Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Litteraturhuset Trampolin erbjuder regelbundet riktade program för förskola och skola. Olika åldersgrupper bjuds in att delta i kortare eller längre projekt som handlar om läs- och språkstimulans med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Programmen tas fram i samarbete med till exempel dramapedagoger, bibliotekarier, författare, lärare och konstpedagoger.

Pedagogiskt material

En av de bärande idéerna för Litteraturhuset Trampolin är att verksamheten ska arbeta med metodutveckling och sprida kunskaper om denna samt att koncept/program ska tas fram och spridas.

I menyn här nedanför hittar du information om våra koncept, om material till utlån och om program för förskolor och skolor.

Vårt material får användas fritt, men vi önskar att ni anger avsändare och blir glada om ni meddelar oss när ni använder materialet.

Regelbunden information om Litteraturhuset Trampolins verksamhet för våra vuxna målgrupper får du i Litteraturhusbloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, på Facebook.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn berättar med iPad

Handledning - Barn berättar med iPad

Region Gävleborgs avdelning Kulturutveckling har i samarbete med bl.a. Litteraturhuset Trampolin, Bollnäs bibliotek och Mediecentrum Bollnäs tagit fram en handledning för hur man kan arbeta med berättande med iPad. Handledningen är framtagen för förskola och förskoleklass men kan även användas för arbete med äldre barn. Handledningen är kopplad till Kulturutvecklings Läs en film-väskorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, men kan även användas fristående eller tillsammans med andra pedagogiska verktyg (t.ex. Berättarryggsäcken). En reviderad version av handledningen kommer att finnas tillgänglig från hösten 2017. Ladda ner handledningen härPDF (pdf, 1.6 MB).

Manual - Book Creator

På efterfrågan från användarna av våra iPad-väskor har Litteraturhuset Trampolin och Sandvikens Folkbibliotek i samarbete med Kulturutveckling/ Region Gävleborg och Mediecentrum i Bollnäs tagit fram en manual för användandet av Book Creator. Observera att manualen kan behöva revideras då appen Book Creator uppdateras. Denna version av manualen är framtagen i augusti 2015PDF (pdf, 409.8 kB).

Manual - iMotion, iMovie och Green Screen

Under våra workshoppar och föreläsningar har vi upptäckt att det finns en önskan om en enkel instruktion hur man jobbar med film och iPads. Här finns en manual som beskriver hur du går tillväga för att göra en film med stop motion och green screen tillsammans med barn. Manualen är skapad av Litteraturhuset Trampolin november 2019.PDF (pdf, 377.9 kB)

Fler tips

Litteraturhusbloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du många inlägg som beskriver hur vi på Litteraturhuset Trampolin och andra arbetat med iPads och berättande. Klicka på taggen "iPads" till höger så får du fram en inläggslista.Berättarryggsäcken

En specialframtagen ryggsäck har fyllts med föremål, till vilka olika berättelser hör. Berättelserna finns nedskrivna samt inlästa på iPads. Berättelserna utspelar sig i Sandviken och ska skapa intresse för lokalhistorien, samtidigt som de ska inspirera barnens eget berättande. Den medföljande handledningen ger inspiration och vägledning till hur man kan arbeta med materialet.

Materialet riktar sig i första hand till barn i åldrarna 5-12 år. Berättarryggsäcken kan kostnadsfritt lånas från Astrakan på Biblioteket i Kulturcentrum för arbete med barngrupper i förskola och skola, på fritidshem, på bibliotek, i föreningssammanhang etc. Lånetiden är två veckor. Astrakan når du på 026-24 15 36.

Till dig som ska arbeta med materialet Berättarryggsäcken

Du kan förbereda dig genom att skriva ut handledningsmaterial samt manual för ryggsäcken och iPadsen. Du kan också hämta ett dokument där barnen kan lägga in sina egna berättelser.

