Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Avslutade arbetsmarknadsprojekt

Här visas arbetsmarknadsprojekt som är avslutade

Arbetslust

Projektet avslutades 140630.

Arbetslust är ett ESF-finansierat projekt som är ett samarbete mellan tre kommuner; Sandviken, Hofors och Ockelbo. Arbetsförmedlingen är också en viktig samarbetspartner liksom lokala företag. Projektet vänder sig till individer mellan 25-50 år från Individ- och familjeomsorgen och Arbetsförmedlingen som är långtidsarbetslösa, är eller har varit långtidssjukskrivna.

Ca 500 deltagare ska delta i projektet under tiden 2 maj 2012—30 juni 2014.

Målet med projektet är att deltagarna blir självförsörjande eller kommer ett steg närmare arbetsmarknaden. Projektet vill också via nya idéer hitta samarbetsformer mellan kommunen och det privata näringslivet.

Arbetslust har flera olika spår:

 • Utbildning - Språkstudion, prova-på-kurs på CVL, data, körkortsteori och motivationshöjande kurser. Tillgång till en studie- och yrkesvägledare m.m.​
 • Praktik - i kommunens regi eller på privata företag.
 • Arbete - CV-skola, hur man söker jobb på olika sätt, yrkesvägledning, intervjuteknik, resor till arbetsmässor m.m.​
 • Företagsamhet - en förberedande kurs inför en Starta-Eget-utbildning eller att bli mer företagsam i arbetssökandet
 • Transnationalitet - utbyte med deltagare i andra europeiska länder och göra studiebesök med transnationalitet som tema

Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen beslutar om deltagare till projektet.

BraFöre

Projektet avslutades 131231.

Just nu finns särskilt goda möjligheter för företag i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun att jobba med kompetensutveckling. Detta tack vare projektet BraFöre.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och handlar om att integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheters utveckling.

Vad är BraFöre?

BraFöre står för Branschanknuten och Företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborgs län

Ett mål med projektet är att utveckla kompetensutvecklingsmodeller för företagen i regionen där kompetensutvecklingen ska kopplas till företagens mål på tre till fem års sikt.

Målet är också att stimulera företag till ett ökat intresse att arbeta med kompetensutveckling. Utbildningar kommer också att genomföras i projektets regi och målet är ca 3 000 utbildade individer från minst 100 företag, varav 30% kvinnor och 70% män.

Skogsindustri, stål- och verkstadsindustri, miljöteknik, upplevelsenäring, samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är de fem branscher som är prioriterade i det regionala utvecklingsprogrammet i Gävleborg och det är inom dessa som deltagande företag i BraFöre har sina verksamheter.

Vad innebär ett deltagande i BraFöre?

Projektet vänder sig till företag med 1-250 anställda och som är verksamma inom någon av de branscher nämnda ovan.

40 företag omfattas av kartläggningsarbetet under den så kallade mobiliseringsfasen och dessa är redan kontaktade. Ytterligare ca 60 företag kommer att omfattas av en företagsnära kompetensplanering under genomförandefasen. Här har ditt företag möjlighet att delta.

I de deltagande företagen görs en inventering av de anställdas kompetenser. Företagen beskriver hur de ser på framtiden, på tre till fem års sikt, och om de ser att det kommer att uppstå "kompetensgap" mellan önskat och faktiskt läge. Därefter genomförs en planering av vilka utbildningar de anställda behöver för att företagens mål ska kunna nås. Individerna i företagen tar sen del av utbildningar enligt prioriterade planer.

Företagen bidrar med tid och engagemang för dessa aktiviteter och utbildningar, i vissa fall resor, samt fakta och information. Projektet står för styrning och samordning av kompetensinventering, planering och även för de utbildningar som kommer att framgå av planerna. Vinsterna av BraFöre är på sikt att företagen kan utvecklas och därmed bidra till regionens tillväxt. Företagen stimuleras att arbeta med kompetensplanering på längre sikt och individerna i företagen ökar sin grad av ansvar som ger en bättre helhetsbild av arbetet.

