Ny revisionsrapport om styrning och uppföljning av fastighetsinvesteringar

Kommunrevisionen har gjort en granskning av kommunens styrning och uppföljning avseende fastighetsinvesteringar.

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges verktyg för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. Revisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionsrapport gällande styrning och uppföljning avseende fastighetsinvesteringar

Revisorerna har utifrån riskbedömning funnit det relevant att granska styrelsens styrning, interna kontroll och uppföljning av investeringar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om investeringsprocessen sköts ändamålsenligt. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen. Revisorerna har uppdragit till PwC att genomföra granskningen.

Efter genomförd granskning görs bedömningen att kommunstyrelsens styrning och uppföljning av fastighetsinvesteringer inte är helt tillräcklig. Kommunens investeringsprocess är reglerad i beslutade styrdokument samt schematiska processbeskrivningar för hur enskilda investeringsärenden ska beredas. En riktlinje för investeringsprocessen finns nyligen framtagen men vi noterar dock att denna ännu inte är formellt beslutad. Det pågår ett arbete med att ta fram lokalförsörjningsplaner samt underhållsplaner. Avsaknaden av sådana dokument försvårar planering och värdering av olika investeringar och riskerar att leda till ineffektivt användande av tillgängliga investeringsmedel.

Vid tiden för granskning är kommunens investeringsprocess inte tillräckligt förankrad och känd av verksamhetsdrivande/lokalnyttjande nämnder och förvaltningar. Det tas i regel inte fram driftkostnadskalkyler inför beslut om investeringsprojekt vilket medför risk att den utmaning som en ökad driftkostnad innebär inte vägs in vid beslut om investering i tillräcklig omfattning.

Budgetutnyttjandet avseende fastighetsinvesteringar för perioden 2014–2018 har varit högt. Det saknas dock rutinbeskrivningar, handböcker vilka reglerar hur investeringsprojekt ska drivas. I de utvalda stickproven saknas utsedd styrgrupp samt tillräckliga underlag, t ex driftkostnadskalkyler. Arbete med att ta fram driftkostnadskalkyler i enlighet med riktlinjer för invsteringsprocessen beskrivs pågå vid tid för granskningen. Avsaknad av en styrgrupp riskerar försvåra styrning och ledning av projektet samtidigt som det riskerar försvåra insyn och inflytande i ett pågående investeringsprojekt för verksamhetsdrivande/lokalnyttjande nämnd/förvaltning.

Kommunstyrelsen fastställer årligen investeringsprojekt som särskilt följs upp tre gånger per år. Det sker även en återkommande återrapportering avseende årsbudget, justeringar under året samt totalbudget till kommunstyrelsen. Utöver detta sker uppföljning i delårsrapport och årsredovisning, vilka innehåller en sammanställning över investeringsutfall samt uppföljning av flera större investeringsprojekt.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen.

Mer information

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Jesper Häggman, Kristian Damlin och Erika Ågren

Jesper Häggman och Kristian Damlin från PwC intervjuar Erika Ågren, Teknisk chef Sandvikens Kommun