HandledningPDF (pdf, 7.4 MB)

Manual – att läsa innan du börjar arbeta med materialetPDF (pdf, 116.3 kB)

Manual för användandet av iPadsPDF (pdf, 123.5 kB) 

För barnens egna berättelserPDF (pdf, 206.7 kB)

För mer information om Berättarryggsäcken

Kontakta Katarina Larsson, Sandvikens folkbibliotek, katarina.larsson@sandviken.se

En sekund i taget (Åk 7-9)

En sekund i taget är ett material som är framtaget i samarbete med barn-och ungdomsbibliotekarier på Kulturcentrum och är anpassat för elever i åk 7-9. Syftet är att stimulera elevernas läslust och läsförståelse genom att koppla litteratur och lässtrategier till eget skapande.

Materialet utgår från Sofia Nordins ungdomsbok En sekund i taget. (Läs mer om den här: www.sofianordin.se/bocker/en-sekund-i-taget-2013-2/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Längst ner på sidan finns länkar till handledningen med samtalsfrågor och bilduppgifter, en specialgjord film av första kapitlet i boken samt mallar för bildmanus och bilder på kameravinklar och bildutsnitt.

Ipadväskor och böcker finns att låna via Astrakan, astrakan@sandviken.se

Frågor: Kontakta Ingeborg Wasserman Westlin, 026-241609 ingeborg.westlin@sandviken.se

Bildutsnitt och kameravinklar:

Länk till bildutsnitt och kameravinklar

Bildmanus:

Länk till bildmanus

Handledningen:

Klicka på bilden!

Länk till handledningen En sekund i taget

Filmen:

Länk till introduktionsfilmen En sekund i taget

Skrivarlyan

Skrivarlyan

Skrivarlyan är ett mobilt skrivinspirationsmaterial som har tagits fram av Litteraturhuset Trampolin i samarbete med Region Gävleborg/Kulturutveckling. Materialet består av en större och en mindre väska som innehåller skrivinspirationsmaterial. Här hittar du en förteckning över materialetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det material som ni själva står för är pappskivor, som kan formas till ett eget rum för skrivande (därav namnet "Skrivarlyan"). Pappskivorna i ex. wellpappkartong eller falskartong ska ha måtten 100 cm x 35 cm.

Alla kommuner i Gävleborgs län har tilldelats varsin Skrivarlya, som i första hand är tänkt att användas för arbete med skrivarverkstäder och skrivworkshops med ungdomar i åldrarna 13-19 år.

Väskan är placerad på kommunbiblioteket, men kan även användas av andra verksamheter som vill arbeta med skrivinpiration. Till Skrivarlyan hör en introduktion/manuallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om Skrivarlyan kan du kontakta Litteraturhuset Trampolin.

Läs mer om Skrivarlyan i det här blogginläggetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Små barns perspektiv på ett kulturarv

Mårtesgården

Under cirka ett års tid undersökte barn från Västergårdens förskola i Edsbyn, Ovanåkers kommun, kulturarvet/världsarvet Hälsingegårdar tillsammans med sina pedagoger. Litteraturhuset Trampolin och Länsmuseet Gävleborg följde resan och utgjorde ett stöd och bollplank för pedagogerna. Det är dock barnen som varit vägvisare vad gäller såväl val av metod som val av utförande.

I rapporten Små barns perspektiv på ett kulturarvPDF (pdf, 4.8 MB), som tagits fram av Litteraturhuset i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun, berättar pedagogen Anna Nirs Westlund om upptäcktsresan och gör reflektioner kring syfte, koppling förskolans läroplan och barns lärande.

I förskolans uppdrag ingår enligt gällande läroplan att föra över kunskaper om ett kulturarv från en generation till nästa. Vad som också tydligt framgår där är att medvetenheten om ett eget kulturarv ska bidra till att barnen utvecklar en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Detta har varit en viktig utgångspunkt för oss i vårt arbete.

I mars 2015 lanserades inspirationsmaterialet Knacka på i ett kulturarvPDF (pdf, 4.7 MB). Inspirationsmaterialet tar avstamp i Västergårdens arbete och vill inspirera andra att påbörja ett temaarbete med utgångspunkt i ett lokalt kulturarv på ett för barnen meningsfullt sätt. Materialet är utvecklat utifrån världsarvet Hälsingegårdar, men går utmärkt att använda även i arbetet med andra lokala kulturarv.