BraFöre finansieras av Europeiska Socialfonden och drivs av Region Gävleborg. Projektets lokala närvaro är säkrat genom en uppdelning i fyra noder:

 • Norra Gävleborg, för företag i Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig
 • Mellersta Gävleborg, för företag i Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker
 • Sydöstra Gävleborg, för företag i Gävle och Älvkarleby
 • Sydvästra Gävleborg, för företag i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Coachingprojektet

Projektet avslutades 131231

För ungdomar under 25 år och utrikesfödda.

Målgrupper

 • Ungdomar i åldrarna 16 till 24 inskrivna vid IFO.
  Antalet inskrivna i projektet kommer att uppgå till 110 personer i månaden
 • Invandrare i åldrarna 18 till 64 inskrivna vid IFO.
  Antalet inskrivna i projektet kommer att uppgå till 40 personer i månaden
 • Totalt antal inskrivna ska uppgå till 120 personer i månaden
 • Under 2011 avslutades 60 personer av totalt 108 (55,6 %) till arbete och studier. Av dessa var 83 % självförsörjande och inte längre beroende av försörjningsstöd per den 31 december 2011
 • Under 2012 har 55 personer avslutats och av dessa har 34 personer (61,8 %) gått till arbete eller studier

Internationellt erkännande

EU Kommissionen har fått upp ögonen för Coachingprojektets arbete och har givit oss möjlighet att vissa upp projektets arbetsmetoder och dess resultat via Kommissionens egen hemsida. Sedan den 23 juli 2012 har Coachingprojektet också officiellt fått status som spjutspetsprojekt av EU Kommissionen.
http://ec.europa.eu/esf/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antal personer i arbete och studier i respektive kommun Avslut 090201-120831


Antal Sandviken

%

Antal Hofors

%

Totalt antal

%

Arbete

100

26,5

47

26,3

147

26,4

Studier

84

22,3

27

15,1

111

20

Totalt

184

48,8

74

41,3

258

46,4


Projektets syfte

Projektet ska ge personerna i målgrupperna ungdomar och invandrare möjlighet till direkt eller indirekt inträde på arbetsmarknaden för att bryta sitt utanförskap och sitt bidragsberoende eller förhindra att ett sådant uppstår.

Projektets mål

Att fortsätta utveckla vår coachingmodell och även utveckla nya metoder som för individerna närmare studier eller arbete. Den kvantitativa måluppfyllelsen är att 60 procent av deltagarna, oavsett målgrupp, efter avslutat projekt är självförsörjande då de fått arbete eller påbörjat regelbundna studier. Ledtiderna från arbetslöshet till aktivitet, för ungdomar som är inskrivna vid Af och som får försörjningsstöd via IFO, ska minska från 90-100 dagar till 10-20 dagar.

Projektets tre pelare

 • STUDIEKEDJAN (inspirationshöjande kurs, studie- och yrkesvägledning, orienteringskurs – att studera som vuxen och kärnämnesstudier)
 • ARBETSLINJEN (kartläggning av gångbara yrken, kurs i CV- och ansökningshandlingar, intervjuteknik och kurs i nätverksbyggande)
 • SPRÅKTRÄNING (kartläggning av kunskaper i svenska, individanpassat kursupplägg med både klassrumsundervisning och enskild språkcoaching och språkpraktik)

Statistik och resultat

 • Totalt har 666 personer (455 personer i Sandviken och 211
  personer i Hofors) påbörjat projektet sedan starten den 1 februari 2009 till och med den 31 augusti 2012
 • 508 personer har varit ungdomar (372 personer i Sandviken och 136 personer i Hofors) och 158 personer har varit invandrare (83 personer i Sandviken och 75 personer i Hofors)
Projektpartners

Sandvikens Kommun

Hofors Kommun

Arbetsmarknadscentrum (AMC)

Centrum för arbete (CFA)

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Kunskapsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen

Arbetsförmedlingen (AF)


Extra-projektet

Projektet avslutades 151231

Målgrupper

 • Personer 18-30 år (unga vuxna) som är arbetslösa och får försörjningsstöd i kommunen (primär målgrupp)
 • Personer 18-30 år som är arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen med aktivitetsersättning (sekundär målgrupp)

Det totala antalet anställda unga vuxna i projektet är mellan 50 och 80 per år beroende på graden av lönesubvention/bidrag från Arbetsförmedlingen och den genomsnittliga anställningstiden i projektet.

