Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Uppstartsmöte med butiks- och fastighetsägare

Under hösten 2013 bjöds butiks- och fastighetsägare in till två workshoppar för att gemensamt börja arbetet mot ett attraktivare centrum i Sandviken.

Workshoparbetet har skett förutsättningslöst, det vill säga inga lösningar har funnits framtagna utan resultatet kommer att ligga till grund för den framtida utformningen. Detta har gett deltagarna en direkt möjlighet att påverka.

Uppdraget från Sandvikens kommun har varit att gemensamt skapa en målbild för ett framtida centrum i Sandviken och att bryta ner målbilden i konkreta åtgärder.

Under de två tillfällena diskuterades vad som är bra i centrum och vilka problem som finns. Särskilt fokus lades på trafik och på utformningen av centrum.
I slutet av den här sammanfattningen finns många olika åsikter och kommentarer samlade.

Workshop 1

Workshopen genomfördes med hjälp av grupparbeten. I övning 1 diskuterades två punkter:

Vad är ett attraktivt centrum?

 • Folk i rörelse
 • Bra butikmix
 • Happenings/attraktioner
 • Torghandel
 • Snyggt
 • Mysigt
 • Fräscht/rent/klotterfritt
 • Ljust/ bra belysning
 • Tillgängligt
 • Tryggt

Vad finns det att vara stolt över i Sandviken idag?

 • Kungsberget
 • Högbo
 • Göransson Arena
 • Parkbadet
 • Slaggsten
 • Närheten/liten intim personlig stad
 • Kanalen
 • Storsjön
 • Stadens struktur
 • Bra service
 • Sandvikenborna
 • Samarbete
 • Gratis parkering

Grupperna kom fram till att:
"Sandviken har mycket att vara stolt över, orden ovan andas småstad i sin bästa bemärkelse. Här finns närhet och trygghet, här finns en spännande historia, vackra omgivningar och goda möjligheter till en aktiv fritid med besökare från när och fjärran. Detta bör vi ta med oss och nyttja när vi anpassar och utvecklar Sandvikens centrum."

Utifrån det har ett förslag till målformulering tagits fram:
"Till år 2016 ska Sandvikens centrum vara en livfull stadskärna med småstadens fördelar i närhet, trygghet och personlighet. Stadskärnan ska präglas av både historia och nutid samt kunna erbjuda god service i ett blandat utbud. Området ska kännetecknas av hög kvalitet när det gäller materialval och skötsel. Det ska också vara tillgängligt för alla."

Övning 2 handlade om att identifiera problem och ställde frågan:

Vilka problem finns det i Sandvikens Centrum idag?

1. Trafikfrågor

 • Ingen busstrafik i centrum
 • Inga cykelparkeringar/cykeltrafik
 • Varuleveranser på gågatorna
 • Biltrafik på gågator, eller inte?
 • Parkering – för få, tillräckligt nära?

2. Handel/turism/reklam

 • Tomma lokaler
 • Tråkiga skyltfönster (inte alla!)
 • Mer happenings/attraktioner
 • Mer torghandel
 • För få turister besöker Sandvikens Centrum.

3. Utformning/möbler

 • Döda ytor
 • Osnyggt/trasigt/dåligt underhåll
 • Kryssenscenen, felplacerad, osnygg
 • Mörkt, dålig belysning, för vildvuxen grönska
 • Skärmtak, bra funktion/sämre skick
 • Saknar mer möjlighet till torghandel
 • Saknar entréer till centrum
 • Gatunivån ger låg tillgänglighet och oestetiska lösningar

Även mer övergripande problem lyftes, som att staden kan/bör förtätas för att få mer rörelser centralt, att planerad verksamhet i Tuna kan bli ett hot mot centrum, att kopplingen mot Mosaiken bör förbättras och att Sandvikens kommun bör kunna ge snabbare och tydligare besked vid önskemål om att utveckla verksamheter.

Från workshop 1 beslutades att särskilt Trafikfrågor och Utformning/möbler skulle tas upp vid nästa workshop. 
Handel/turism/reklam är också viktig, men Sandvikens kommun fortsätter den utredningen i rätt forum.

Workshop 2

Första gruppuppgiften handlade om trafikfrågor. Var ska biltrafik, busstrafik, cykeltrafik, parkeringsplatser och hållplatser finnas? Hastigheter? Cykelparkeringar med utrustning?

Den andra gruppuppgiften handlade om utmärkning av centrum, torghandel, döda ytor, Kryssetscenen, skärmtak, vegetation, belysning och papperskorgar/övrig inredning.

De tre grupperna, men även deltagare inom grupperna, hade olika syn på framför allt frågan om trafik ska tillåtas på gågatorna i framtiden eller inte. Det bestämdes att man inte behövde komma överens inom gruppen utan alla fick lämna sina egna synpunkter. En gruppdiskussion kunde ändå vara givande för att höra varandras argument.

Bil/busstrafik på dagens gågator

Flera var oense om gågatorna skulle få vara kvar eller om trafik skulle släppas på. Här redovisas båda sidor.

