Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Granskning av kvalitetsarbete och styrsystem

Nya revisionsrapporter från kommunrevisionen gällande granskning av omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete och granskning av tillämpningen av kommunens Balanserade styrning.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

revisionsrapport från kommunrevisionen gällande granskning av omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet ska ansvarig nämnd identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

Utifrån de förtroendevalda revisorernas genomförda risk- och väsentlighetsanalys har en övergripande granskning genomförts av omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete inom omsorgsverksamheten.

Vår revisionella bedömning utifrån genomförd granskning är att omsorgsnämnden i allt väsentligt har säkerställt ett ändamålsenligt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vår revisionella bedömning grundar vi på följande:

 • att förvaltningen har ett ledningssystem som dessutom är känt i verksamheten,
 • att förvaltningen aktivt arbetar för att samtliga medarbetare ska delges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet,
 • att förvaltningens systematiska kvalitetsarbete i allt väsentligt följer gällande regelverk,
 • att förvaltningens systematiska kvalitetsarbete följs upp på alla nivåer,
 • att nämnden tar del av en tillfredställande rapportering av det systematiska kvalitetsarbetet,
 • att Sandvikens kommun har förbättrat sitt resultat mellan åren 2012-2014 i den nationella brukarundersökningen för hemtjänst,
 • att Sandvikens kommun har förbättrat sitt resultat mellan åren 2012-2013 i den nationella brukarundersökningen för särskilt boende och behållit samma resultat mellan åren 2013-2014, och
 • att förvaltningen arbetar ändamålsenligt med utveckling av verksamheten och kopplar an verksamhetens resultat till kommande mål- och planeringsarbete.

Vi rekommenderar omsorgsnämnden:

 • att verka för ett skyndsamt införande av ett IT-baserat ledningssystem för det fortsatta kvalitetsarbetet, och
 • att fortsätta med aktiviteter som säkerställer att alla medarbetare, oavsett anställningsform, som på ett eller annat sätt fullgör uppgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade dels ges möjlighet att delta och dels motiveras att delta i verksamhetens kvalitetsarbete.

Ta del av hela rapporten: Revisionsrapport: Systematiskt kvalitetsarbete inom omsorgsverksamhetenPDF (pdf, 894.7 kB)

 

revisionsrapport från kommunrevisionen gällande granskning av tillämpningen av kommunens Balanserade styrning – första linjens chefer

Det är väsentligt att kommunstyrelsen och nämnderna leder, styr och följer upp att den, av kommunfullmäktige beslutade styrmodell Balanserad styrning, har implementerats i verksamheten och att det finns en sammanhängande målkedja i kommunen.

De förtroendevalda revisorerna har i sin riskanalys bedömt att det finns en risk att Balanserad styrning och ”styrsignalerna” inte tränger ut i hela organisationen och till den ”första linjen”, där kommunens verksamhet möter invånarna och brukarna. Utifrån detta har en granskning genomförts av tillämpningen av kommunens Balanserade styrning.

Granskningen har avgränsats till att gälla kommunstyrelsens egen verksamhet och två utvalda kontor; Kommunlednings- och Servicekontoret. Inom Kunskapsnämndens verksamhet har Kunskapsförvaltningen och två utvalda grundskolor; Murgårdsskolan och Hedängskolan granskats. För Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har Kultur- och fritidsförvaltningen granskats.

Den sammanfattande bedömningen gällande vår granskning, av om styrsignalerna når ut i de granskades verksamheter, är att:

 • Kommunstyrelsen har för sin egen verksamhet i stor utsträckning säkerställt att styrmodellen tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.
 • Kunskapsnämnden har i huvudsak säkerställt att styrmodellen tillämpas på ett
  ändamålsenligt sätt.
 • Kultur-och fritidsnämnden har i huvudsak säkerställt att styrmodellen tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen följer upp:

 • att förvaltningscheferna inte enbart arbetar med Balanserad styrning i sina respektive ”stuprör” mot sina nämnder och med sin förvaltning, utan har ett ”kommunperspektiv.”
 • om det finns behov av utbildningssatser för att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om den balanserade styrningsprocessen.
 • behovet av ett IT-stöd till den balanserade styrningen.

Ta del av hela rapporten: Revisionsrapport: Granskning av Balanserad styrning - första linjens cheferPDF (pdf, 489.6 kB)

Mer information

Kommunrevisionen

Sidan uppdaterad: 2016-02-11 11.07
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild