Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Föreningsstöd och stöd till studieförbund

I Sandvikens kommun finns goda möjligheter för föreningar och studieförbund att få olika typer av ekonomiskt stöd. För att få stöd ska föreningen uppfylla vissa villkor samt vara registrerad i kommunens föreningskatalog.

Vilka föreningar kan få stöd?

För att en förening ska komma ifråga för föreningsstöd ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda:

 • Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen
 • Föreningen ska vara medlem i förekommande riksorganisation
 • Föreningen ska bedriva sin verksamhet eller ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen
 • Föreningen ska ha en dokumenterad verksamhet och en egen ekonomisk bärkraft
 • Föreningen ska ha ett medlemsregister där varje medlems identitet går att styrka
 • Föreningen ska ta ut avgifter av medlemmarna som bidrar väsentligt till ekonomin
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer med tillhörande post eller bankgirokonto
 • Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier
  • Ekonomiska föreningar
  • Politiska föreningar
  • Religiösa föreningar
  • Föreningar kopplade till svenska försvaret
  • Stödföreningar (supporterklubbar)
  • Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
  • Företag eller förening som tillhör kommunalförvaltnings verksamhetsområde.

Så här gör du en ansökan

Föreningar i Sandvikens kommun ansöker om föreningsstöd via vår bidrags- och bokningsportal. För att göra ansökan måste din förening vara registrerad i föreningskatalogen och du som ansöker ska vara registrerad som föreningsadministratör och logga in med ditt Bank-ID.

 

Stöd och bidrag till föreningar

Följande ekonomiska bidrag kan föreningar söka från Kultur- och fritidsförvaltningen, Sandvikens kommun.

Kontantstöd

Kontantstöd kan sökas av föreningar i Sandvikens kommun för föreningsverksamhet kommande verksamhetsår.

Föreningsuppgifter

Inför ansökan om kontantstöd ska föreningens uppgifter vara uppdaterade. Uppdatering gör ni på Mina sidor under Förening. Kontrollera och uppdatera information om föreningen och att det är rätt kontaktpersoner inlagda.

Ansökan om kontantstöd

Sista dag för ansökan är 1 september. Komplettering med underlag kan ske fram till 15 september.

I ansökan ska föreningen bifoga följande dokument:

 • Årsmötesprotokoll (för senaste verksamhetsåret)
 • Verksamhetsberättelse (Genomförd verksamhet senaste verksamhetsåret )
 • Ekonomisk redovisning (resultat- och balansräkning)
 • Verksamhetsplan (Plan för verksamhet eller aktiviteter kommande verksamhetsår)
 • Revisionsberättelse (för senaste verksamhetsåret).

Om föreningen inte hunnit hålla årsmöte kan handlingar bifogas separat.

Tidsplan

1 juni: Ansökan kan göras via e-tjänst.

1 september: Sista dag för ansökan om kontantstöd.

15 september: Sista dag för komplettering av underlag. Kompletteringar sker via e-post till handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Oktober-november: Dialogsamtal om ansökan enligt "Sandvikenmodellen", där föreningar erbjuds möjlighet att träffa handläggare samt ledamöter från kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott inför beslut om stöd

November-december: Beslut om fördelning av nästa års stöd tas av kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott. Utskick med information till alla föreningar som söker kontantstöd.

Februari kommande verksamhetsår: Utbetalning av föreningsstöd påbörjas enligt beslut till angivet konto för föreningen.

Stöd och vägledning

Kontaktperson för idrotts- och sociala föreningar:
Erik Vilhelmsson, Fritidssamordnare på kultur- och fritidsförvaltningen, 026-24 19 66 eller mail: erik.vilhelmsson@sandviken.se

Kontaktperson för kultur-, nykterhets-, pensionärs- och idéburna föreningar:
Raluca Ionescu-Gabor, Tf handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen, 026-24 11 93 eller mail: raluca.ionescu-gabor@sandviken.se

Går det att ansöka om kontantstöd utan att använda e-tjänsten?
Självklart går det bra att ansöka om kontantstöd utan att använda e-tjänsten.

Mejla årsmötesprotokoll med begärt underlag till kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

Det går även bra att skicka ansökan till nedanstående adress:

Sandvikens kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
811 80 Sandviken

OBS! Vid ansökan via post ska det tydligt framgå vem som är kontaktperson samt e-post och telefonnummer för kommunikation kring ansökan.

