Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Lämna dina synpunkter på förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter

Hur ska jag hantera fyrverkerier, vad ska jag tänka på när jag campar och får hunden verkligen springa lös utan koppel? Sandvikens kommun har nu tagit fram ett nytt förslag till lokala ordningsföreskrifter i kommunen. Nu kan du lämna dina synpunkter om dessa i vår e-tjänst!

Mellan den 15 september och till och med den 11 oktober 2020, kan du som invånare i Sandvikens kommun säga vad du tycker om förslaget till de lokala ordningsföreskrifterna.

Ta chansen att tycka till

Innan ett beslut tas får invånarna en chans att lämna sina synpunkter. Du kan bland annat tycka till om lokala ordningsföreskrifter som berör:

 • Nedskräpning
 • Hundar
 • Camping
 • Växtlighet från tomt
 • Affischering och vad som gäller för markiser, skyltar och flaggor
 • Fyrverkerier
 • Förtäring av alkohol
 • Ridning, löpning och promenader

Varför har vi lokala ordningsföreskrifter?

Det finns grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats, enligt ordningslagen. De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur vi som medborgare i Sandvikens kommun får bete oss på allmän plats.


Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter

Sandvikens kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. Ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Sandvikens kommun ska upprätthållas.

Bestämmelsen i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket Ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 §

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

Begravningsplatser:
Gamla kyrkogården och Södra kyrkogården i Sandviken, kyrkogården i Högbo, Järbo, Kungsgården, Årsunda och Österfärnebo.

Badplatser:
Hedåsbadet, Sörtuttsbadet, Strandbaden i Årsunda, Jungfruholmen i Gästrike-Hammarby, Högbo Bruk, Hålldammen i Järbo, Alsjön i Åshammar, Edsviken i Österfärnebo samt Korsikabadet i Kungsgården.

Vänthall för allmänna kommunikationer:
Resecentrum i Sandviken, både vänthall och perrong samt busshållplatser.

Motionsspår:
Anlagda motions- och skidspår i Högbo Bruk, Trebo och Hälsans stig

Idrottsplatser och friluftsområden:
Högbo Bruk, Arena Jernvallen, BJ Arena, Svibacka idrottsplats, Stadsparken, med avseende på tillämpning av §§ 13,16, 17, 18, 20, 21 och 23.

4 §

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 11 § första stycket och 12 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

5 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra skäliga åtgärder för att undvika att allmänheten utsätts för olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-utrustningar och utrymningsvägar blockeras, eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Framkomlighet för rörelsehindrade och synskadade ska särskilt beaktas.

Schaktning, grävning m.m.

6 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Framkomlighet för rörelsehindrade och synskadade ska särskilt beaktas.

Containrar

7 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ställs upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Container placeras minst 6 meter från närmaste byggnad eller skärmtak.

Framkomlighet för rörelsehindrade och synskadade ska särskilt beaktas.

Nedskräpning

8 §

Om förbud mot nedskräpning gäller vad som stadgas i Miljöbalken.

Växtlighet från Tomt

9 §

För att ej hindra framkomlighet för trafikanter får växtlighet på tomt ej skjuta ut över gångbana eller över mark avsedd för gångbana, på lägre höjd över marken än 2,50 meter, eller över en körbana på lägre höjd över marken än 4,70 meter.

Träd och buskar skall kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbanan, i samma höjd som, eller lägre än vad som anges i första stycket.Markiser, flaggor och skyltar

10 §

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana eller den del av gångbana som ligger inom 0,50 meter från körbanekant på lägre höjd än 4,60 meter.

Banderoller får inte sättas upp över gator eller i parker utan polismyndighetens tillstånd.

Affischering

11 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, träd, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Inte heller får s.k. trottoarpratare sättas upp på offentlig plats utan tillstånd.

Vid tillståndsgivning ska framkomlighet för rörelsehindrade och synskadade beaktas. Av säkerhetsskäl (för synskadade) ska sådana skyltar ha en nedre ram som är minst 0,15 meter hög.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, inom ytor som prövats lämpliga genom bygglov eller bygganmälan, där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

12 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande anordning, utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

13 §

Spritdrycker, vin och starköl eller cider med motsvarande alkoholhalt som starköl, får på följande platser inte förtäras annat än i samband med tillståndsgiven servering;

 • Centrala Sandviken. Området begränsas av Gävlevägen-Högbovägen-Storgatan-Mossvägen-Staionsgatan-Seegatan-Fredriksgatan-Sveavägen. Se karta bilaga 1.
 • Resecentrum
 • Idrottsanläggningar:

- Jernvallen: Området begränsas av; Årsundavägen - Hamngatan – fotbollsplanerna vid Hedåsvägen-Sätragatan. Se karta bilaga 2.