Projektpartners

Sandvikenskommun
- Aktivitetscentrum för unga (ACU)
- Arbetsmarknadscentrum (AMC) 
- Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
- Övriga kommunala förvaltningar och bolag
Arbetsförmedlingen (AF)
Göranssonska stiftelserna
Kommunal och Vision

Projektets syfte

Projektets syfte är att bryta utanförskap och ge unga vuxna meningsfull och utvecklande sysselsättning i form av tidsbegränsade anställningar, som utgångspunkt för insatser som långsiktigt leder till arbete och egen försörjning.

Projektets mål

Projektets mål är att minst 50% av deltagarna i projektet går vidare till arbete eller utbildning, och därmed till egen försörjning.

Projektets hörnpelare

Projektet bygger delvis på framgångsfaktorerna från Coachingprojektet. I övrigt består projektets hörnpelare av följande;

Anställningar i kommunala verksamheter och arbetslag som föregås av ett fyra veckors anställningsprogram i ACU:s regi. I kursen ingår bland annat studievägledning, praktik inför anställning, motivationshöjande aktiviteter m.m. I anställningen ges möjlighet till att studera via den kommunala vuxenutbildning, CVL, på 25% av arbetstiden med bibehållen lön.

Statistik och resultat

 • Sedan starten 121201 har 119 personer fått anställning i projektet
 • Under samma period har 77 personer avslutat sin anställning i projektet
 • Resultatet till arbete och studier ligger för närvarande på 34 personer (44%)
 • Antalet anställda är idag 42 personer

eXtra stöd i Sandviken

eXtra stöd i Sandviken är ett projekt som riktar sig till dig som är utrikes född och mellan 20-50 år, har kommit en bit på väg i dina SFI-studier men som behöver extra stöd och vägledning för att komma närmare ett arbete.

I projektet får du hjälp med:

 • En karriärplan som beskriver din väg till arbete
 • Extra stöd i dina studier
 • Mer kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige
 • Mer kunskap om hur utbildning fungerar i Sverige
 • Individuell studie- och yrkesvägledning

Låter det intressant?

Kontakt:

Det är Arbetsförmedlingen som gör bedömningen om eXtra stöd är lämplig aktivitet för just dig! Ta kontakt med en arbetsförmedlare.

Kontaktperson för projektet på LOK-Center är Nenad Tolic, projektledare
nenad.tolic@sandviken.se
Tel: 026- 24 20 10

Bakgrund

eXtra stöd i Sandviken är ett utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla metoder och arbetssätt för att fler utrikesfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska etablera sig varaktigt på arbetsmarknaden främst genom utvecklad språkprocess samt kompletterande och fördjupade reguljära studier.

Projektet är en del av huvudprojektet eXtra stöd i Gävleborg med huvudprojektägare Region Gävleborg. Europeiska Socialfonden, ESF, står för den största delen av finansieringen.

Första Steget 2015

Feriepraktik för gymnasieungdomar

Första Steget är ett projekt i samarbete med Göranssonska Stiftelserna och syftar till att ge gymnasieungdomar ett första steg in på arbetsmarknaden.

Projektet är indelat i två olika delar; feriepraktik och arbetsmarknadskunskap. Feriepraktiken kommer att genomföras på olika företag runt om i Sandvikens kommun, både privata och offentliga.

Målet är att 100 ungdomar ska ut i praktik. Praktiken kommer att genomföras under sommaren 2015 och varje praktikant kommer att jobba 6 timmar per dag under 3 veckor.

Arbetsmarknadskunskap kommer att bedrivas i skolan under hösten 2015. Olika teman kommer att diskuteras under ett antal träffar och där är målet att knyta träffarna till en sommarjobbsmässa.

