Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skydd och säkerhet

I samhället sker en samverkan mellan flera aktörer för att du ska känna dig trygg och säker. Det gäller oavsett om du är bosatt i kommunen eller om du bara är på tillfälligt besök.

Olyckor och andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Här kan du läsa mer om vad vi gör för att skapa en trygg kommun att leva och vistas i, men även tips på vad du själv kan göra.

Aktuella händelser

Akut information och extraordinära händelser

Sandvikens kommuns beredskap för extraordinära händelser samordnas som ett kommunstyrelseuppdrag av Kommunskyddet.

Läs mer om akut information och extraordinära händelser.

Brandsäkerhet, brandskydd

Räddningstjänsten i kommunerna i Gästrikland sköts av kommunalförbundet Gästrike räddningstjänst. I vår kommun finns brandstationer i Sandviken, Storvik och Österfärnebo.

På Gästrike räddningstjänsts webbplats kan du läsa om vad du kan göra för att förhindra brand i din bostad och vad du bör tänka på för att öka säkerheten i din bostad. Bland annat går det att läsa om varför blinkande lysrör är en brandfara och du får tips om vad du bör tänka på när du ska köpa en brandsläckare.

Eldningsförbud

Eldningsförbud meddelas via Gästrike räddningstjänst hemsida. Information kan även ges av inre befäl på Gästrike räddningstjänst.

Tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning i kommunala lokaler, ska anmälas till inre befäl på Gästrike räddningstjänst minst en månad före arrangemanget. Lokaler för övernattning bokas via Bokningscentralen

Kontakt

Vid akut händelse: ring 112
Inre befäl på Gästrike räddningstjänst 06.00-22.00: 026-175083.

Mer information

Gästrike räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dammbrott - Dalälven

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. Vid ett dammbrott eller dammhaveri höjs vattenytan i ditt område. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Läs mer om Dammbrott vid Dalälven.

Din egen krisberedskap

Förutom att vi tillsammans i samhället har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet.

Du bör till exempel vara medveten om att det ibland inträffar oväntade händelser. Den insikten hos var och en ökar vår förmåga att agera och hantera när någonting oväntat händer.

Det är naturligtvis svårt att vara helt beredd på det oväntade. Krisberedskap handlar om vår förmåga att, förebygga, motstå och hantera en kris. Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av samhället. Vid en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.

På länkarna nedan får du tips på vad du bör tänka på och hur du kan förbereda dig.

Elavbrott

Elnätet och eldistributionen till och inom Sandviken är robust och mycket driftsäkert.

Viktiga kommunala funktioner t ex vattenförsörjningen och äldreomsorg är förberedda att kunna försörjas med hjälp av reservkraft. Likaså finns möjlighet till reservkraft i anslutning till stadshuset och IT-kontoret för att viss kommunal service och informationsverksamhet ska kunna utföras i händelse av ett varaktigt elavbrott.

Den enskilda människan måste dock förbereda sig själv och sin bostad för att klara ett eventuellt elavbrott.

För information om hur du kan förbereda dig för att klara ett strömavbrott, se Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Civilförsvarsförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information kring elavbrott lämnas av din nätleverantör t.ex. Sandviken Energi AB eller Vattenfall. På din faktura finns uppgifter om vem som är din nätleverantör.

IT- och informationssäkerhet

Idag är samhället fyllt av tekniska lösningar som kan underlätta din vardag. Men klickar du på okända länkar eller öppnar okända bifogade filer kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Eller så kan någon få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto efter att du klickat på en för dig okänd länk eller bifogad fil.

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig kod som kan leda till att värdefull information går förlorad. På länkarna nedan kan du få information och tips om vad du kan göra för att skydda dig.

För Sandvikens kommuns verksamheter har vi antagit en informationssäkerhetspolicy samt riktlinjer för informationssäkerhet som gäller för alla verksamheter i kommunkoncernen.

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Krishantering

Sandviken har en kommunalt samordnad grupp med ledningsuppdrag för psykiskt och socialt omhändertagande av oskadade vid större olyckor och katastrofer som sker inom Sandvikens kommun eller som på annat sätt berör kommunens innevånare, en så kallad POSOM-grupp.

Läs mer om Krishantering.

Rättsfrågor

Rättsfrågorna sköts inte av kommunen utan sköts av de myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet.

Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet räknar man också de brottsförebyggande och utredande myndigheterna, till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, samt Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Tullverket. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som knyter an till rättsväsendet som till exempel Kronofogden.

Vid våra domstolar är det inte bara lagkunniga domare, det vill säga utbildade jurister, som deltar i den dömande verksamheten och skipar rättvisa utan också nämndemän. Idag väljs nämndemän till våra domstolar i kommun- eller landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. Om man vill bli nämndeman kontaktar man ett politiskt parti och berättar om sitt intresse.

