Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ny revisionsrapport rörande arbetsmiljön

Kommunens lekmannarevisorer har ett ansvar att granska Sandvikens kommuns bolag. Nu finns en revisionsrapport rörande arbetsmiljön.

Lekmannarevisorerna ska granska om bolagen lever upp till det kommunala ändamålet d.v.s. att bolagen sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den kontroll som görs inom bolagen är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna i Sandvikens kommun har i sin riskanalys uppmärksammat bolagens systematiska arbetsmiljöarbete som ett riskutsatt område. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. För att uppfylla ansvaret ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att krav i lag och föreskrifter uppfylls. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2001:1) förtydligar vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Där anges bl.a. att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och
omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Mot bakgrund till detta har lekmannarevisorerna givit PwC i uppdrag att granska området. Granskningen har genomförts genom separata granskningar av de kommunala bolagen. Revisionsrapporter har upprättats för respektive bolag och har översänts till bolagen efter granskningens slutförande. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer har lämnats per bolag och återfinns i respektive bolags revisionsrapport.

Revisionsrapporter

Sidan publicerad: 2018-05-18 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Liljekonvaljer