Investeringsstöd

Kultur-och fritidsförvaltningen kan delfinansiera en investering på en föreningsägd anläggning eller inköp av betydelsefull utrustning. Investeringen ska genomföras inom 2 år efter beslutsdatum.

Ansökningstid: löpande under året.

Beslut om investeringsstöd tas av kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott på ordinarie möte. Handläggningstid ca 1-6 veckor.

Föreningsutskottet ser gärna ansökningar från föreningar gällande tillgänglighet och energibesparande åtgärder.

Bifoga minst två offerter för den investering som ansökan gäller.

Eventuella kompletteringar kan skickas via e-post till kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

Kontaktperson
Erik Vilhelmsson
Fritidssamordnare, fritidsenheten
026-24 19 66
erik.vilhelmsson@sandviken.se

Evenemangsstöd

Ekonomiskt stöd till offentliga evenemang av intresse för en bred allmänhet. Ansökningar behandlas löpande under året. Stödet kan även vara i form av ett förlustbidrag.

Ansökan om evenemangsstöd handläggs inom Sandvikens kommun av kultur- och fritidsförvaltningen.

Ekonomiskt stöd kan beviljas till offentliga evenemang som ger Sandvikens invånare och besökare möjlighet att skapa och uppleva olika konstformer - musik, teater, bildkonst, dans, film, litteratur med mera. Vid ansökningar om ekonomiskt stöd för högre belopp än 15 000 kronor tas beslut av kultur- och fritidsnämnden.

Förutom ekonomiskt stöd kan kultur- och fritidsförvaltningen bidra med rådgivning och förmedling av kontakter till samarbetspartners.

Ansökan sker löpande under året. Observera att endast föreningar kan ansöka om evenemangsstöd. Övriga arrangörer kan söka stöd och samarbeten med Sandvikens kommun enligt nedan.

Handläggningstider:

 • För sökt belopp upp till 15 000 kronor: ca 1-3 veckor. Delegationsbeslut tas av enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen.
 • För sökt belopp från 15 000 kronor: ca 3-5 veckor. Beslut tas av kultur- och fritidsnämnden på ordinarie möte.

Kontaktperson
Raluca Ionescu-Gabor
Tf handläggare föreningsstöd, kulturenheten
026-24 00 00
raluca.ionescu-gabor@sandviken.se

Andra former av evenemangsstöd

Turismenheten ger stöd till evenemang som kan medverka till att skapa en positiv bild av varumärket "Sandviken" bland kommunens egna innevånare samt för övriga medborgare. Stöd kan även ges när evenemanget synliggör turismen som näring, och när evenemanget bedöms kunna öka antalet turister till Sandviken.

Förutom ekonomiskt stöd kan Turismenheten tillhanda hålla broschyrmaterial om kommunen enligt arrangörens önskemål, ta med information om evenemanget i trycksaker, synliggöra evenemanget längs E16 med mera.

Kontakt:
Eva Hofstrand
Turistchef, näringslivskontoret
026-24 00 00
eva.hofstrand@sandviken.se

Informationskontoret kan bidra med rådgivning, idéhjälp och marknadsföring via kommunens officiella kanaler, till exempel hemsida, intranät och sociala medier. Informationskontoret har också möjlighet att ingå överenskommelser om ekonomiskt stöd till evenemanget.

Kontakt:
Odd Westby
Informationschef, informationskontoret
026-24 00 00
odd.westby@sandviken.se

Hälsofrämjande verksamhet

Ideella föreningar som vill utveckla verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning kan söka särskilt utvecklingsbidrag av Sandvikens Kommun.

Bidrag ges för uppstartande av verksamhet alternativt projekt under en avgränsad tidsperiod. Totalt finns 100 000 kronor avsatt inom kultur- och fritidsnämndens budget att fördela, och administreras av kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott.

Stöd och bidrag till studieförbund

Följande ekonomiska bidrag kan studieförbund söka från Kultur- och fritidsförvaltningen, Sandvikens kommun.

Verksamhetsstöd

Ansökan om stöd till studieförbund för folkbildningsverksamhet som bedrivs i Sandvikens kommun.

