Tillsyn över alkohollagen

Enligt 8 kap 1 § Alkohollagen utövas den omedelbara tillsynen över att  bestämmelserna följs, av kommunen och polismyndigheten.

Förebyggande tillsyn

Görs bland annat i form av information till tillståndshavarna samt erbjudande om kurser och utbildningar till exempel Ansvarsfull alkoholservering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inre tillsyn

Avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter som rör tillståndshavaren. Kommunen följer upp att denne fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt att Alkohollagens övriga bestämmelser följs. Restaurangrapporter granskas kontinuerligt.

Yttre tillsyn

För den yttre tillsynen av serveringstillstånden anlitar Sandvikens kommun särskilda restauranginspektörer, som har till uppgift att se till att reglerna i alkohollagen följs. De kontrollerar, att underåriga och berusade inte serveras alkohol, att lagad mat finns att tillgå på serveringsstället, att serveringstiderna iakttas osv.

I den yttre tillsynen ingår den samordnade tillsynen där kommunen tillsammans med andra myndigheter, polis, skattemyndighet, länsstyrelse och räddningstjänst, kontrollerar t ex kassa- och bokföringsrutiner, arbetstillstånd m m.

Länkar

Gästrike räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Polisen i Sandviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsavgifter

För alla stadigvarande serveringstillstånd ska en tillsynsavgift tas ut från och med året efter det att nytt tillstånd meddelats. Tillsynsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Avgiften avser kalenderår och tas årligen ut i förskott av den som vid faktureringstillfället innehar serveringstillståndet.

Grundavgiften är uppdelad utifrån serveringsställenas öppettider.

Den rörliga avgiften baseras på beräknad omsättning av tillståndspliktiga drycker. Föregående kalenderårs omsättning bestämmer avgiften. Om sådan uppgift saknas eller om serveringsställets förutsättningar väsentligt förändras, får omsättningen uppskattas med ledning av tillståndshavarens uppgifter och omständigheterna i övrigt. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, får tillsynsavgiften sättas ned.

Tillsynsplan enligt Alkohollagen för Sandvikens kommun

Enligt Alkohollagen ska kommunen skriva en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet med mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsynsplanen ska även fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelsen och kommunen.
Tillsynsplan enligt Alkohollagen för Sandvikens kommun. Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 157 kB)