Skydd och säkerhet

I samhället sker en samverkan mellan flera aktörer för att du ska känna dig trygg och säker. Det gäller oavsett om du är bosatt i kommunen eller om du bara är på tillfälligt besök.

Olyckor och andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Här kan du läsa mer om vad vi gör för att skapa en trygg kommun att leva och vistas i, men även tips på vad du själv kan göra.

Akut information och extraordinära händelser

Sandvikens kommuns beredskap för extraordinära händelser samordnas som ett kommunstyrelseuppdrag av Kommunskyddet.

Läs mer om akut information och extraordinära händelser.

Brandsäkerhet, brandskydd

Räddningstjänsten i kommunerna i Gästrikland sköts av kommunalförbundet Gästrike räddningstjänst. I vår kommun finns brandstationer i Sandviken, Storvik och Österfärnebo.

På Gästrike räddningstjänsts webbplats kan du läsa om vad du kan göra för att förhindra brand i din bostad och vad du bör tänka på för att öka säkerheten i din bostad. Bland annat går det att läsa om varför blinkande lysrör är en brandfara och du får tips om vad du bör tänka på när du ska köpa en brandsläckare.

Eldningsförbud

Eldningsförbud meddelas via Gästrike räddningstjänst hemsida. Information kan även ges av inre befäl på Gästrike räddningstjänst.

Tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning i kommunala lokaler, ska anmälas till inre befäl på Gästrike räddningstjänst minst en månad före arrangemanget. Lokaler för övernattning bokas via Bokningscentralen

Kontakt

Vid akut händelse: ring 112
Inre befäl på Gästrike räddningstjänst 06.00-22.00: 026-175083.

Mer information

Gästrike räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dammbrott - Dalälven

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. Vid ett dammbrott eller dammhaveri höjs vattenytan i ditt område. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Läs mer om Dammbrott vid Dalälven.

Elavbrott

Elnätet och eldistributionen till och inom Sandviken är robust och mycket driftsäkert.

Viktiga kommunala funktioner t ex vattenförsörjningen och äldreomsorg är förberedda att kunna försörjas med hjälp av reservkraft. Likaså finns möjlighet till reservkraft i anslutning till stadshuset och IT-kontoret för att viss kommunal service och informationsverksamhet ska kunna utföras i händelse av ett varaktigt elavbrott.

Den enskilda människan måste dock förbereda sig själv och sin bostad för att klara ett eventuellt elavbrott.

För information om hur du kan förbereda dig för att klara ett strömavbrott, se Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Civilförsvarsförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information kring elavbrott lämnas av din nätleverantör t.ex. Sandviken Energi AB eller Vattenfall. På din faktura finns uppgifter om vem som är din nätleverantör.

Informationssäkerhet

I Sverige finns flera nationella webbplatser där du kan få råd och tips om vad du ska tänka på när du t.ex. skickar eller tar emot e-post, använder e-tjänster, gör bank­ärenden eller e-handlar.

Sandvikens kommun har som mål att upprätthålla en god Informationssäkerhet och har antagit en informationssäkerhetspolicy för kommunkoncernen.

Informationssäkerhetspolicy Öppnas i nytt fönster.

Mer information

Krishantering

Sandviken har en kommunalt samordnad grupp med ledningsuppdrag för psykiskt och socialt omhändertagande av oskadade vid större olyckor och katastrofer som sker inom Sandvikens kommun eller som på annat sätt berör kommunens innevånare, en så kallad POSOM-grupp.

Läs mer om Krishantering.

Rättsfrågor

Rättsfrågorna sköts inte av kommunen utan sköts av de myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet.

Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet räknar man också de brottsförebyggande och utredande myndigheterna, till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, samt Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Tullverket. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som knyter an till rättsväsendet som till exempel Kronofogden.

Vid våra domstolar är det inte bara lagkunniga domare, det vill säga utbildade jurister, som deltar i den dömande verksamheten och skipar rättvisa utan också nämndemän. Idag väljs nämndemän till våra domstolar i kommun- eller landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. Om man vill bli nämndeman kontaktar man ett politiskt parti och berättar om sitt intresse.