Sandviken hör till Tingsrätten i Gävle och till Förvaltningsrätten i Falun. Du kan läsa mer om nämndemannafrågor och rättsväsendet samt hitta kontaktuppgifter till våra domstolar via länkarna nedan.

Mer information

Skyddsrum

Skyddsrummen ska användas om regeringen har förklarat höjd beredskap eller krig. Ett skyddsrum har vanligtvis ett helt annat användningsområde under normala omständigheter. Det kan vara kontor, garage, förskoleverksamhet eller kanske helt enkelt ett källarförråd.

I anslutning till varje utrymme finns ett materialförråd med utrustning som ska mon­teras eller flyttas in i skyddsrummet. Innan detta kan ske måste skyddsrummet tömmas. För detta arbete, som fastighetsägaren ansvarar för, har man 48 timmar på sig.

För de skyddsrum där Sandvikens kommun är fastighetsägare pågår nu en inventering.

Det är regeringen som fattar beslut om när våra skyddsrum ska ställas i ordning. Dock sker detta med automatik i de fall besked kommer om höjd beredskap. I samband med sådana åtgärder kan vem som helst söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Det spelar heller ingen roll om du är svensk medborgare eller inte och vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast. 

Mera om skyddsrum finns att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida Skyddsrum - msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsrum - msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskydd

På Region Gävleborgs webbplats finns information om smittskydd i länet. Smittskydd Gävleborg jobbar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.
Smittskydd - Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskap för epidemier

På Region Gävleborgs webbplats finns information om handlingsplaner för Gävleborgs län.
Epidemiberedskap - Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt samordnade ansvar i smittskyddsfrågor och stödjer smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser.
Smittskydd och beredskap - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Handlingsprogram för förebyggande arbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunerna utarbeta ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och ett handlingsprogram för den operativa verksamheten, räddningstjänst. Arbetet med handlingsprogrammen ska ses som en process med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och ständiga förbättringar.

I Sandvikens kommun är den förebyggande verksamheten redovisad i ett handlingsprogram fastställt av kommunfullmäktige.

Handlingsprogrammet för räddningstjänstverksamheten redovisas gemensamt i ett program för de fem medlemskommunerna inom Gästrike räddningstjänstförbund och fastställs av dess direktion.

Kommunen ska svara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen ska också främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet i kommunen. Vidare ska kommunen svara för räddningstjänsten inom sitt geografiska område.

Handlingsprogram för det förebyggande arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor. Pdf, 395.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Gästrike Räddningstjänst har enligt förbundsordningen ansvar att förebygga bränder och arbeta med räddningstjänst. Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogramme kan begäras ut som allmän handling efter sekretessgranskning. Gästrike Räddningstjänsts uppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivilliga organisationer

Om Sandviken drabbas av en svårare påfrestning kan ett behov av extra personal uppstå snabbt. För att möta detta behov har vi ett samarbete med ett antal frivilliga organisationer som med kort varsel kan ställa personal till förfogande.

Exempel på frivilliga organisationer:

Organisationernas insatser och arbete koordineras genom Sandvikens Civilförsvarsförening och dess frivilliga resursgrupp (FRG).
Sandvikens Civilförsvarsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för, plötsligt kan en vattenbrist uppstå och kranarna i våra bostäder står tomma. En stor skogsbrand kan bryta ut och påverka stora delar av samhället. Vi kan drabbas av en smitta, kanske till och med en pandemi som sprids. Vattenbrist, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser blir stort.

Då finns Frivilliga Resursgruppen, FRG runt om i hela landet, beredda att aktiveras för att avlasta kommunerna.

Läs mer om Frivilliga Resursgruppen och hur du kan göra för att anmäla intresse för att vara med. www.civil2.se/frg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunskyddet

Kommunskyddet ska verka för att skapa en trygg och säker kommun för alla som berörs av vår samlade verksamhet. Det säkerhetsarbete som Kommunskyddet utövar ska syfta till att den kommunala verksamheten ska kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor, skador etc.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågor och utövar genom Kommunskyddet fortlöpande samordning, rådgivning, uppföljning och tillsyn inom säkerhetsområdet. Kommunskyddet ansvarar även för upphandling av kommunens samlade försäkringsskydd och är kommunens kontakt vad gäller försäkringsfrågor.

Kontakt

Rolf Sundqvist, säkerhetschef
026-24 00 78, rolf.sundqvist@sandviken.se

Mikael Eriksson, säkerhetsskyddschef
026-24 00 68, mikael.1.eriksson@sandviken.se

Kent Hansson, brandskyddssamordnare

026-24 20 46, kent.hansson@sandviken.se

Besöksadress:
Odengatan 34, Sandviken