Ny rapport om arbetet kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa

Kommunrevisionen har gjort en granskning av kommunens arbete kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa.

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges verktyg för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. Revisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionsrapport om arbetet kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa

För att lyckas med tidiga insatser riktade till barn och unga som riskerar att fara illa krävs ett nära samarbete mellan skolan och socialtjänsten samt mellan kommunens verksamheter och regionen. Bland annat kan kommunens skola och socialtjänst behöva samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin eller med verksamheter inom första linjens psykiatri. Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt 8 § förvaltningslagen. När det gäller frågor som rör barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa finns även en särskild skyldighet att samverka. Detta regleras i lagstiftning för polis, förskola och skola (skollag), socialtjänst (socialtjänstlag) samt hälso- och sjukvård. Lag om samverkan gäller även enskilt bedriven sjukvård, förskola, skola och skolbarnomsorg.

I en fungerande samverkan är det bland annat av stor vikt att det i kommunen finns fungerande rutiner för anmälan av oro till socialtjänsten, rutiner för utredning av barn som misstänks fara illa och tillgång till insatser för att möta barn, unga och familjer i behov av stöd.

Revisorerna har utifrån en bedömning av risk och väsentlighet beslutat att göra en fördjupad granskning av kommunens arbete kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om individ- och familjeomsorgsnämnden och kunskapsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt samarbete med barn och unga som riskerar att fara illa.

Efter genomförd granskning görs bedömningen att individ- och familjeomsorgsnämnden samt kunskapsnämnden delvis säkerställer ett ändamålsenligt samarbete med barn och unga som riskerar att fara illa. Granskningen visar att det finns en samordnad styrning av samverkan internt inom kommunen och en struktur för samverkan med Region Gävleborg. Samverkan mellan de två nämnder som granskats bedöms i huvudsak som väl fungerande och ger goda förutsättningar till fortsatt arbete kring barn och unga som riskerar att fara illa. Det drivs enskilda projekt för att utveckla tidiga insatser, men det finns behov av att skapa gemensam kunskapsbas kring specifika målgrupper och att utveckla gemensamma metoder för att samordna resurserna på bästa sätt. Kommunens interna roll- och ansvarsfördelning bedöms fungera bra, men det finns brister i uppföljningen av den ansvarsfördelning som gäller mellan kommunen och regionen. System och arbetssätt för att kontinuerligt säkerställa att rätt kompetens och huvudman tar sitt ansvar bör utvecklas.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer till individ- och familjeomsorgsnämnden och kunskapsnämnden.

Mer information

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Stadshus