Kraftig betygsförbättring för Sandvikens kommun

Sandvikens kommun tar ett rejält skutt uppåt när årets företagsklimatsbetyg offentliggjordes under tisdagen. Mot ett Sverigesnitt om ökning på 0,06 punkter så ökar Sandviken hela 0,29 punkter. En medveten satsning på service och företagsfrämjande aktiviteter kan ha fått effekt. 

Sandviken går från 2,92 till 3,21 i betyg när Svenskt Näringsliv sammanställer sin enkät för 2021. Enkäten som är en attityds- och varumärkesundersökning går ut till ca 200 företag med minst en anställd.

I rankingen sticker kommunens service och bemötande samt tjänstemännens attityder ut som positiva mot Sverigesnittet. Förbättringsområden att nämna är t.ex. allmänhetens attityder till företagande och företagens tillgång till relevant kompetens.

För att värna om företagande har man under de senaste åren genomfört en utbildning kring bemötande av företag. Näringslivskontoret har också stärkts upp, med uppdraget att fler företag ska startas, utvecklas och etableras i Sandvikens kommun.

Att det är högtryck på företagandet i Sandvikens kommun råder det ingen tvekan om. Efterfrågan från expansioner och etableringar har resulterat i att princip all tillgänglig planlagd mark är slutsåld. Nu pågår arbete med planläggning av ny mark för att kunna möta efterfrågan.

Sandviken är i en mycket expansiv fas med stor efterfrågan på byggnation av både bostadstäder och verksamhetslokaler. Det är glädjande att se en positiv utveckling på den satsning som gjorts på näringslivsfrågor och företagsklimatet är en viktig nyckel i samhällsbyggandet. Här ser jag ett tydligt samband mellan NKI undersökningen och Svenskt Näringslivs undersökning när det gäller samarbetet mellan kommun och näringsliv, säger Pär Jerfström, kommundirektör Sandvikens kommun.

Otroligt roligt att se att arbetet med kundbemötande och företagsfrämjande förhållningssätt ger resultat utåt! I dag sker tillväxten av jobb huvudsakligen i våra små och medelstora företag. Ett bra företagsklimat och välmående företag har tydliga synergier med arbetet kring våra fokusområden skola, integration och sysselsättning, säger kommunalråden Peter Kärnström (S), Kerstin Almén kommunalråd (S), Carl-Ewert Olsson (C) och Per-Ola Grönberg (L).

Mer information

Jan Fagerström, Näringslivsutveklare
070 – 979 04 79, jan.fagerstrom@sandviken.se

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

statistikbild