Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Lekplatsen på Hyttgatan

Centrumutveckling - projekt Plussa Centrum

Vi har byggt om Sandvikens centrum för fler mötesplatser, liv och rörelse. Arbetet påbörjades under 2014 och pågick till oktober 2017.

En aktivare stad

Arbetet med att förnya de centrala delarna för mer liv och rörelse i Sandvikens centrum inkluderade:

 • Förnyelsen av Jansasparken
 • Skapande av Drottningtorget
 • Restaurering av Sandvikens centrums äldsta byggnad som nu är restaurangen The Church
 • Upprustning av gågatorna under och ovan jord

Tips, idéer och önskemål från invånare

Projektet startade hösten 2014. Då tog Sandvikens kommun hjälp av medborgarna och över 1 600 idéer om hur gatorna kan smyckas och ges liv lämnades in.

Boende i kommunen har också varit med och format flera andra delar av projektet:

 • Invigningen av Drottningtorget "Stora Plaskkalaset" i juni 2016 formades utifrån önskemål från barn och föräldrar i kommunen.
 • Designen av blomsterfontänen i Jansasparken sker utifrån en årlig tävling bland medborgarna.
 • Invigningen av lekområdet på södra Hyttgatan "Leklördag" i maj 2017 formades utifrån önskemål från barn och föräldrar i kommunen.

Varför och vision

I arbetet med kommunens ”Vision 2025” höjdes många röster för mer liv och rörelse i centrum. Flera steg har tagits och fler kommer att tas för att förverkliga medborgarnas önskan om ett levande centrum.

De första stegen var bland annat Kulturskolans nya lokaler, utvecklingen av Kulturcentrum samt fokus på etableringsfrågor. Plussa centrum-projektet var nästa stora steg.

Tidsplan

2017

Invigningar: Invigning av lekplatsen på Hyttgatan den 20 maj och invigning av nya Krysset under Sandvikendagarna lördag den 17 juni.

Slutdatum för projektet var 31 oktober 2017 och Sandvikens nya centrum har nu många mötesplatser och förutsättningar för liv och rörelse.

2016

Invigningar: Drottningtorget den 11 juni, Jansasparken den 18 juni  och restaurangen "The Church" i slutet på augusti.

maj-juni: Fortsättning och avslut på arbetet med förnyelse av Jansasparken, området utanför Kulturcentrum och skapande av Dottningtorget.

Mitten av april-augusti: Ledningsschakter för fjärrvärme på Hyttgatan mellan Barrsätragatan och en bit norr om Krysset. Färdigställande av ytor på Köpmangatan öster om Krysset och framför Kulturcentrum.

Framför Kulturcentrum revs först asfalt och gatsten. Sen lades markvärme och sist nytt ytskikt med gatsten och bänkar.

Från augusti: Ledningsschakter för fjärrvärme en bit på norra änden av Norra Järngatan, Köpmangatan från Systembolaget och västerut över Plangatan. Nytt ytskikt på Hyttgatan.

2015

januari: Förslag till gestaltning och utformning

februari: Förslag utvärderas och bearbetas​

mars: Presentation "så här kommer det se ut"

maj-december: Byggproduktion:

 • Skapande av Drottningtorget
 • Förnyelse av Jansasparken
 • Restaurering av Sandvikens centrums äldsta byggnad Drottningen
 • Byte av ledningar för fjärrvärme och vatten kring Kulturcentrum samt en bit av Smedsgatan och Barrsätragatan. 

2014

19 september - 2 november: Dialogarbete: gör gatan till din

november - december: Internt projekteringsarbete


Gågatorna

Gågatorna före och efter

Gågatorna i Sandviken har förnyats både under och ovan jord. Arbetet påbörjades under 2015 och blev färdigt 2017.

Vad innebär det att gågatorna förnyades?

Under gatorna bytte vi ledningar för vatten, avlopp, fiber, el och värme. Ovanpå gatorna förnyades allt från papperskorgar till cykelställ, växter, bänkar, beläggning och belysning.

Hela centrum har också blivit mer tillgängligt. Ledstråk för synskadade finns och gatunivån har höjs till samma nivå som butikernas ingångar.

Därför byter vi ledningar i centrum

Det fanns ett stort behov av att förnya ledningarna i centrum. Det är 40 år sedan en sådan här renovering gjordes så det var hög tid att byta ut ledningarna innan de gjort sitt.

