Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Investerar i fältverksamhet för att nå barn och unga

Kommunstyrelsen i Sandviken har tagit beslut om att investera i barn och unga genom att anställa fyra fältsamordnare. Verksamheten ska bidra till att ungdomar uppmärksammas och erbjuds rätt stöd så tidigt som möjligt.

Vi är väldigt nöjda över vårt beslut. Här får vi professionella resurser för att bättre möta ungas behov och samordna samhällets goda krafter, säger Kerstin Almén, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Finnas där ungdomar finns

För att säkerställa ett tryggt, öppet och demokratiskt Sandviken är det viktigt att alla grupper inkluderas och att barn och unga blir sedda och ges jämlika förutsättningar att utvecklas. Utgångspunkten för fältverksamheten är att unga som har rätt stöd från sin omgivning kommer att göra bra val för sig själv och andra, säger Ewa Lönn, verksamhetsutvecklare på Sandvikens Kommun.

Fältsamordnarna kommer att arbeta på tider och platser där unga befinner sig. De ska jobba för att stärka ungdomars tilltro till sina egna förmågor, mobilisera deras nätverk och länka till resurser i samhället. Deras uppgift blir också att fungera som bollplank och samordnare för verksamheter och föreningar som på olika sätt kommer i kontakt med barn och ungdomar i kommunen.

Alla tar inte del av den hjälp som finns

Vi vet att det finns unga som av olika anledningar har behov av extra stöd från sin omgivning, men som i dagsläget inte nås av den hjälp som finns att få. Genom att arbeta uppsökande, skapa förtroende och öka dessa ungdomars tillit till vuxenvärlden, vill vi hjälpa dem att hitta rätt stöd innan problem uppstår, säger Helena Hedman, enhetschef för Sandvikens familjecenter, där fältverksamheten kommer att ingå.

En analys visar att det finns ett brett utbud av främjande insatser och behandlande verksamheter i kommunen. Samtidigt visar analysen på utvecklingsområden inom den barn- och ungdomsinriktade verksamheten. Bland annat finns ett behov av att hitta nya vägar för att nå ut till vissa grupper som för närvarande inte tar del av det stöd som kan erbjudas.

Bakgrund

Bred satsning för ett tryggare centrum

Under hösten 2016 och vintern 2017-2018 väckte grupper av ungdomar oro och en känsla av otrygghet i centrum. Kommunen arbetade tillsammans med polisen på bred front och satte in extra resurser för att lösa problematiken genom relationsskapande insatser med ungdomarna och deras nätverk, vilket gav goda resultat. Fältverksamhet är ett sätt att förebygga att liknande situationer uppstår igen.

Analys gällande inrättande av fältverksamhet

Kommunfullmäktige uppdrog till individ- och familjeomsorgsnämnden vid sammanträde 2018-05-21 § 74 att analysera förutsättningarna gällande inrättande av fältassistenter och på vilket sätt en fältverksamhet kan stärka befintliga öppenvårdsinsatser inom förvaltningen. En analys av ungas behov i Sandviken och kommunens befintliga insatser har genomförts och utgör bakgrunden till dagens beslut att införa fältverksamhet i Sandvikens Kommun.

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Ungdomar utanför Göransson arena.