Ny revisionsrapport om granskning av medborgar­inflytande

Kommunrevisionen har gjort en granskning för att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ändamålsenliga aktiviteter och arbetssätt utifrån fullmäktiges mål för mandatperioden när det gäller medborgarinflytande.

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges verktyg för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. Revisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionsrapport som granskat medborgarinflytandet

Sandvikens kommun har från och med budgetår 2011 tillämpat en styrmodell ”Balanserad styrning” vilket inte bara innefattar ekonomiska perspektiv, utan även medborgarperspektivet där fullmäktige har definierat ett antal mål.

Revisorerna har noterat att inget av de övergripande målen för medborgare har uppnåtts under 2018. Med bakgrund mot bristande måluppfyllelsen i kombination med en ökande befolkning har revisorerna givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av detta.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ändamålsenliga aktiviteter och arbetssätt utifrån fullmäktiges mål för mandatperioden när det kommer till medborgarinflytande.

Efter genomförd granskning görs bedömningen att kommunstyrelsen delvis säkerställt ändamålsenliga aktiviteter och arbetssätt, utifrån fullmäktiges mål för mandatperioden med perspektivet medborgare.

Kommunstyrelsen har beslutat om mål och aktiviteter kopplat till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens balanserade styrning men rutiner och processer för detta är inte systematiskt dokumenterade och fastställda. Granskningen visar att det finns förbättringsområden och vissa brister i rutiner vid uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen.

Mer information

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Ungdomar som sitter på en trappa