Hur såg det ut när arbetet pågick?

Det pågick två olika sorters arbeten: ledningsarbeten under jord och nya ytskikt ovan jord.

Att lägga ledningar för fjärrvärme är komplicerat. Rören är stora och behöver grävas upp helt. Man måste också ha långa schakt öppna. Det var därför både stora och långa hål i marken under tiden som arbetet pågick. El- och fiberledningar lades tillsammans med fjärrvärmeledningarna i samma schakter.

Vatten och avloppsledningar förnyades med en schaktfri arbetsmetod, där man grävde upp punktvis för att byta ledningarna.

Arbetet med nya ytskikt skedde mer etappvis. Då grävde vi mindre hål för träd och nya rännstensbrunnar, lade ny marksten och monterade fast nya bänkar, belysning, papperskorgar och cykelställ.

Ett nytt centrum!

Centrum har ny och fin skepnad både tekniskt, funktionellt och upplevelsemässigt! Det finns nu goda förutsättningar för ett centrum fyllt av liv och rörelse.

Drottningtorget

Ett tryggt centrum med liv och rörelse, mysiga mötesplatser och generösa lekutrymmen. Det är vad Sandvikenborna önskade sig när de fick tycka till. Som ett svar på det byggdes nya Drottningtorget runt den 110 år gamla kyrkobyggnaden på Hyttgatan som nu är restaurangen The Church. 

Vattenspel, lekplats och uteservering

Ett stort, färgsprakande vattenspel med strålar som skjuter upp i oregelbundna mönster är ett igenkänningstecken för Drottningtorget. En utökad lekplats med nya, spännande attraktioner för barn och unga som vill hoppa och springa blir ett annat.

Av ägarna till The Church iordningställdes en uteservering som vänder sig mot Hyttgatan och det nya torget. Utanför serveringenfinns också en vattenspegel i anslutning till vattenspelet. Det finns också nya planteringar och sittgrupper i olika utformningar. Bilparkeringen söder om Stadshuset har försvunnit och ersatts med en längre efterfrågad cykelparkering som gör stan cykelvänligare.

Ny belysning för ökad trygghet

Området runt The Church har öppnats upp och försetts med ny belysning så att det blir naturligt och tryggt att promenera runt centrums dominerande karaktärsbyggnad enligt den torgidé som lanserade av tidigare stadsarkitekten Derek Lewis redan vid millennieskiftet. Vår tidigare stadsarkitekt Helena Tallius Myhrman vidareutvecklade det som nu är Drottningtorget: ett strategiskt viktigt inslag i Vision 2025 om den aktiva staden, fylld av liv och rörelse, präglad av internationell närhet och närvaro.

Fakta och tidsplan

1900 Baptistförsamlingen i Sandviken med 40 medlemmar och 1 930 kronor i kassan börjar planera för eget kyrkobygge.

1905 Vid en högtidsceremoni på påskdagen invigs stora kyrksalen.

1955 Elimkyrkan, som den först kommit att kallas, byter namn till Baptistkyrkan.

1997 Baptist- och missionsförsamlingarna förenas i en ny församling – Kanalkyrkans församling – med Kanalkyrkan vid Kanalen som huvudkyrka.

2005 Baptistkyrkan säljs till Sandvikens kommun, avkristnas och blir kulturhuset Drottningen.

2014 Sandvikens kommun bestämmer sig för att bevara och rusta upp den gamla kyrkobyggnaden och kulturhuset. Alternativet hade varit rivning.

2015 Arbetet med att skapa det nya Drottningtorget och renoveringen av Thé Church börjar.

2016 Nya Drottningtorget blir färdigt och invigs i juni. Restaurangen The Church invigs i augusti.

The church

Den 110 år gamla före detta kyrkobyggnaden på Hyttgatan är nu Restaurangen The Church. Renoveringen av Sandvikens centrums äldsta byggnad är en del i vår satsning mot en aktiv stad fylld med liv och rörelse. 

Drottningen (före detta Baptistkyrkan) är en särskilt speciell och viktig byggnad i Sandviken, och den äldsta i stadskärnan.

En unik restaurangmiljö

Arbetet började med att vi renoverade Drottningen både ut- och invändigt samt tillgänglighetsanpassade fastigheten. Fastigheten har också anpassats så att den svarar mot hyresgästens behov, bland annat genom bygge av ett entresolplan. Därtill har hyresgästen själv bekostat egna satsningar i fastigheten.

