Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Barnkonventionen

Barn läser om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen – är en viktig utgångspunkt för Litteraturhuset Trampolin. Enligt konventionen, som antogs 1989, ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Barnkonventionen gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn. Barn har rätt att få komma till tals och få sina åsikter beaktade i alla frågor som rör dem, enligt artikel 12. Det gäller i vårdnadsprocesser, brottmål och asylprövningar, men också i skolans arbete, vid politiska beslut och i vardagliga sammanhang.

Artikel 13 uttrycker barnets rätt till yttrandefrihet. Det innebär att barn och unga oberoende av territoriella gränser, har rätt att söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift, tryck, konstnärlig eller annan form. De stater som skrivit under konventionen ska också uppmuntra till produktion och spridning av barnböcker.

Flera av artiklarna i barnkonventionen handlar om barns rätt till kultur. Artikel 31 erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det betyder att varje barn har rätt att ta del av det kulturutbud som finns för vuxna men också att de har rätt till ett kulturutbud skapat särskilt för barn och unga.

Vem ansvarar för att Barnkonventionen efterlevs?

Regeringens barnrättspolitik syftar till att ta tillvara och stärka barnets rättigheter och intressen i samhället, med utgångspunkt i FN:s barnkonvention.

Ansvarigt departement är Socialdepartementet. I december 2010 antog riksdagen en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet som har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av FN:s barnkonvention. Myndigheten ska driva på genomförandet av konventionen i statliga myndigheter, i kommuner och landsting.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar Rädda barnen för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Även kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter är skyldiga att se till att konventionen följs inom deras ansvarsområden. Barnkonventionen verkställs i första hand i kommuner, landsting och regioner och den medger inte regionala olikheter. Enligt artikel 2 får barn inte diskrimineras på grund av bostadsort. Barn får inte heller diskrimineras på grund av kön, språk, religion, nationellt, etniskt eller socialt ursprung.

Råd till beslutsfattare från barn och unga:

– Skriv och tala så att barn och unga förstår.
– Sprid positiva förebilder av hur barn och unga har kunnat vara med och påverka.
– Avfärda inte omedelbart det barn och unga säger.
– Visa att ni lyssnar genom att återkoppla besluten till barn och unga.
– När det inte blir som barn och unga föreslår måste beslutsfattare motivera varför det inte blev så.
– Visa uppskattning och respekt för att barn och unga tar sig tid att delge sina synpunkter. - Bjud på fika!

(Ur ”Röster som räknas”, Barnombudsmannens årsrapport 2006).

Sidan uppdaterad: 2017-01-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se