Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Budget Sandvikens kommun 2022

Sandvikens kommun är inne i en expansiv fas med tillväxt i både antal invånare och företag som vill etablera sig här. Årets resultat kommer att bli mycket positivt och budgeten för 2022 ger utrymme för att hantera framtida satsningar och investeringar.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta budgeten för 2022. Förslaget till budget kommer att debatteras och beslutas i kommunfullmäktige den 15 november.

Budgeten visar en kommun i tillväxt. Under året kommer en omarbetning av översiktsplanen påbörjas som möter framtida behov, både för den planerade befolkningsutvecklingen och för att möjliggöra för ett utvecklat och hållbart företagande.

Översiktsplanen var klar redan 2018, men nu kan vi konstatera att vår tillväxttakt är högre än beräknat och intresset för nyetableringar från företag gör att vi behöver justera och anpassa planen efter dessa nya behov, säger kommunalråd Per-Ola Grönberg.

Fördelning av kommunens budget mellan nämnderna

Budget 2022

De främsta satsningarna är:

  • Fortsätta stärka resultatet för att täcka kommande investeringsbehov samt osäkerhet i skatteunderlaget.
  • Öka kommunens förmåga att möta intressenter inom både bostadsmarknad och företagsetableringar, samt bidra till att öka medborgarnas delaktighet i kommunens tillväxt.
  • Fortsatta satsningar på skola och omsorg för att höja skolresultat och möta det ökande antal äldre och unga.
  • Stärka föreningslivet för att få barn och unga att återgå till kultur och fritidsaktiviteter efter pandemin.
  • Fortsatta satsningar på åtgärder för att bryta arbetslösheten.

Större investeringar 2022

Utöver ovan nämnda fördelning till verksamheterna sker omfattande investeringar i kommunen. Investeringsvolymen för kommunen är för år 2022 beräknad till 262,2 miljoner kronor.

Vi har en väldigt stark investeringsbudget som tillsammans med näringslivets investeringar och stora infrastrukturprojekt lägger grunden för en fortsatt positiv samhällsutveckling i kommunen och regionen, säger Carl-Ewert Ohlsson, kommunalråd.

Investeringar görs bland annat i:

Nya hallar – Jernvallsområdet i Sandviken och Parkhallenområdet i Storvik. Byggstart planeras till år 2022 där 220 miljoner kronor är avsatta i budgeten.

Ny central förskola i Sandviken – planeringen fortsätter och byggnationen är planerad till 2022. Totalt är 100 miljoner kronor avsatta i budgeten.

Totalrenovering av Årsunda kyrkskola – arbetet påbörjas under 2022 och planeras vara klart 2024. 60 miljoner kronor är avsatta i budgeten.

Totalrenovering av Solängsgården i Österfärnebo – arbetet planeras starta under 2022. 50 miljoner kronor är avsatta i budgeten.

Infrastruktur för etablering av handel och industri i Tunaområdet – arbetet påbörjas under 2022. 24,3 miljoner kronor är avsatta i budgeten.

Bygg och infrastruktur Lövbacken östra – utveckling av industriområdet påbörjas under 2022. 5,2 miljoner kronor avsatta i budgeten.

Resultat 2021

Prognosen i samband med delårsbokslutet den 31 augusti 2021 visar på ett resultat av 148 miljoner kronor i överskott för kommunen.

Bidragande till detta är bland annat att kommunen sålt mark i Tunaområdet, och genomfört ett gediget arbete för att få till en stabil ekonomisk hushållning i alla verksamheter. Coronapandemin har dessutom inneburit att kommunen verkat under restriktioner från Folkhälsomyndigheten och genomfört färre aktiviteter och erhållit mer i stadsbidrag.

Verksamheterna har gjort ett fantastiskt jobb under hela pandemin. Att få avsluta en utmanande tid med bra resultat bekräftar att vi är på rätt väg i kommunen. Kombinationen satsningar och förändrade arbetssätt ger förutsättningar att fortsätta jobba för en kommun där vi alla trivs och är stolta över utvecklingen, avslutar kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Stadshus