Förstudien ValBorg

Projektet avslutades 160501

Förstudien ValBorg bygger vidare på rapporten Validering Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och finansieras av Region Gävleborg och Sandvikens kommun. Projekttiden är 151001-160501

I Sverige finns det sedan 2003 en formell regeringsdefinition av valideringsbegreppet: "Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats."

Förstudiens arbete kommer att bestå av att inventera och samla erfarenheter om validering i Region Gävleborgs tio kommuner.
En referensgrupp ska skapas, vars arbete kan leda till att ett regionalt valideringscentrum bildas.

Målet är att förkorta tiden och effektivisera insatserna för individen, att nå målen: självförsörjning och inkludering i samhället.

Förstudiens målgrupp är utrikes födda.

Leader IKEF Högbo

Projektet avslutades 180630.

Projektägande organisation

Sandvikens Kommun, Arbetslivsförvaltningen

Finansiär

Jordbruksverket / Europeiska Socialfonden                           

LEADER Gästrikebygden – lokalt ledd utveckling 

Samarbetspartners

Sandvikens Kommun är projektägare i nära samverkan med bland annat Högbo Bruk AB och Arbetsförmedlingen. Dessutom finns ett 40-tal företag inom Högbo Bruk samt i Gästrikland som är presumtiva praktikplatser och potentiella arbets­givare för projektets målgrupp.

Målgrupp

Den primära målgruppen för IKEF-projektet i Högbo är: Arbetslösa utrikes födda som är intresserade av att utveckla sig och jobba inom lokal produktion och landsbygdsutveckling.

Mål

Kortsiktigt mål

Minst 7 nya arbetstillfällen för utrikes födda skapas inom de företag och organisationer som verkar inom Högbo Bruk och som samarbetar med företag och organisationer inom Högbo Bruk.

Projektet ska stärka den lokala utvecklingskraften genom att fler skapar relationer och engagerar sig i lokalsamhällets organisationer, aktiviteter och nätverk. Projektets mål är at involvera 20 nya deltagare. Projektet ska bidra till ökad stolthet och framtidstro som skapar utvecklingsmöjligheter. Projektets mål är att 95 % av projektdeltagarna upplever att deras framtidstro och stolthet för orten ökat vid projektslut.

Långsiktigt mål

Att de som får anställning genom projektet behåller sin anställning genom utvecklade kompetenser samt att projektet har lyckats skapa förutsättningar för att fler ska kunna anställas.

Antal deltagare under projekttiden: 20.

Nessie

Projektet avslutades september 2014.

Projektägare

Angus College, UK

Partners

Sandvikens kommun
Bollnäs kommun
Italy
Greece
Netherlands
Romania
Germany

Syfte och mål

Att i ett internationellt samarbete där näringslivet ingår, utveckla efterfrågade metoder och kompetenser.

Sandviken är testbädd och delprojektledare, där lokala företag medverkar i utveckling av instrument för validering av personer i omskolning/arbetsträning. I delprojektet ingår en kartläggning av våra företags behov av kompetensutveckling hos egen personal.

Planerade och genomförda aktiviteter

Förstudiemöte i Glasgow december 2011
Partnerskapet samlas för första projektmöte v 45, 2012

EU-program

Leonardo da Vinci

Total budget

€ 299 913
Sandvikens kontrakterade bidrag för administration, tolkning, resor och uppehälle: € 41 575

Plug In 2.0

Sveriges största samverkansprojekt

Projektet avslutades 170630.

Plug In 2.0 är Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avhopp i gymnasieskolan.
Plug In 2.0 är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) med medfinansiering från medverkande kommuner och regioner. 

Vi har sedan 2017-08 implementerat framgångsfaktorerna från projektet Plug In 2.0 i form av motiverande samtal med grupper på IM-programmen.

Logotyp Europeiska socialfonden

Projektet leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Jämtland Härjedalen, Regionförbundet i Kalmar län, Region Västerbotten, Region Östergötland samt Kommunförbundet Skåne.

Mer information

Plug In 2.0 - skl.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Praktikprojektet

Projektet avslutades 150830.