Sandviken hör till Tingsrätten i Gävle och till Förvaltningsrätten i Falun. Du kan läsa mer om nämndemannafrågor och rättsväsendet samt hitta kontaktuppgifter till våra domstolar via länkarna nedan.

Mer information

Skyddsrum

Skyddsrummen ska användas om regeringen har förklarat höjd beredskap eller krig. Ett skyddsrum har vanligtvis ett helt annat användningsområde under normala omständigheter. Det kan vara kontor, garage, förskoleverksamhet eller kanske helt enkelt ett källarförråd.

I anslutning till varje utrymme finns ett matrielförråd med utrustning som ska mon­teras eller flyttas in i skyddsrummet. Innan detta kan ske måste skyddsrummet tömmas. För detta arbete, som fastighetsägaren ansvarar för, har man 48 timmar på sig.

Det är regeringen som fattar beslut om när våra skyddsrum ska ställas i ordning. Dock sker detta med automatik i de fall besked kommer om höjd beredskap. I samband med sådana åtgärder kommer samtliga Sandvikenbor och de som arbetar i kommunen att bli hänvisade till vilket skyddsrum som hushållet eller arbetsplatsen ska använda samt få lära sig vad man ska tänka på under vistelse i detta.

Mera om skyddsrum finns att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida Skyddsrum - msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskydd

På Region Gävleborgs webbplats finns information om smittskydd i länet. Smittskydd Gävleborg jobbar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.
Smittskydd - Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskap för epidemier

På Region Gävleborgs webbplats finns information om handlingsplaner för Gävleborgs län.
Epidemiberedskap - Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt samordnade ansvar i smittskyddsfrågor och stödjer smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser.
Smittskydd och beredskap - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Handlingsprogram för förebyggande arbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunerna utarbeta ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och ett handlingsprogram för den operativa verksamheten, räddningstjänst. Arbetet med handlingsprogrammen ska ses som en process med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och ständiga förbättringar.

I Sandvikens kommun är den förebyggande verksamheten redovisad i ett handlingsprogram fastställt av kommunfullmäktige.

Handlingsprogrammet för räddningstjänstverksamheten redovisas gemensamt i ett program för de fem medlemskommunerna inom Gästrike räddningstjänstförbund och fastställs av dess direktion.

Kommunen ska svara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen ska också främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet i kommunen. Vidare ska kommunen svara för räddningstjänsten inom sitt geografiska område.

Handlingsprogram för det förebyggande arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor. Öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogram för Gästrike Räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivilliga organisationer

Om Sandviken drabbas av en svårare påfrestning kan ett behov av extra personal uppstå snabbt. För att möta detta behov har vi ett samarbete med ett antal frivilliga organisationer som med kort varsel kan ställa personal till förfogande.

Exempel på frivilliga organisationer:

Organisationernas insatser och arbete koordineras genom Sandvikens Civilförsvarsförening och dess frivilliga resursgrupp (FRG).
Sandvikens Civilförsvarsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunskyddet

Kommunskyddet ska verka för att skapa en trygg och säker kommun för alla som berörs av vår samlade verksamhet. Det säkerhetsarbete som Kommunskyddet utövar ska syfta till att den kommunala verksamheten ska kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor, skador etc.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågor och utövar genom Kommunskyddet fortlöpande samordning, rådgivning, uppföljning och tillsyn inom säkerhetsområdet. Kommunskyddet ansvarar även för upphandling av kommunens samlade försäkringsskydd och är kommunens kontakt vad gäller försäkringsfrågor.

Kontakt

Rolf Sundqvist, säkerhetschef
026-24 00 78, rolf.sundqvist@sandviken.se

Mikael Eriksson, säkerhetsskyddschef
026-24 00 68, mikael.1.eriksson@sandviken.se

Kent Hansson, brandskyddssamordnare

026-24 20 46, kent.hansson@sandviken.se

Besöksadress:
Odengatan 34, Sandviken