Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Karinmossen

Myrkomplex med rikt fågelliv

Karinmossen ligger nordöst om Österfärnebo och är länets största sammanhängande myrkomplex, uppbyggt av flera olika koncentriska och excentriska mossekupoler. Koncentriska kupoler finns väster om Karinsjön och i utlöparen åt sydost. Myrkomplexet är nästan helt plant och tydligt välvt bara i kanterna. Tydligast syns denna välvning i kantskogen vid södra stranden av Karinsjön, där mossen reser sig närmare fyra meter.

Nästan halva myren har utnyttjats för torvtäkt i industriell skala - dels en stor täkt i mossens södra del, dels en något mindre i väster. Troligen har dessa täktområden tidigare intagits av koncentriska mossekupoler. Karinsjön, i Karinmossens norra del, sänktes under 1800-talets sista år. Därvid skapades en bred kärrbård runt sjön. Sänkningen initierade sannolikt sjöns igenväxning.De orörda delarna av Karinmossen har en mycket enhetlig vegetation, förvånansvärt opåverkad av ingreppen i omgivningarna. Mossen är nästan helt öppen i de centrala delarna och den öppna myrvidden torde vara en av de största i länet. Karinmossen är av riksintresse för naturvård.

Fågellokal

Karinmossens fågelfauna är art- och individrik med stora populationer av ljungpipare, tofsvipa, storspov och sånglärka. Många andra arter förekommer mer eller mindre regelbundet på eller i anslutning till Karinmossen. Karinsjön är en fågelsjö av hög rang. Den har bl.a. uppmärksammats som en viktig rastlokal för flyttande änder.

Källa: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Kartblad: 12 H NV

karta över Karinmossen

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se