Sista dag för ansökan: 21 april.

Kompletteringar skickas till kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

För att boka tid för dialogsamtal mejla till Raluca Ionescu-Gabor, Kulturenheten: raluca.ionescu-gabor@sandviken.se

Stimulansmedel

Ansökan om stimulansmedel för studieförbund med verksamhet i Sandvikens kommun. Stimulansmedel kan sökas löpande under året för projekt och ny verksamhet.

Policy för föreningsstöd

Sandvikens kommunfullmäktige har beslutat om en policy för föreningsstöd som beskriver på vilket sätt föreningsstödet ska användas. Beslut om föreningsstöd tas av Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott. 

Regler och riktlinjer för föreningsstöd

Sandvikens kommun vill att föreningsstödet

 • används till insatser för att uppnå kommunens vision 2025,
 • används för att uppfylla målen i vår styrmodell,
 • används till att främja föreningslivets mångfald,
 • används till att skapa positiva fritidsmiljöer främst för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.
 • används för att stimulera föreningar som genom nytänkande ökar antalet aktiva medlemmar
 • används för att främja föreningars deltagande och ansvar för samhällelig verksamhet,
 • används till att stimulera föreningars engagemang för invandrare och mot rasism
 • används till att underlätta de idéburna föreningarnas verksamhet
 • används till att ge goda möjligheter för invånarna att delta i och uppleva olika konstformer såsom teater, musik, bildkonst, dans, film och litteratur
 • används till att främja jämställdhetsarbete
 • används till utbildningsinsatser i föreningarna,
 • utformas så att det leder till ökat nyttjande av kommunens lokaler och bättre tillvaratagande av kommunens egna resurser
 • används till miljöinsatser till exempel energibesparing och för att höja miljömedvetandet
 • används för att främja barns och ungdomars medverkan i och inflytande på
  föreningsdemokratin

Vem kan få föreningsstöd?

För att en förening ska komma ifråga för föreningsstöd ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda:

 • Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen
 • Föreningen ska vara medlem i förekommande riksorganisation
 • Föreningen ska bedriva sin verksamhet eller ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen
 • Föreningen ska ha en dokumenterad verksamhet och en egen ekonomisk bärkraft
 • Föreningen ska ha ett medlemsregister där varje medlems identitet går att styrka
 • Föreningen ska ta ut avgifter av medlemmarna som bidrar väsentligt till ekonomin
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer med tillhörande post eller bankgirokonto
 • Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier
  1. Ekonomiska föreningar
  2. Politiska föreningar
  3. Religiösa föreningar
  4. Föreningar kopplade till svenska försvaret
  5. Stödföreningar (supporterklubbar)
  6. Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
  7. Företag eller förening som tillhör kommunalförvaltnings verksamhetsområde

Allmänna villkor för stöd

 • Separata avtal för föreningsdrift av anläggningar ska skrivas, detsamma gäller nyttjanderättsavtal på kommunala anläggningar
 • Kultur – och fritidsförvaltningen kan besluta att stänga av förening från föreningsstöd och säga upp hyresavtal vid misskötsel, dopingfall i föreningen, vid lämnande av felaktiga uppgifter eller om föreningen inte längre bedöms tillföra de värden som motiverade beslutet om stöd
 • Kultur- och fritidsförvaltningen får använda stödet för kvittning mot andra fordringar förvaltningen har mot föreningen. Kvittning ska skriftligen meddelas innan åtgärd
 • Föreningar ska verka mot doping och droger bland sina medlemmar och ansvarar för att hålla sin egen kompetens och drogpolicy uppdaterad.
 • Föreningar ska prioritera allas möjligheter att vara med, glädje och gemenskap framför tävlingsresultat.
 • Föreningar kan avsäga sig överenskommelser med kultur – och fritidsförvaltningen om förvaltningen inte följer sin del av överenskommelsen.

