksen on sisällettävä

Uskottua miestä ja/tai edunvalvojaa koskevan hakemuksen on sisällettävä seuraavaa:

 • pyynnön uskotun miehen ja/tai edunvalvojan järjestämisestä ja määräämisestä
 • uskotun miehen ja/tai edunvalvojan järjestämistä koskevan selvityksen, josta ilmenee määräämistä tukevat syyt
 • uskotun miehen ja/tai edunvalvojan saavan henkilön tietoja: täydellisen nimen, henkilönumeron, osoitteen ja mahdollisen puhelinnumeron
 • uskottua miestä ja/tai edunvalvojaa koskevan ehdotuksen (ei pakollista)
 • tietoja mahdollisista lähimmistä sukulaisista: nimi, osoite, puhelinnumero sekä sukulaisuussuhde (veli, lapsi, jne.)
 • tietoja hakemuksen tekijästä: nimi, osoite, puhelin- ja henkilönumero sekä mahdollinen sukulaisuussuhde
 • hakemuksen laatijan allekirjoituksen.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat

Alla mainitut asiakirjat on liitettävä hakemukseen:

 • uskotun miehen ja/tai edunvalvojan saavan henkilön virkatodistus, joka sisältää tietoja lähimmistä sukulaisista.
 • edunvalvonta vaatii aina lääkärintodistusta, mutta uskotun miehen toimi ei, jos tukea tarvitseva itse tekee hakemuksen tai suostuu uskotun miehen määräämiseen. Lääkärintodistus laaditaan
 • sosiaalihallituksen vahvistamilla lomakkeilla: nro 21 115 209 uskottua miestä ja 21 115 209 edunvalvojaa varten
 • uskotun miehen ja/tai edunvalvojan tarvetta vahvistavan sosiaalisen selvityksen voi saada kuraattorilta, kotihoidon johtajalta, avuntarpeen arvioijalta tai esimieheltä
 • jos hakija ehdottaa uskottua miestä ja/tai edunvalvojaa on hakemukseen liitettävä sitoumus ja soveltuvuustodistus. Asiakirjasta on ilmettävä, mikä uskotun miehen ja/tai edunvalvojan suhde päämieheen on (esim. veli, sisar, vanhempi, naapuri, ulkopuolinen)
 • asianomaisen kirjallinen suostumus (jos mahdollista), jos joku toinen tekee hakemuksen
 • muiden läheisten kirjallinen suostumus, jos hakija on puoliso ja/tai avopuoliso tai sukulainen.

HUOM! Hakemuksessa ja lääkärintodistuksessa olevien uskotun miehen ja/tai edunvalvojan toimintaa koskevien tietojen on pidettävä paikkaansa toistensa kanssa.

Käsittely

Hakemuksen käsittely on maksuton. Jos asiakirjat eivät ole aukottomia, niiden laatijaa pyydetään toimittamaan täydennyksiä. Kun asiakirjat ovat aukottomia, yliholhouslautakunta arvioi, täyttyvätkö uskotun miehen ja/tai edunvalvojan toiminnan edellytykset ja jättää hakemuksen käräjäoikeuden päätettäväksi. Käräjäoikeuden tehtyä päätöksensä yliholhouslautakunta laatii edustajuutta koskevan rekisteriotteen.

Mitä uskotun miehen ja/tai edunvalvojan toimeksianto merkitsee?

Tehtävään voi kuulua:

 • Päämiehen oikeuksien valvonta, esim. perinnönjaon tai vastaavan yhteydessä.
 • Päämiehen omaisuuden hoito, esim. laskujen maksu, pääoman sijoittaminen, velkojen maksuohjelman järjestäminen jne. Tehtävä voidaan myös rajata koskemaan rajattua osaa päämiehen varoista kuten esim. kiinteistöä.
 • Päämiehestä huolehtiminen sisältäen esim. päämiehen kotipalvelun toimivuuden, sosiaalisen huolenpidon, vaatteet jne.
 • Tehtävän laajuus on luonnollisesti riippuvainen päämiehen tarpeista ja hänen varoistaan.

Yliholhouslautakunnan valvonta

Osana yliholhouslautakunnan velvollisuutena olevaa valvontaa uskotun miehen ja/tai edunvalvojan on toimeksiannon käynnistyessä toimitettava lautakunnalle päämiehen varoja ja velkoja koskeva luettelo.

Yliholhouslautakunnalle on toimitettava vuosittainen tilitys, joka sisältää tietoja vuoden kaikista tuloista ja menoista sekä kauden alussa ja lopussa olevista varoista ja veloista. Kun toimeksianto on suoritettu loppuun, esim. päämiehen menehtyessä, lautakunnalle toimitetaan lopullinen tilitys. Uskotun miehen ja/tai edunvalvojan on tilitysvaatimuksen johdosta jatkuvasti kirjattava kaikki päämiehen puolesta suoritettavat tilitapahtumat ja säästettävä kaikki tositteet kuten kuitit ja vastaavat.

Jotkut laajemmat toimenpiteet kuten kiinteistön myynti, päämiehen asunnon selvittäminen ym. edellyttävät yliholhouslautakunnan erityistä hyväksyntää.

Uskotulla miehellä ja/tai edunvalvojalla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen tehtävästään. Tavallisesti päämies maksaa palkkion.