Kort om innehållet:

Texten Livet på gårdarna ger en historisk introduktion till temaarbetet. Metodbeskrivningen är indelad i olika steg, med konkreta tips från förskolan Västergården. Anna-Clara Tidholm, vars bok Knacka på gav inspiration till barnens undersökande av ett lokalt kulturarv, bidrar med texten Läs och lek!,om barnbokens lekfulla potential. Avslutningsvis reflekterar Anna Nirs Westlund utifrån sina erfarenheter av arbetet med små barn och ett kulturarv i texten En förskolelärares reflektioner.

Foto, nyckelprovning: Åsa Kindlundh

Uppdraget - ett litteratur-, historie- och skapandeprojekt

I slutet av augusti 2014 inleddes en projektsatsning på Litteraturhuset Trampolin. Med utgångspunkt från Camilla Lagerqvists ungdomsroman Uppdraget har elever i åk 6 på ett lekfullt sätt fått lära sig om bland annat historia, litteratur och kreativt skrivande.

Projektet har utvecklats av författaren själv, dramapedagogen Ulrika Goude Westby och verksamhetsutvecklarna på Litteraturhuset Trampolin. En pilotgrupp bestående av fem elever som precis börjat åk 6 testade och utvärderade konceptet i mitten av augusti 2014. Deras synpunkter blev mycket viktiga för den slutgiltiga utformningen. T.ex. uttryckte eleverna stor uppskattning för inslaget av rollspel, varför den delen utökades i den slutgiltiga versionen.

För att sprida kunskap om och inspiration kring arbetssättet har Litteraturhuset Trampolin i april 2016 tagit fram materialet - Uppdraget - ett inspirationsmaterial för arbete med historia, litteratur och skapandePDF (pdf, 7.4 MB).

En forskningsstudie kring Uppdraget har också tagits fram. Under våren 2015 följde forskaren Fredrik Lindstrand en av klasserna när de mötte konceptet Uppdraget. Hans observationer har resulterat i studien Med berättelsen som mål och medel i en gränsöverskridande lärprocess kring andra världskriget.PDF (pdf, 18.6 MB) (Konstfack 2016) I studien undersöker Fredrik Lindstrand hur eleverna ges möjlighet att gestalta sitt kunnande i projektet. Han konstaterar att projektet som helhet kan betraktas som en lärprocess för dagens unga, som är vana vid denna typ av berättelsevärldar från den populärkultur de engagerar sig i på sin fritid.

Upptäck språket!

Upptäck språket  är en film om små barns språkutveckling och högläsningens magi. Filmen är skapad av Sandvikens folkbibliotek och Litteraturhuset Trampolin 2017 och får gärna användas i informationssyfte på till exempel Mödravårdscentralen, Barnavårdscentraler och Bibliotek.


Sandvargen åk.1-åk.3


Den här handledningen är en del av ett projekt som är framtaget av Litteraturhuset Trampolin i samarbete med Sandvikens Folkbibliotek. Projektet utgår ifrån barnboken Sandvargen av Åsa Lind och syftar till att lyfta fram högläsning och eget skapande som metod för att stimulera elevers läslust och läsförståelse. Genom att arbeta med olika estetiska uttrycksformer som drama och bildskapande i samband med högläsningen, är det vår förhoppning att eleverna får en djupare förståelse och ett mer lustfyllt lärande.

Ladda ner handledningen SandvargenPDF (pdf, 462.5 kB)

Ishavspirater åk.5

Under 2018-2020 genomförde vi litteraturprojektet Ishavspirater utifrån Frida Nilssons fantastiska bok med samma namn. Projektet var ett samarbete mellan Trampolin, kulturskolan och biblioteket. Under tre år fick alla elever i åk.5 besöka Kulturcentrum och uppleva boken tillsammans med oss. Under första året fick vi även besök av författaren och vi bjöd in till en riktig piratfest. Vill du arbeta mer fördjupat med den underbara boken kan du ladda ner vår handledning och få tips idéer kopplade till skolans läroplan.

Ladda ner handledningen Ishavspirater PDF (pdf, 1.4 MB)
Sidan uppdaterad: 2020-08-03
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se