Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förslag till beslut – förstudier nästa steg i skolans utveckling

Nu finns två förslag till beslut för skolans utveckling, som Kommunstyrelsen ska ta ställning till på tisdag 2 februari. Det ena är att göra sex omfattande förstudier för att få underlag för framtida beslut och det andra att skolhusplanen ska revideras.

I tillägg till förslaget om förstudier föreslår man att skolhusplanen revideras efter förstudierna och utifrån nya befolkningsprognoser och annan samhällspåverkan. Detta förslag kommer att gå vidare till beslut i Kommunfullmäktige den 22 februari.

Det finns ett behov av att utveckla skolan vidare för att skapa en attraktiv och modern framtida skola. Nästa steg är förstudier som kommer ge oss ett bredare underlag och möjliggöra framtida beslut, säger Kerstin Almén, vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Sex olika förstudier

Tidigare utredningar tillsammans med synpunkter från elever, föräldrar, skolpersonal och politiska partier mynnar nu ut i ett förslag om sex olika förstudier.

Genom förstudierna kommer kommunen att ha en planberedskap för de här områdena och platserna, vilket det innebär att vi snabbt kan agera när vi bestämt var och hur skolstrukturen ska utvecklas.

Vi har lyssnat på de synpunkter som har kommit fram i arbetet med skolhusplanen. De förstudier som vi föreslår ger svar på många av de frågor som ställts, säger Kerstin och fortsätter, samtidigt har vi idag platsbrist och det är angeläget att vi kommer vidare i skolutvecklingen.

Förslaget är att följande förstudier ska genomföras:

  • F-3, 4-6, 7-9 Norrsätraskolan – utreda möjlighet till ökat antal elevplatser och utbyggnad av idrottshallar
  • F-3 Björkparken, samt 4-9 Jernvallsskolan – utreda möjlighet till utveckling av en ny skola i området vid Björkparkens förskola och utbyggnad av Jernvallsskolan
  • F-3, 4-6, 7-9 Murgårdsskolan - utreda möjlighet till ökat antal elevplatser
  • Förskola i Sandvikens tätort – utreda ny förskola för att skapa plats för ökat antal barn i åldrarna 1-5
  • Samlokalisering av vuxenutbildningen – utreda utökat behov av lokaler och utifrån behov av en samordnad och integrerad vuxenutbildning
  • Gymnasieskolans lokalbehov – utreda behov av utvecklade och utökade lokaler

Frågor och svar

Ska ni ta beslut om Skolhusplanen eller inte?

Något formellt beslut om att anta Skolhusplanen kommer inte att tas. Det kommer att tas två beslut:

  1. att genomföra förstudier

  2. att revidera skolhusplanen utifrån förstudierna, nya befolkningsprognoser och annan samhällspåverkan som Skolhusplan 2030 inte har tagit hänsyn till.

Utredningen Skolhusplan 2030 är ett gediget arbete som har pekat ut behov av utveckling, gett förslag till inriktningar och visat på behovet av planberedskap för att möjliggöra samhällsförändring. Den är ett levande dokument och ett viktigt arbetsmaterial som ger en övergripande inriktning kring olika delar som måste utredas vidare.

Varför tar ni beslut om förstudier trots att beslut om Skolhusplanen inte kommer att tas?

Vi ser till behovet av skolplatser som måste finnas i Sandvikens tätort om 4-5 år. Alla partier är överens om behovet och att det brådskar. Förstudierna kommer att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede.

Skolutveckling är en nyckelfaktor för långsiktig samhällsplanering. Genom förstudierna kommer vi att ha en planberedskap för de här platserna och det innebär att kommunen snabbt kan agera när vi bestämt var och hur skolstrukturen ska utvecklas. Vi gör viktiga utredningar för att kunna möta framtidens behov.

Vad händer om en förstudie visar att det inte är lämpligt att genomföra byggnadsprojekt på någon av de utredda platserna?

Även om det inte blir någon ny skola så är utredningsresultaten värdefulla för kommunen. Vi kommer att ha kunskap kring vad som är möjligt att göra med marken (planberedskap).

Ett exempel på detta är Microsofts etablering. Planberedskap för Tuna-området har funnits sedan 20 år, vilket sedan var en avgörande förutsättning för att etableringen kunde ske.

Hur mycket kommer förstudierna att kosta?

2,7 miljoner för finansiering av förstudier är avsatta i kommunens investeringsplan för 2021.

Hur lång tid kommer förstudierna att ta?

Enligt förslaget till beslut ska förstudierna rapporteras till kommunstyrelsen i mars 2022.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Elever i lektionssal.