- BJ Arena

- Svibacka idrottsplats

 • Björksätra mitt, med närområde. Se karta bilaga 3.
 • Multisportarenorna i Norrsätra, Björksätra och Nya Bruket.
 • Lekparker, enl bilaga 4
 • Tillfällig försäljning

14 §

Tillfällig försäljning

För tillfällig försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd:

 • Hyttgatan
 • Köpmangatan
 • Jerntorget

Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Framkomlighet för rörelsehindrade och synskadade ska särskilt beaktas.

Allmän försäljningsplats

15 §

Anvisad del av Jerntorget är allmän försäljningsplats. Riktlinjer för allmän försäljningsplats anges i torghandelsstadgan.

Hundar

16 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§17 och 18.

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, signal- och servicehund till person med funktionsnedsättning samt för polishund eller räddningshund i tjänst.

17 §

Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:

 • På gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, vägar, gator och torg som omfattas av detaljplan.
 • På begravningsplatser, vänthall, motionsspår och badplatser som anges i §3i dessa föreskrifter.
 • Följande parker; Stadsparken, Jansasparken samt hela området i Högbo Bruk friluftsområde.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Gäller ej inom inhägnade områden.

Hundar behöver inte hållas kopplade inom områden där kommunen anordnat hundrastplatser.

Undantag från kopplingstvånget gäller också där verksamhet bedrivs i kontrollerade former som vid tävling eller träning där det finns tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare.

Hundar får inte vistas på lekplatser.

Under tiden from 1 maj tom 30 september får hundar inte vistas på i §3 i dessa föreskrifter angivna badplatser.

18 §

Inom följande områden ska föroreningar efter hundar plockas upp:

 • Gång/cykelbana eller eljest för gångtrafik upplåtet utrymme
 • Begravningsplatser
 • Motionsspår som anges i §3
 • Badplatser som anges i §3.
 • Parkmark

Ridning, löpning och promenader

19 §

Det är inte tillåtet att;

 • Rida eller leda häst på av kommunen eller föreningar iordningställda motions- och/eller skidspår,
 • Rida och bada häst vid allmän badplats, från 1 maj till 30 september.
 • Gå eller springa i skidspår som anlagts av kommunen eller föreningar.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

20 §

Användning av pyrotekniska varor inom detaljplanelagda (även byggnadsplan och stadsplan) områden med sammanhållen bebyggelse, tillåts bara på Påskafton, Valborgsmässoafton och Nyårsafton från kl 20.00 till därpå följande dag till kl 02:00. Med sammanhållen bebyggelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av väg, gata eller parkmark.

Under övriga tider på året krävs tillstånd av Polismyndigheten.

För att få använda pyrotekniska varor på BJ-Arena, Jernvallen samt Högbo Bruks friluftsområde, krävs tillstånd av Polismyndigheten.

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmre än 200 meter från sjukhuset och andra vårdinrättningar.

All användning av pyrotekniska varor ska alltid ske med stor aktsamhet och omtanke om människor och djur.

21 §

Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen får inte utan polismyndighetens tillstånd användas på offentlig plats.

Startpistol med krutladdning får inte användas inom detaljplanelagt område.

Camping

22 §

Camping, med tält, husvagn eller husbil, är endast tillåten på därför angiven plats. Med camping avses övernattning mer än en (1) natt.

Adressnummerskyltar

23 §

Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt.

Skylten ska vara tydlig och placerad så att den är lätt synlig. Siffrornas höjd skall vara minst 8 centimeter. Skylten ska vara tillverkad av beständigt material.

Anskaffning och uppsättning av adresskylt bekostas av fastighetsägaren.

Avgift för att använda offentlig plats

24 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

25 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§5-10, 11 första stycket, 12, 13, 14 första stycket, samt 20-22, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. §22 andra stycket Ordningslagen.

I Ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande av föremål

Läs mer!

Här kan du ta del av de befintliga ordningsföreskrifterna i sin helhet.

Sidan publicerad: 2020-09-15 08.33
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Händer som skriver på en dator