Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Endagspraktik inom kommunen

Vet du vad de som jobbar inom Sandvikens kommun gör? Är du intresserad av att veta vilka karriärmöjligheter som finns där för dig?

Nu har du chansen att få veta vad vi på Sandvikens kommun arbetar med och vad det finns för olika yrkesroller. Den 7 mars arrangerar vi en dag där ni från gymnasieskolan får vara med på en enhet under en hel dag. Inriktningar på yrkesområden på kommunen som finns är bland annat; pedagogiska yrken, sociala yrken, ekonomi/administration/HR, vård- och omsorgsyrken, IT/kommunikation, serviceyrken, kultur- och fritidsyrken, samhällsutveckling.

Ledighet

Denna dag räknas som en skoldag för dig som går på Bessemerskolan om du deltar, detta har skett i samråd med rektor Eva Aronsson, dock behöver du berätta för din mentor att du ska vara med på denna dag och om det är möjligt, då mentorn bestämmer. Om du går på någon annan skola, kontakta Maria Mikaelian, se telefonnummer nedan.

Krav för att söka

För att söka ska du gå i årskurs 2 eller 3 på gymnasiet. De som går i åk 1 får söka, men vi kommer prioritera åk 2 och 3, och de som går studieförberedande program i första hand.

Upplägg

Dagen kommer även att innehålla föreläsningar från Mia Eriksson (utbildningsledare), Ann-Katrin Sundelius (kommundirektör) och Maria Östgren-Forsberg (personalchef) om vilka verksamheter som finns inom Sandvikens kommun och vilken kompetens som kommer att efterfrågas i framtiden. Därefter kommer du att tas emot på enheten som du önskat att vara på, under några timmar. Du får även lunch/ och fika av oss. Du får ett specifikt schema längre fram om du får en plats!

Informationstillfällen i skolan

12 februari klockan 11.00-14.00 utanför matsalen

Det finns endast ett begränsat antal platser – så vänta inte med att söka om du är intresserad!

Anmäl ditt intresse

Skicka din anmälan till larcentrum@edu.sandviken.se

Skriv vilket yrkesområde du är intresserad av, och vilken enhet (se yrkesområden längre ner). Se till att fullständigt namn och telefonnummer samt e-postadress finns i din anmälan.

Mer information

Kontakta Maria Mikaelian på 026-24 19 01, maria.mikaelian@sandviken.se

Yrkesområden att välja mellan

1. Pedagogiska yrken

(Val: förskola, fritids , grundskola, vuxenutbildning inklusive SFI)

Är du intresserad av läraryrket? Som lärare kan man arbeta på olika nivåer, allt från förskolan till högskolan. Ledarskap, pedagogik och förståelse för människors olika förutsättningar är viktiga egenskaper hos lärare.

 • Förskolor – vi har 27 förskolor inom kommunen.
 • Grundskolor – vi har 15 grundskolor inom kommunen
 • CVL, Centrum för vuxnas lärande (vuxenutbildningen) - Här får du en inblick i hur det är att arbeta på vuxenutbildningen som lärare, studie- och yrkesvägledare m.m. SFI, Svenska för invandrare är också en del under CVL. Sfi, utbildning i Svenska för invandrare: Sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Lärcentrum ingår också i CVL och är en gratis service för alla som studerar på högre nivå, d.v.s. Yrkeshögskola, Högskola eller Universitet. Här kan man sitta och plugga, göra tentor, låna utrustning som datorer, skrivare och videokonferensutrustning. Här jobbar en utbildningsledare samt en administratör.

2. Sociala yrken- stötta eller coacha personer som antingen söker hjälp från socialtjänsten, jobba med integrationsfrågor, stötta ungdomar som hoppat av skolan eller vuxna som är arbetslösa.