Den här lösningen ger kommunen en affärsmässig grund att behålla fastigheten på ett sätt som gynnar hela staden. Förutom att skapa en välkomnande port till centrum, en mötesplats med liv och rörelse, bidrar den unika restaurangmiljön där de höga spetsbågefönstren lyser på kvällarna till att stärka besöksnäringen, inte minst i förhållande till de många internationella besökarna i staden.

The Church öppnade den 26 augusti 2016

Mer information

Jansasparken

Jansasparken har förnyats! Under parken har Sandviken fått sitt första dolda fördröjningsmagasin för regnvatten.

Historia och framtid förenades i och med storsatsningen på Sandvikens centrum. Jansasparken som ligger mellan Kulturcentrum och Stadshuset har förnyats.

De karaktäristiska lindalléerna behölls och förnyades i parken som utgör en mycket omtyckt och lummig oas mitt i stan. Kvar blev också de gamla slaggstensmurarna och den åttkantiga vattenorgeln från 1957, som nu återskapades. Under hela Jansasparken byggdes ett fördröjningsmagasin, som motsvarar 1400 badkar, och som hindrar översvämningar vid skyfall.

Ny plats för uppträdanden

Parken tillfördes nya förutsättningar för mer liv och rörelse, bland annat i form av en plats för uppträdanden med sittplatser som knyter ihop Jansasparken med Kulturcentrum/Folkets Hus.

För trygghetens skull blev det ny belysning i och runt parken. Och det har blivit tydliggjort att det är ett område som ska vara så bilfritt som möjligt.

Toppat önskelistorna

När Sandvikenborna i arbetet med Vision 2025 och Plussa Centrum fått tycka fritt har just mer liv och rörelse i centrum stått mycket högt på önskelistan. Ökad trygghet i stan är ett annat genomgående tema när medborgarna lämnat de synpunkter som kommit att ligga till grund för de delar i visionen som handlar om den aktiva staden och om att vi ska kunna känna oss säkra i alla miljöer.

Nya träd

Senast Sandvikens kommun gjorde några större ingrepp i Jansasparken var på 70-talet och 80-talet. Nu har vi rustat och moderniserat den gröna oasen för 30-40 år in i framtiden. De vackra lindalléerna har återskapats med nya friska lindar. De gamla träden hade begränsad livslängd och skador som redan börjat märkas.

Höga vattenpelare

Den åttkantiga fontänen vid uteserveringen, exklusiv i sitt slag när den invigdes 1957, har återställs till den praktfulla vattenorgel den en gång var med upp till nio meter höga vattenpelare.

Det har också tillkommit nya ingångar till Jansasparkens grönytor, som tidigare kunde upplevas som lite instängda.

Nya samlingsplatsen med scen utanför Kulturcentrum har gjorts bilfri genom en förlängning av gågatan. Det är fortfarande tillåtet att köra bil på gåendes villkor utanför stadshotellet.

Gångstråken längs gågatorna och ytan framför Kulturcentrum är dessutom uppvärmt.

Gåvänligt centrum

Hela området har fått ny markbeläggning utan nivåskillnader, också det en markering av att det här är en del av centrum där fotgängare går före bilar.

Även under markytan har det skett stora saker. Fjärrvärme- och vattenledningar har bytts ut i hela kvarteret och ner mot korsningen Hyttgatan-Barrsätragatan.

Fördröjningsmagasin som rymmer 1 400 badkar

Framför har Sandviken fått sitt första fördröjningsmagasin i form av tre gigantiska kulvertar som fördröjer och fördelar vatten vid skyfallsliknande regnväder så att gallerian och andra fastigheter i området i fortsättningen slipper riskera skador. Magasinen kommer att rymma ca 212 000 liter, vilket motsvarar ca 1400 badkar.

Fakta

 • Jansasparken etablerades efter det att Sandvikens Stadshotell byggts 1938.
 • Namnet Jansas härstammar från släktgården Jansas i Västanbyn med jordbruksmark som en betydande del av Sandvikens centrum nu är uppfört på.
 • Jensas är ett namn som också använts, vilket dock är en felskrivning från 30-talet.
 • Det finns 9927 växter i Jansasparken samt cirka 500 sommarblommor