Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Stödåtgärder för lokala företag

Sandvikens Kommun har i ett första steg infört en rad åtgärder för att stötta våra lokala företag.

Nuvarande läge med nya coronaviruset påverkar vårt lokala samhälle i allmänhet och likviditeten i många av våra företags verksamheter i synnerhet.

Våra företagare är värdefulla resurser i vår kommun och vi har nu
påbörjat vårt arbete med hitta åtgärder och arbetssätt som stöttar dem i
denna pandemi, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Det här görs i ett första skede

  • Möjlighet till att tidigarelägga uteserveringar - vi förenklar och förkortar processen beträffande uteserveringar för att öppna upp nya intäktsmöjligheter åt våra restauranger och caféer.
  • Förfallodatum för nedan angivna fakturor kommer att senareläggas
    till den 30:e september 2020 för:
    Avgifter som finns inom myndighetsutövningen för samhällsbyggnadsförvaltningen i Sandviken kommun. Det gäller avgifter för lantmäteriförrättningar, markupplåtelse på allmän platsmark, årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov, årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och årlig tillsynsavgift för
    serveringstillstånd.

Genom att förlänga betalningstiden för dessa ärenden hoppas vi kunna
bidra till likviditeten hos våra berörda företag under denna tuffa period, säger
Yvonne Mickels, samhällsbyggnadschef, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning.

Förstärkt företagslotsfunktion - vår företagslotsfunktion där vi hjälper företag med frågor inom kommunens ärendehantering samt frågor som ligger utanför kommunens ärenden så som rådgivning, kompetensförsörjning och finansiering utökas ytterligare för att höja service och stöttning till våra lokala företag.

Detta är nu de första åtgärderna som vi har tagit fram. Vi arbetar aktivt
med att ta fram ytterligare aktiviteter och åtgärder för att underlätta för
våra företag, säger Pär Jerfström, kommundirektör.

Mer information

Sandvikens Kommun om Covid-19

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Stadshus