(Val: integration, coaching, folkhälsa, Socialtjänst)

 • Enheten för folkhälsa och trygghet, Individ- och familjeomsorgen: Vad menas egentligen med folkhälsa? Hur gör vi för att skapa trygghet? Varför är det mer skadligt att dricka alkohol när man är ung? Vad kan ungdomar göra för att påverka frågor som rör deras vardag? Det här är några av de sakerna vi arbetar med på Enheten för folkhälsa och trygghet.

  För att kunna arbeta för en bättre folkhälsa i har vi olika arbetsområden som på olika sätt påverkar befolkningens hälsa.
  - Folkhälsa och trygghet
  - Alkohol, narkotika, dopning och tobak
  - Barn och ungdomar

 • Socialtjänsten: Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att bidra till positiva förändringar för människor i utsatta situationer. Vi arbetar med att ge råd, stöd och insatser till människor i alla åldrar såsom omsorg och service, upplysningar, råd och stöd till barn och unga och deras familjer, familjerättsliga frågor, vård och behandling till personer med missbruks- och beroendeproblematik, ekonomisk hjälp samt annat bistånd enligt socialtjänstlagen.

  Hos oss arbetar man som socialsekreterare/handläggare, behandlingsassistent eller familjebehandlare. Socialsekreteraren/handläggaren är den som utreder och beviljar stödinsatser. Som behandlingsassistent arbetar du på ett boende för ungdomar eller vuxna med behov av stöd i vardagen eller på ett boende för ensamkommande barn. Våra familjebehandlare arbetar på vår öppenvårdsenhet som heter Sandvikens familjecenter och
  hjälper barnfamiljer med stödinsatser.

  Socionomprogrammet är en önskvärd utbildning (och oftast ett krav) för den som önskar arbeta hos oss. Under dagen hos oss kommer du att få träffa personer som arbetar inom de olika yrkesområdena och som berättar om sina arbetsuppgifter.

 • Första Steget/LOK-center: Här får du en inblick i alla våra arbetsmarknadsprojekt, där målet alltid är att individer ska komma i egenförsörjning. Du får också en inblick i bredden av olika yrkesroller vi har, såsom projektledare, studie- och yrkesvägledare, personalvetare, hälsopedagog, idrottsvetare, ekonom, enhetschef, kommunens aktivitetsansvar.
 • Integrationsenheten: Integrationsenheten ansvarar för att trygga försörjningen för nyanlända med uppehållstillstånd under den period som kallas för "glappet". Detta är perioden där nyanlända som ej har kommit igång med sin etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan då istället kan ansöka om försörjningsstöd hos oss.
 • Integrationsenheten kan även bistå med hjälp vid folkbokföring, ansökning
  av hemutrustningslån, anmäla nyanlända till svenskundervisning, skola och förskola. Vi bokar tandvård, hälsokontroller och hjälper till med att kontakta sjukvården.

3. Administration/ekonomi/personalfrågor

(Val: ekonom, administration, HRkonsulter, enhetschefer)

 • Arbetslivsförvaltningens förvaltningsledning: Här kan du få se hur förvaltningsledningen arbetar ut mot enheterna och fungerar som en övergripande stab. De som arbetar här är bland annat ekonom, administratör och förvaltningschefen.
 • Kunskapskontoret - Du får en inblick i hur kunskapskontoret arbetar med olika arbeten såsom HR-frågor, ekonomi, IT-samordnare och kvalitetsutveckling.
 • Enhetschef: Hur är det att arbeta som chef? Vill du veta hur en vanlig dag för en chef ser ut? Då kan du få vara med en enhetschef under en dag och få en inblick i ledarskap.

4. Vård- och omsorgsyrken

(Val: undersköterska, sjuksköterska)

 • Omsorgsförvaltningen verksamhet för äldre och funktionsnedsatta består bland annat av hemtjänst, personlig assistans, olika boenden, social- och neuropsykiatri, rehabilitering m.m. Strävan är att omsorgen ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och personal. Du får en inblick i hela verksamheten och olika yrkesroller.

