Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fängsjön

Fågellokal

Fängsjön ligger i anslutning till kulturbygden i Österfärnebo. Karta finns längst ner på sidan. Fängsjön är en näringsrik lerslättsjö med öppen vattenyta, som kantas av bladvassbestånd. Sjön har två större tillflöden - Norrån och Västerån, och den avvattnas av Laggarboån till Istasjön. Laggarboån omges av Laggarbomyran som till stor del är uppbyggd av översvämningsbetingade strandkärr. Såväl Fängsjön som Laggarboån och Laggarbomyran är betydelsefulla fågellokaler för såväl rastande som häckande fåglar. Området är en viktig rastplats för sångsvan.

Översvämningsvåtmark

Laggarboån utsätts regelmässigt för omfattande översvämningar i samband med snösmältningen om våren. Vegetationen är tydligt påverkad av översvämningarna; den är frodig och högvuxen med bl.a. dyfräken, kråkklöver, fackelblomster, topplösa, vasstarr och Calamagrostisarter. Själva ån kantas av jättegröe medan myrkanterna intas av en bård av videbuskage. Det är en intressant och artrik våtmarkstyp där vegetationen, i likhet med många andra våtmarker vid Nedre Dalälven, är beroende av årliga översvämningar i samband med vårfloden. Sådana våtmarker har genom dikning, invallning eller förändrad vattenståndsamplitud försvunnit på många ställen i mellansverige.

Hela området anses ha mycket högt bevarandevärde i länets bevarandeprogram för odlingslandskapet och ingår i Dalälvens område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Laggarbomyran ingår även i Myrskyddsplan för Sverige (Nr X26).

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Gästrikland. Rapport 1996:3, Länsstyrelsen Gävleborg. Kartblad: 12 H NV

karta över Fängsjön

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se