Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Lomsmuren

Myrkomplex

Lomsmuren ligger öster om Årsunda i närheten av Främlingshem. Lomsmuren med Svartsjömuren och Lomsjön bildar ett av Gästriklands största myrkomplex. Det byggs upp av tre koncentriska mossekupoler och två excentriska mossar. De enskilda myrenheterna är helt öppna och ger i regel fri sikt på en halv till en kilometer. De skiljs åt av skogklädda moränöar eller skogsridåer längs avskärande diken. Svartsjömossen, komplexets sydligaste del, intas till skillnad mot övriga delar av delvis öppna eller glest beskogade rismossar. Hela myrkomplexet är av riksintresse för naturvård, och Lomsmuren ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

Fågelliv

Lomsmuren tillhör de bäst kända fågelmyrarna i länet, med en ovanligt rik och för högmossar representativ fågelfauna. Under ett och samma år har bl.a. följande fåglar konstaterats häcka: ljungpipare, storspov, tofsvipa, sånglärka, ängspiplärka, grönbena, enkelbeckasin, trana och fiskgjuse. På myrarna förekommer dessutom orrspel m.m.

Delvis omsluten av Lomsmuren ligger Lomsjön, en grund sjö av slättsjötyp, sänkt som många andra av sitt slag. Den karaktäriseras i dag av vidsträckta vassar och ganska små öppna vattenytor. Vid sjön växer bl.a. kärrull, tagelsäv och knylhavre. Lomsjöns fågelfauna är typisk för en slättsjö. Brunand, vigg, kricka, svarthakedopping, skäggdopping, vattenrall och rörhöna tillhör häckfåglarna och småfläckig sumphöna observeras regelbundet. I Lomsjön finns också en anmärkningsvärd koncentration av sothöna med uppemot ett hundratal häckande par. En skrattmåskoloni finns givetvis också liksom flera par knölsvanar. Tillsammans med Lomsjön bildar Lomsmuren ett av länets mest skyddsvärda områden för våtmarksbundna fåglar.

Källa: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Kartblad: 13 H SV

karta över Lomsmuren

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se