Målgrupper

 • Arbetslösa i projekt och program inom Arbetsmarknads- och trafikförvaltningens verksamheter

Projektpartners

Sandvikens kommun
Arbetsförmedlingen

Projektets syfte

Projektets syfte är att boka, placera och följa upp praktikplatser inom företag och offentlig sektor i Sandvikens kommun.

Projektets mål

Projektets mål är att minst 100 personer ska få praktik per år, och att minst 50 % av praktikplaceringarna ska resultera i anställningar av olika slag.

Projektets hörnpelare

 • Motiverande samtal
 • Marknadsföring av praktik som möjlig väg till arbete
 • Arbetsgivarkontakter
 • Praktikplaceringar
 • Uppföljning av praktiken

Statistik och resultat

 • För närvarande är ca 70 personer placerade på praktik inom projektet.

Semaforen

Stärker den regionala kompetensen

Projekt Semaforen är ett utvecklingsprojekt som finansieras av Region Gävleborg och Tillväxtverket. Projektet har beviljats ett medel på 1 430 840 kr från Tillväxtverket och löpte från 1 februari 2016 till 1 november 2017.

Arbetet utförs av en regional projektledare samt fyra kompetensmäklare som är ansvariga för de fyra noderna som utgjordes av regionens arbetsmarknadsområden.

Syftet

Arbetet ska stärka den regionala kompetensplattformens verksamhet och ge en väl förankrad bild av de regionala och lokala kompetensbehoven. Detta ska underlätta för såväl privata som offentliga arbetsgivare att hitta den kompetens de behöver på kort och lång sikt.

Syftet är även att utbildare ska kunna få de underlag de behöver för att kunna starta nya utbildningar eller uppdatera befintliga. Detta för att bättre kunna matcha och möta de kommande behoven som man ser. Dessa behovsbilder ska också kunna vara en grundbult i skolans SYV-arbete.

Arbetssätt

Framtagandet görs genom att statistik och branschbedömningar över bristyrken bekräftas eller avfärdas i workshops i respektive arbetsmarknadsområde, där en bred representation av det lokala arbetslivet medverkar. Djupare analyser görs även i träffar med specifika branscher och/eller andra aktörer.

Arbetet sker som helhet efter en trestegsmodell där man identifierar behov, matchar dem mot tillgångar, för att sedan utforma lösningar som stärker vår region.

Semaforen är ett projekt som finansieras av Tillväxtverket och som ägs av Region Gävleborg.

Mål

Att ta fram arbetsmodell för att på sikt stärka och förbättra hela kompetensplattformen.

Se även information om Semaforen på Regiongavleborg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SIGRID

Projektet avslutades 130630.

SIGRID-projektet är Sveriges största socialfondsprojekt. Lokala verkstäder finns i Västra Gästrikland (Sandviken och Gävle), kommuner i Värmland och Dalarna. Ägare och ansvarig för projektet är Arbetsförmedlingen (AF).

SIGRID-projektets syfte är att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap. Styrkan i projektet är samarbetet mellan Arbetsförmedlingarna, Länsstyrelserna, regioner och kommuner i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Med i samarbetet finns LO, TCO, Trygghetsrådet samt lokala näringslivsorganisationer.

Europeiska Socialfonden (ESF) finansierar SIGRID-projektet under perioden 2011-08-01 —2013-06-30.

Uppskattningsvis är det ca 450 personer som kommer att delta under projekttiden.

Målgrupper

SIGRID-projektet vänder sig till personer som är långtidsarbetslösa sedan minst 1 år eller minst 3 månader för dem som ännu inte fyllt 25 år. Deltagare i projektet ska dessutom tillhöra någon av målgrupperna nedan.

 • Tema 1: Långtidsarbetslösa 50 år och äldre
 • Tema 2: Långtidsarbetslösa invandrare från land utanför EU
  - de två ovanstående teman berör Västra Gästrikland
 • Tema 3: Ungdomar under 25 år    
  - ovanstående tema berör Gävle

Målgrupperna ska genom projektet öka möjligheterna till att komma närmare en egen försörjning genom arbete eller gå vidare via studier alternativt starta eget. Starta eget i kooperativ form kommer att vara ett av de inslag som SIGRID-projektet ska ge möjligheter till.

