Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ny revisionsrapport om styrdokument och policys

Rapporten från kommunrevisionen gäller förekomst och aktualitet på styrdokument och policys inom de kommunala bolagen.

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Granskning av de kommunala bolagens styrdokument och policys

De kommunala bolagen utgör liksom nämnder och förvaltningar instrument för att bedriva kommunal verksamhet. Det finns oavsett organisationsform behov av att skapa en väl sammanhållen kommunal organisation med en gemensam ledning. Detta skapar rationalitet och ger en bättre möjlighet att effektivt utnyttja de kommunala resurserna samtidigt som det ökar förtroendet för den kommunala verksamheten. De bolagsrättsliga förutsättningarna ställer dock andra krav på hur kommunen kan leda sina bolag.

Lekmannarevisorerna ska granska om bolagen lever upp till det kommunala ändamålet d v s att bolagen sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den kontroll som görs inom bolagen är tillräcklig.

På uppdrag av lekmannarevisorerna i Sandvikens kommun har PwC genomfört en ”bas-granskning” avseende förekomst och aktualitet på styrdokument och policys inom stadshuskoncernen.

Revisionsfrågan har varit om det finns tillfredsställande dokument som stöd till styrning och ledning av kommunens bolag samt om dessa dokument är aktuella?

Revisionens sammanfattande bedömning

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att det delvis finns tillfredsställande och aktuella dokument som stöd till styrning och ledning av kommunens bolag.

Den sammanfattande bedömningen grundas på följande:

  • Sammanställningen av förekomst av dokument i stadshuskoncernen visar att det finns ett antal områden där dokument saknas samt att det finns variationer avförekomst och aktualitet på dokument mellan bolagen.
  • Revisionens bedömning är att det bör tas fram dokument i de bolag som saknar dessa samt att aktualiteten på vissa dokument behöver säkerställas. T ex delegationsordning, attestförteckning och miljödokument.
  • Dokumenthanteringsplan eller liknande behöver tas fram i de bolag som saknar sådana i enlighet med Offentlighets och sekretesslagen 4 kap 2 §.
  • Vidare är bedömningen att bolagsordningar för Sandvikenhus AB, Högbo Bruks AB samt Göransson Arena AB behöver uppdateras utifrån införandet av Teckal-undantag i 2 kap. 10 a § LOU och krav i 3 kap. 17 § kommunallagen. Revisionen noterar dock att detta är känt och kommer att genomföras under 2015.
  • Bolagen har framhållit att nya ägardirektiv behöver tas fram och förtydligas vilket revisionen även instämmer i. Revisionen noterar dock att detta är känt och kommer att genomföras under 2015.
  • Revisionen har uppfattat att det hos bolagen finns en större insikt, än tidigare, av vikten av att samverka inom olika områden för att stärka kommunen i sin helhet (kommunkoncernnytta) så att suboptimeringar undviks. Revisionens bedömning är att vid framtagande och uppdatering av olika styrdokument bör det ses över om det kan göras kommunkoncern- eller koncernövergripande så att detta arbete effektiviseras samt möjliggör en ökad samverkan inom vissa områden. Detta kan även bidra till att säkra en tillfredsställande uppföljning och rapportering av bolagen till moderbolaget och ägaren. Områden som skulle kunna omfattas av detta är t ex personal, IT, offentliga handlingar, inköp etc.

Ta del av rapportenPDF (pdf, 377.5 kB)

Mer om kommunrevisionen

Sidan uppdaterad: 2015-06-16 13.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Sandvikens stadshus