Kommunrevisionen: "Vi är medborgarnas ögon och öron"

Fem erfarna förtroendevalda som är besjälade av att allt ska gå rätt och riktigt till utgör Sandvikens viktiga men för många okända kommunrevision. ”Vi är medborgarnas ögon och öron”, säger Jan Hiller, gruppens ordförande

Sandvikens kommunkoncern har 4 000 anställda och omsätter drygt 3 miljarder kronor. Den omfattande verksamheten består av allt från att driva skolor och äldreboenden till att ansvara för att det rinner friskt dricksvatten ur kranarna.

I en så stor organisation händer det ibland att det görs missar som får ekonomiska konsekvenser, att det brister i rutinerna eller att innehållet i lagar och styrdokument inte efterlevs.

Det är här kommunrevisionen kommer in i bilden. Uppgiften är att sakligt och objektivt granska hur verksamheten bedrivs i förvaltningar och bolag, slå larm när något gått snett och peka på saker som kan göras annorlunda.

Jan Hiller, Kommunrevsisionen

Tidigare Sandvikekonomen och moderatpolitikern Jan Hiller leder gruppen som granskar hur Sandvikens kommun sköter sig.

Som medborgarnas ögon och öron ska vi inte bara titta på siffror, utan även granska verksamheten och agera på ett så förtroendeingivande sätt så att alla känner att de kan lämna relevant information till oss och veta att vi håller vår tystnadsplikt, säger Jan Hiller.

Han är själv en tidigare Sandvikekonom och moderatpolitiker som numera har förtroendeuppdraget att leda revisionsarbetet utifrån strikt neutralitet.

En uppgift som är intressant, viktig och stimulerande och som ger mig inblick och kontakter inom hela kommunkoncernen.

Är ni fem felsökare? Nej, vi letar inte bara efter fel. Vi vill verkligen bidra till förbättringar i kommunen.

Brukar era rapporter leda till att saker görs annorlunda och bättre? Ja, oftast tar de granskade till sig och vidtar åtgärder för att ändra på det som vi haft synpunkter på. Själva gör vi också uppföljningar av våra granskningar för att ta reda på vad de resulterat i.

Kan man som medborgare agera anonym visselblåsare genom att tipsa er? Ja, och det förekommer ibland.

Är det svårt att hålla sig strikt neutral? Nej, det tycker jag inte. Vi är väldigt observanta på neutraliteten och noggranna med att inte agera på ett sätt som kan uppfattas som partipolitiskt

Förutom Jan Hiller ingår Gunnar Fahlander, Margareta Lindblad, Per-Johan Emtell och Ann-Christin Persson i kommunrevisionen.

Till sin hjälp har de sakkunniga, yrkesverksamma revisorer, för närvarande från PwC.

Läs mer om kommunrevisionen

Ta del av kommunrevisionens rapporter

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Stadshus

Kommunrevisionens roll

  • Kommunrevisionen är viktig för den lokala demokratin, rättssäkerheten och effektiviteten.
  • Som medborgare har du rätt att ställa krav på att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, att styrningen är tillräckligt tydlig och att räkenskaperna är rättvisande och korrekta.
  • Kommunrevisionens uppdrag är att för kommunfullmäktiges, och indirekt medborgarnas, räkning sakligt och objektivt ta reda på hur allt fungerar i praktiken.
  • De förtroendevalda revisorerna biträds av sakkunniga, yrkesverksamma revisorer, för närvarande från företaget PwC.
  • Resultatet av granskningarna presenteras i revisionsrapporter som när de upprättas blir allmänna och offentliga handlingar. Det vill säga vem som helst kan ta del av innehållet och se vad revisorerna kommit fram till.

Så går det till

Revisorernas arbete inleds med en risk- och väsentlighetsbedömning som sedan ligger till grund för det granskningsarbete som görs. Revisorerna sammanfattar i granskningsarbetet och prövar årligen styrelse och nämnders ansvarstagande. Revisorernas bedömning framgår av revisionsberättelsen.

Revisorerna om uppdraget

Revisionen skall vara kommunmedborgarnas ögon och öron. Jan Hiller (M), ordförande

Som förtroendevald revisor är det viktigt att vara oberoende men lyhörd mot kommuninvånarna. Gunnar Fahlander (S)

Revisorernas uppgift är att pröva om den kommunala verksamheten sköts på ett ekonomiskt och ändamålsenligt tillfredställande sätt. Ann-Christin Persson (C)

Förtroendet för politiken blir större om allmänheten vet att revisorerna granskar verksamheten. Margareta Lindblad (V)

Jag tror att min erfarenhet som kommunpolitiker kommer väl till pass som revisor. Per-Johan Emtell (MP)