 • Tema 4: Handlar om metodutveckling och lärande. Detta kommer att vara en viktig del där bland annat projektet nyttjar transnationella samarbetet. Tema 4 arbetar horisontellt med Tema 1-3.

Exempel  på aktiviteter

 • Studiecirkel med olika inriktningar, med fokus på språkträning
 • Språk- och yrkespraktik, 1-6 månader med eventuell förlängning beroende på Af:s beslut
 • Studier, studievägledning mot alternativa studier, arbetsmarknadsutbildningar
 • Jobbsökeri
 • Coaching
 • Uppföljning och utvärdering
 • Friskvård
 • Datastöd
 • Mentor (coachingprogram tillgängligt via webben)
 • Integration

Ung i Sandviken

Projektperiod 2016-02-01 – 2019-06-30

Projektägande organisation

Sandvikens Kommun, Arbetslivsförvaltningen

Finansiär

Europeiska socialfonden

Del av huvudprojekt

Ung i Gävleborg, projektäganden organisation Region Gävleborg.

Övriga delprojekt under huvudprojektet

Ung i Bollnäs, Ung i Gävle, Ung i Hofors, Ung i Hudiksvall, Ung i Ljusdal, Ung i Nordanstig, Ung i Ockelbo, Ung i Ovanåker och Ung i Söderhamn

Målgrupp

Ungdomar som inte är skolpliktiga och

 • har fullgjort sin skolplikt
 • är 15-24 år
 • inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande (om den unge gått tre år på gymnasiet men saknar fullständiga betyg, examensbevis, hör den till
  målgruppen)
 • inte har någon sysselsättning

Mål

Att genomföra insatser som möjliggör för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och eller påbörja studier.

Antal deltagare totalt under projekttiden

Ung i Sandviken kommer att jobba med 30 ungdomar per månad och totalt för perioden 180 ungdomar.

Logotyp Europeiska socialfonden

Växthusprojektet

Projekttid

Fas 1: Ekologisk växthusodling och integration,
v 16 år 2011 – v 15 år 2012.

Fas 2: Eko-företagande för utveckling och integration,
v 15 år 2012 – v 52 år 2013

Målgrupper

 • Arbetslösa kvotflyktingar
 • Arbetslösa utrikesfödda
 • Arbetslösa svenskfödda

Projektpartners

 • Sandvikens kommun
 • Hofors kommun
 • Högbo Bruk AB
 • Arbetsförmedlingen
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Europeiska Jordbruksfonden

Projektets syfte

Projektet syftar till integration med inriktning på sysselsättning och jobb, för arbetslösa i allmänhet och arbetslösa utrikesfödda i synnerhet, via utbildning i ekologisk växthusodling samt lokal matproduktion på landsbygden.

Projektets mål

Projektet har som mål att utbilda deltagarna i såväl krav- och klimatgodkänd odling som svenska språket. I detta ingår kunskaper i odlingsanknuten leveranssäkerhet samt hållbar företagsekonomi.

Allt detta som grund för kunskaper i Eko-företagandets förutsättningar och villkor.

Projektets hörnpelare

 • Ekologisk växthusodling i teori och praktik
 • Arbete
 • Lokal livsmedelsproduktion (ost, ägg och bröd)
 • Språkträning (kartläggning av svenskkunskaper, individanpassat kursupplägg med både klassrumsundervisning och enskild språkcoaching och språkpraktik)

Statistik och resultat

 • Av totalt 22 deltagare i projektets Fas 1 har 9 deltagare fått anställningar inom området Högbo Bruk
 • Projektets  Fas 2 pågår för närvarande.

Avslutade Europeiska utbytesprojekt

Här har vi samlat avslutade europeiska utbytesprojekt

Education for all

New approaches to train educational personnel in the context of basic adult education

Tid: 2012 - 2014-06

Projektägare:
Diakonie Münster BBC, Deutschland

Partners:
Sandvikens kommun, Sverige
IES Abdera, Espana,
Federation des oeuvres laiques de haute Savoie, France
(NL, IT, LT, LV har ännu ej fått medgivande från sina programkontor ) totalt 9 partners med i ansökan.

