Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Resultat från enkät om ungdomars intressen och behov

Under hösten 2019 genomfördes enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun.

Syftet med enkäten är att Sandvikens kommun ska få information om vad ungdomarna i kommunen har för intressen och behov. Resultaten är viktig information för att kommunen ska kunna ta välgrundade beslut om frågor som rör barn och unga.

Resultatet

Hälften av de svarande vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, men en betydligt lägre andel anser att man har den möjligheten. I frågan om hur unga vill påverka kommunen beskriver de svarande att de vill påverka bland annat genom sociala medier men även genom enkäter och direkta möten med politiker.

De svarande anser överlag att det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter och vi ser en förbättring inom detta område jämfört med tidigare år. Många av de svarande tycker om sin undervisning och upplever att de har möjlighet att få hjälp och stöd av sina lärare vid behov. Dock vittnar resultat om kränkningar och diskriminering på skolorna vilket bör tas på största allvar. Eleverna beskriver även en vilja att påverka i skolan men en låg möjlighet att göra detta.

Kön är den mest styrande variabeln när det gäller rädsla för att bli utsatt för våld. Detta återspeglar sig även i Luppresultaten för Sandvikens kommun. Resultaten i Luppenkäten visar på en känsla av otrygghet inom vissa områden, särskilt i offentliga miljöer.

Ungas hälsa i kommunen följer en nationell trend där vi ser att unga och specifikt tjejer mår allt sämre. Vi ser även en ökning av stress nationellt hos både killar och tjejer, men tjejer är överrepresenterade.

Utvecklingsområden

Utifrån resultaten kan vi se att de utvecklingsområden som kommer fram är inflytande och delaktighet, hälsa och trygghet. En del av kommunens framtida utmaningar handlar om att sprida kunskap och information till barn och unga men även till personal och andra samhällsmedborgare.

Det handlar om information och kunskap om rättigheter, möjlighet till påverkan och hälsofaktorer. Andra delar handlar om att skapa förutsättningar och gynnsamma miljöer för barn och unga att vistas och växa upp i.

Fortsatt arbete

Resultatet av Luppenkäten kommer att användas för att utveckla kommunens arbete för och med barn och unga.

Ta del av rapporten

Mer information och en sammanfattning av resultatet

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Illustration