Stödformer

Följande stödformer ska användas

 • Kontantstöd inklusive eventuellt hyresstöd och stöd till drift av anläggning. Stödet riktar sig till föreningar vars verksamhet är öppen och som vänder sig till alla barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller äldre. Stödet baseras på den årliga överenskommelse som upprättas i dialog med föreningen.
 • Evenemangsstöd är stöd till förening som ska genomföra ett offentligt evenemang som bedöms ha ett allmänintresse. Hit hör till exempel konserter, utställningar eller mästerskapstävlingar. Stödet kan även vara i form av förlustgaranti.
 • Investeringsstöd är en kommunal delfinansiering av en investering på en föreningsägd anläggning eller stöd till inköp av betydelsefull utrustning av investeringskaraktär.

Ansökan om föreningsstöd

Alla ansökningar är inkomna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen. Kultur- och fritidsnämnden har befogenhet att tillstyrka eller avslå ansökan om bidrag. Ingen förening är garanterad bidrag.

Beslut om föreningsstöd går inte att överklaga.

Vid fördelning av föreningsbidraget kan kultur- och fritidsnämnden ta hänsyn till särskilda områden som nämnden prioriterat. Om nämnden väljer att gör en sådan särskild satsning kommuniceras det till föreningarna inför ansökningstillfället.

Kontantstöd

Ansökan om kontantstöd ska göras av föreningens huvudstyrelse och vara inskickad med E-ansökan på kommunens hemsida senast den 15 september för ansökan som rör nästa år. För sent inkommen ansökan kan leda till minskat stöd, ansökningar inkomna senare än 14 dagar behandlas inte alls.

Ansökningshandlingar består av komplett ifyllt ansökningsformulär, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan för nästa år.

Fritidsenheten eller kulturenheten kan be om kompletterande uppgifter av föreningen.

Sandvikenmodellen

Föreningar som söker kontantstöd kallas i regel till dialogmöte med nämndens föreningsutskott där man samtalar om villkoren för stödet. Samtalet protokollförs och protokollet diarieförs som föreningsöverenskommelse tillsammans med ansökan.

Föreningsdialogen är en central del av Sandvikens modell för kontantstöd. Den syftar till att fördjupa nämndens kunskap om föreningslivet och bredda beslutsunderlaget.
Föreningsutskottets beslut meddelas till föreningen efter att alla dialogmöten är genomförda.

Evenemangsstöd

Evenemangsstöd söks löpande genom E-ansökningsformulär på kommunens hemsida.

Ansökan handläggs av kulturenheten respektive fritidsenheten. Beslut fattas antingen på delegation av enhetschef eller av nämnden.

Investeringsstöd

Investeringsstöd söks löpande genom E-ansökningsformulär på kommunens hemsida.

Ansökan handläggs av kulturenheten respektive fritidsenheten. Beslut fattas av
föreningsutskottet.

Föreningstaxa i kommunägda lokaler

Föreningar har möjlighet att hyra lokaler till föreningstaxa i kommunala idrottsanläggningar eller Kulturcentrum om de huvudsakligen uppfyller kraven för föreningsstöd, även om föreningen inte beviljats bidrag.

Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott

Beslut om föreningsstöd tas av Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott. Utskottet sammanträder löpande under året.

Ledamöter:

 • Conny Grönberg (L), ordförande
 • Marie Lind (S), ordinarie ledamot
 • Anne-Katrine Dunker (M), ordinarie ledamot
 • Ulf Gillström (S), ersättare
 • Veronica Wernersson (C), ersättare
 • Mats Westergren (SD), ersättare

Upplysningar

Niklas Bergdahl
Enhetschef, Fritidsenheten
026-24 00 00
niklas.bergdahl@sandviken.se

Raluca Ionescu-Gabor
Tf handläggare föreningsstöd, Kulturenheten
026-24 00 00
raluca.ionescu-gabor@sandviken.se

Övrig information

Stipendier och fonder

I Sandvikens kommun finns möjlighet att söka bidrag från fonder och stiftelser som administreras av Sandvikens kommun, samt stöd av privata stiftelser som Göranssonska stiftelsen, Lars Bucans kulturstiftelse och Gunvor Göranssons kulturstiftelse.
Stipendier, fonder och utmärkelser

Tips till arrangörer vid planering av evenemang

I vår arrangörsguide hittar du länkar till information och kontaktpersoner för tillstånd inom de flesta områden som är viktiga. Du får också tips på scener och lokaler och mer som kan vara bra att tänka på för ett lyckat evenemang.
Att arrangera - guide för dig som arrangör