Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ny revisionsrapport om kommunens integrationsarbete

Kommunrevisorerna har genomfört en granskning avseende kommunens integrationsarbete.

De flyktingmottagande kommunerna är viktiga aktörer i den nationella integrationspolitiken. I och med detta blir allt fler kommuner i allt högre grad mångkulturella, vilket ställer särskilda krav på styrelsen och nämnderna när det gäller utformning och innehåll i den kommunala servicen samt i myndighetsutövningen.

För ett väl fungerande integrationsarbete krävs att styrelsen och nämnderna tar ett gemensamt ansvar samt att kommunen samverkar med andra samhällsaktörer, företag, föreningsliv med mera.

Revisorerna har utifrån väsentlighets- och riskbedömning bedömt det angeläget att genomföra en granskning av kommunens integrationsarbete.

Kommunrevisionens bedömning efter genomförd granskning är att berörda nämnder i huvudsak bedriver ett ändamålsenligt integrationsarbete i enlighet med fullmäktiges intentioner.

Kommunrevisionens bedömning är grundad på följande:

  • Fullmäktiges målsättningar har implementerats i nämndernas verksamheter och följs upp genom kommunens reguljära styrsystem.
  • Samverkan mellan kommunens olika verksamheter samt med externa parter är väl utvecklad.
  • Det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning inom kommunen avseende integrationsarbetet.
  • Det som idag lyfts fram som ett problemområde är dels bristen på bostäder och dels för lång väntetid för nyanlända barn att få plats i grundskolan.
  • Det sker inte någon samlad uppföljning, utvärdering eller analys av resultatet av kommunens sammanlagda integrationsarbete.

Kommunrevisionens rekommendationer:

  • Det är väsentligt att berörda nämnder säkerställer att antagning till grundskolan sker inom rimlig tid.
  • En samlad uppföljning/analys bör ske av kommunens integrationsarbete i syfte att ge beslutsunderlag för fortsatt utveckling av området.
  • Kommunstyrelsen och berörda nämnder bör även särskilt analysera vad ett fortsatt ökat mottagande kan innebära för möjligheterna att behålla kvaliteten i integrationsarbetet.

Kommentar från Leif Jansson, förvaltningschef på Arbetslivsförvaltningen

Revisorernas granskning av kommunens integrationsarbete ger en klart positiv återkoppling vad gäller struktur, roller och innehåll. När det gäller en mer samlad och kommunövergripande analys av integrationsarbetets resultat och effekter, så behöver det diskuteras mer utifrån vad och hur samt vem som i så fall bäst skulle kunna utföra detta.

För att ta del av hela rapporten klicka här.PDF (pdf, 268.6 kB)

Sidan uppdaterad: 2015-11-25 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Naturbild