Gågator
Flera tyckte att gågatorna skulle fortsätta att vara gågator men att de skulle utvecklas vidare.
Eftersom varutransporter och sopbilar får köra på gågatorna i dag så uppmuntrar det till ännu mer trafik - tydligare regler/begränsningar borde införas som minimerar den nödvändiga trafiken.

Det är viktigt att göra det bekvämt och säkert för gående och cyklister.
Någon undrade om man inte orkar gå från dagens parkeringar till gågatan, hur ska man då orka gå från Mosaiken till centrum?
Vill ha mer uteserveringar – men är det trevligt med uteserveringar om trafik tillåts?

Släppa på trafik
Flera tyckte att Hyttgatan skulle öppnas för enkelriktad trafik med sned parkering, förslagsvis med en maximal hastighet om 7 km/h (gårdsgata). Ingen tyckte att det skulle vara dubbelriktad trafik, då upptar gatan för stor plats i gaturummet. Ingen tyckte heller att Köpmangatan borde öppnas för trafik.

En grupp föreslog en ny stadsbusslinje mellan Mosaiken, centrum och resecentrum. Linjen skulle trafikeras med en mindre typ av buss och därmed trodde deltagarna att kantsten inte behövdes (i Gävle har Arbetsmiljöverket stoppat busstrafiken över Stortorget då gående inte uppmärksammat torgets olika funktioner utan passerat utan att se sig för och därmed riskerat påkörning av passerande bussar).

En grupp ville ha in fjärrbussarna närmare centrum (dock ej längs med gågatorna), förslagsvis Hyttgatan/Odengatan. Alternativt flytta på resecentrum. När bussarna nyttjade Stortorget som busstation var det mer liv och rörelse i centrum.

Enligt förespråkarna för biltrafik längs med Hyttgatan skulle trafiken bidra med liv och rörelse till centrum. Att släppa in trafik i centrum handlade mer om beteenden än om att orka gå från närliggande parkeringar.
En fråga som måste belysas vidare är lämplig tid som parkerade bilar kan stå utanför affärerna, det är inte tanken att det är affärsinnehavaren själv som ska stå där.

Torghandel

Flera grupper föreslog att torghandeln flyttas. Förslag var Knutentorget (för övrigt Sandvikens skamfläck enligt någon) eller mellan Stadshuset/Drottningen. Torghandeln borde förses med fasta stugor eller annan fast men flexibel utrustning. Toaletter till torghandeln finns vid Torggrillen.

Cykelparkeringar

Grupperna var överens om att det finns ett behov av fler cykelparkeringar i centrum. De bör vara flera till antalet, några bör ha tak och de bör vara väl utpekade. Lämpliga platser kan vara vid Drottningen eller längs med Köpmangatan (utanför gallerian).

Bilparkeringar

Det är bra med gratis parkering i centrum. Flera parkeringar kan anordnas på Jerntorget, om torghandeln flyttas.

Skyltar/reklam

Det måste bli tydligare var centrum börjar. Centrum borde lyftas fram/markeras vid Åhlénshuset/Jerntorget.

Sandviken och dess centrum måste skyltas bättre från E16, förslagsvis reklam för antal butiker och parkeringsplatser.

Belysningen

Belysningen måste förbättras, både för att ge bättre vägledning men också för att öka tryggheten. Idag är det för mörkt på många ställen.

Koppling till Mosaiken

En grupp ansåg att Mosaiken och centrum borde knytas ihop med en gång/cykeltunnel (eller bro). Som gott exempel lyftes en ny passage i anslutning till IKEA i Borlänge.

Skärmtaken

Funktionen med skärmtaken är bra (regnskydd), men de är i dåligt skick, utformningen skiljer sig åt mellan olika fastigheter och de ger ett rörigt intryck. Befintliga skärmtak tar också mycket ljus, både utomhus och inne i affärerna.

Kryssetscenen

Flera var ense om att Kryssetscenen bör flyttas, förslagsvis till Jansasparken utanför Folkets Hus. Där finns gott om plats för människor att stå och lyssna och då samlas kulturaktiviteter till samma område.
Flera ansåg dock att krysset fortsatt borde vara möblerat, men med vad?

Vegetation

Träden längs med gågatorna bör bytas ut, eller åtminstone skötas om/klippas.

Övrigt

Flera var oroliga för vad ytterligare ett handelsområde i Tuna kunde ge för effekt för handeln i centrum. Flera ville att dessa planer ska stoppas.

Man undrade om Sandvikens kommun tittat på möjligheten att ta bort glasövergången vid stadshuset. Enligt Sandvikens kommun är den undre delen av gången original från stadshusets tillkomst, så det kan vara svårt att få tillstånd att riva den.

Slutsatser och reflektioner

Workshop 2 avslutades med en kort reflektion. Deltagarna tyckte att det varit intressant och givande att få vara med och påverka. Det upplevdes både positivt och viktigt att Sandvikens kommun bjuder in medborgarna till liknande arrangemang.