Granskning från kommunrevisionen av delårsrapport 2019

Kommunrevisionen har granskat Sandvikens kommuns delårsrapport för 2019.

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges verktyg för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. Revisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskning av delårsrapport 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport, som utarbetats av sakkunnigt biträde ifrån PwC.

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Vi bedömer, att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål på lång sikt som fullmäktige fastställt i för året. Gällande verksamhetsmålen gör vi, utifrån delårsrapportens återrapportering, bedömningen att verksamhetens prognostiserade utfall inte är förenligt med de fastställda verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning på lång sikt som fullmäktige fastställt i budget 2019. Vi bedömer att det inte är möjligt att, utifrån redovisningen i delårsrapporten 2019, göra en bedömning om förutsättningar finns för att målen för god ekonomisk hushållning på kort sikt kommer att uppnås för helåret.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att den ekonomiska utvecklingen inom kommunen. Den ekonomiska utvecklingen inom Kunskapsnämnden, Individ-
och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden är otillfredsställande. Det är av största vikt att den av kommunfullmäktige fastställda budgeten hålls och
verksamheten behöver därför anpassas till de ekonomiska ramarna. Det är väsentligt att en åtgärdsplan fastställs och att planerade åtgärder vidtas för att förändra den ökade kostnadsutvecklingen och minska prognosticerat underskott. Det är viktigt att styrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, säkerställer att beslut om detta fattas för att få en ekonomi i balans.

Ta del av revisionsrapporten Pdf, 194.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 194.2 kB)

Utlåtande från revisionen Pdf, 473.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 473.8 kB)

Mer om Kommunrevisionen

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Stadshus