Syfte och Mål:

Utveckla vuxenutbildning genom erfarenhetsutbyte mellan deltagande organisationer , ca 25% lärare och 75% elever medverkar.

Planerade och genomförda aktiviteter:

Första möte hålls i Münster 4 nov 2012.

EU-program: Grundtvig, Partnerships

Total budget: € ? Sandvikens kontrakterade bidrag för administration, tolkning, resor och uppehälle: SEK 121 660 (100% finansiering).

Hemsida: www.diakonie-muenster.de Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pendling och kompetensförsörjning

Tid: 2012-02-01--2013-12-31

Projektägare:
PIW Progress-institut für Wirtschaftsforschung GmbH

Partners:
Stadt Fürstenwalde, D, Eupen, BE, Wiener Neustadt, A, Sandvikens kommun.

Syfte och Mål:
Staden Fürstenwalde är en förort till Berlin i delstaten Brandenburg med ca 33 000 invånare. Staden vill utveckla idéer för att säkra  kompetensförsörjning och attraktionskraft och har därför bjudit in tre andra orter till en jämförande studie. Sandviken kommer därvid att få sin kommunikations- och kompetensförsörjnings-situation belyst i ett Europaperspektiv.

Planerade och genomförda aktiviteter:

Workshop 1

22-23/3 2012 F-walde

Workshop 2

12-13/9 2012 F-walde

Studiebesök A

3. Quartal 2012 in A

Workshop 3

4. Quartal 2012 in A

Studiebesök B

1. Quartal 2013 in B

Workshop 4

1. Quartal 2013 in B

Studiebesök

2a Kv. 2013 i Sandviken (preliminärt)

Workshop 5

-“- -“-

Workshop 6

3. Quartal 2013 F-walde

Workshop 7

4. Quartal 2013 F-walde


EU-program: Tyska Europeiska Socialfonderna

Total budget: ca € 200 000
Sandvikens kontrakterade bidrag för administration, tolkning, resor och uppehälle: € 19.500 (100% finansiering)

Hemsida: www.piw.de Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TEAM - Transfer of European Assessment Methods

Tid: 2012-06--2014-05

Projektägare:
Sandvikens kommun

Partners:
Bollnäs kommun
Lärande & Arbete
Stichting Surplus, NL
Angus College, UK

Syfte och Mål:

40 anställda vid Sandviken och Bollnäs kommuns vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsenheter får en veckas praktik vid motsvarande verksamheter för utbyte med kolleger och ta del av för Sverige nya arbetsmetoder, bl a validering av ”soft skills” hos arbetssökande.

Planerade och genomförda aktiviteter:

14 deltagare (Bollnäs 6, Sandviken 8) deltar i utbyte med Angus College v 47 2012. Första utbytet med Stichting Surplus våren 2013.

EU-program: Leonardo da Vinci

Total budget: 56 080 € (administration 12000 €, förberedelser 6000 €, resor och uppehälle 38080 €) delas av Sandviken och Bollnäs. Förskott utbetalt 44 864 € 100% finansiering

Ways for Employability - Wege zur Beschäftungsfähigkeit

Tid: 2010 - 2013-06

Projektägare:

EEPL, DE, Region South Brandenburg

Partners:

Sandvikens kommun
Stichting Surplus
Community Enschede
NL WSE Flanders Region, BE

Syfte och Mål:

Best-practiseutbyten inom arbetsmarknadsområdet och arbete mot utanförskap.

Planerade och genomförda aktiviteter:

Workshops hos respektive partners;

Workshops hos partners

2010 kv3

Lauchammer

2011 kv 2

Antwerpen

2011 kv 3

Sandviken

2012 kv 3

Enchede


Avslutande konferens i Finsterwalde våren 2013.

EU-program:Tyska Europeiska Socialfonderna
Tid: 2010 -2013-06


Total budget:
21 428 €
Sandvikens kontrakterade bidrag för administration, förberedelser, analyser, tolkning, resor och uppehälle: € (100% finansiering).