5. IT och kommunikation

(Val: IT-tekniker, IT, kommunikatör)

 • Informationskontoret: Intresserad av kommunikation? Här kan du få se hur kommunen arbetar övergripande med information/kommunikation och du får träffa de som ansvarar för och vidareutvecklar kommunens webbplatser och intranätet.
 • IT-kontoret: IT-kontoret är en serviceorganisation. Vi ansvarar för samordning, förvaltning och utveckling av kommunkoncernens IT-plattform för data och telefoni. IT-kontoret tillhandahåller också de IT-relaterade tjänster som efterfrågas inom kommunen.
 • IT/Teknik-avdelningen inom vården: Omsorgsförvaltningens Enhet för IT och kvalitet – Med tanke på befolkningsutvecklingen inom den närmaste framtiden står Omsorgerna om äldre och funktionshindrade inför spännande utmaningar inom välfärdsteknik (IT, digitalisering och andra tekniska lösningar). Vi har behov av personer som är intresserade av utveckling och innovativa lösningar för att få bästa kvalitet för brukarna. Här får du se hur vi idag arbetar med exempelvis nyckelfria lås och andra lösningar via appar i telefoner samt system för dokumentation.

6. Serviceyrken

(Val: kock, städ, underhåll, vaktmästare)

 • Turismenheten: Här får du en inblick i hur det är att arbeta med service, ge information till medborgarna i olika frågor.
 • Medborgarservice: Medborgarservice tar emot ditt samtal. Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet och hos oss kan du få vägledning och svar på många förvaltningsärenden samt hjälp till rätt kontakt.
 • Servicekontoret: Servicekontoret svarar för intern service till kommunens olika
  verksamheter i form av kostservice, städservice, verksamhetsvaktmästare, post, distributionscentral samt kommunens bilpool.

7. Kultur- och fritidsyrken

(Val: inblick i hela verksamhetens områden/yrken)

 • Kultur- och fritidsförvaltningen: Kom och se hur Kulturskola och Bibliotek fungerar på insidan. Upptäck hur vår demokrati fungerar i vardagen. Idrott, kultur och föreningsliv betyder mycket för många, unga som gamla. Lär dig mer om oss som gör detta möjligt. Yrkesroller du bland annat får se är; bibliotekarier, ungdomscoacher, musiklärare och mer.

8. Affärsutveckling/Samhällsutveckling

(Val: programmerare, systemutvecklare, innovatörer inom teknik och it, IT-tekniker)

 • Creative Office, Sandbacka Science Park: Teknik/IT är ett område som kommer att ha stort fokus i framtiden. Här får du se hur Creative Office arbetar med företagen och yrkesroller som kommer behövas i framtiden finns här; programmerare, systemutvecklare, utbildningskonsulter inom it och teknik, konstruktörer innovatörer inom teknik och it.
 • Tekniska kontoret: Tekniska kontoret har ägaransvar och förvaltar kommunens mark och fastigheter. Tekniska kontoret beställer drift av kommunens fatigheter samt parkskötsel av Sandvikenhus AB, gatuförvaltning av Sandviken Energi AB samt skogsförvaltning av Högbo Bruks AB. Tekniska kontoret ansvarar för den kommunala verksamhetens lokalförsörjning, uthyrning av kommunens egna fastighetsbestånd till externa hyresgäster och kommunens mark- och exploateringsverksamhet
 • Näringslivskontoret: Näringslivsenheten hjälper till vid frågor som rör nyföretagande, företagsstöd och kompetensfrågor för näringslivet. Företag får även lotsning när det gäller frågor om företagsutveckling.

  Näringslivskontoret har som uppdrag att:
  - Fler företag startar och utvecklas i Sandvikens kommun.
  - Fler företag stannar och expanderar i Sandvikens kommun.
  - Fler företag kommer till Sandvikens kommun.

Sidan uppdaterad: 2018-02-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se