Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Ny revisionsrapport som granskar sjukfrånvaron och arbetsmiljöarbetet

Nu har kommunrevisionen gjort en granskning av arbetsmiljöarbetet och sjukfrånvaron. Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts ändamålsenligt.

Granskning av sjukfrånvaro och arbetsmiljö gjord

Sandvikens kommun är en personalintensiv organisation där bristande arbetsmiljö och sjukfrånvaro hos personalen kan orsaka stora problem i organisationen.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. För att uppfylla ansvaret skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Sandvikens kommun ska också systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att krav i lagen och föreskrifter uppfylls. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2001:1) förtydligar vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär.

Där anges bland annat att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Revisorernas bedömning efter granskningen

Revisorerna i Sandvikens kommun ser sjukfrånvaro och det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett riskutsatt område i kommunen. PwC har fått uppdraget att biträda de valda revisorerna i detta uppdrag.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunens systematiska arbetsmiljöarbete inte helt är ändamålsenligt, samt att kommunstyrelsens åtgärder för att minska sjukfrånvaron inte helt är ändamålsenliga.

Kommunstyrelsen kommer att beakta de synpunkter som revisorerna har lämnat i vår fortsatta utveckling av arbetsmiljöarbetet, säger Maria Östgren-Forsberg, Personalchef på Sandvikens kommun.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen.

Mer information

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

En solig vinterdag