Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Revisionsrapport kring upphandlingsprocessen

Kommunrevisionen har gjort en granskning av upphandlingsprocessen

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskning av upphandlingsverksamheten

För att inte snedvrida konkurrensen på marknaden och samtidigt hushålla med skattemedel ska offentliga myndigheter såsom kommuner och landsting/regioner följa vissa bestämmelser, upphandlingsreglerna, när de köper eller hyr varor eller tjänster. Syftet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med myndigheten lika. Upphandling av varor och tjänster samt byggnads- och anläggningsarbete bör samordnas så att myndigheten drar nytta av sin storlek som köpare och utnyttjar den upphandlingskompetens som finns.

Ramavtal är ett avtal som ingås mellan myndighet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en tidsperiod. Trohet till avtal är avgörande för leverantörers förtroende för myndigheten. En hög avtalstrohet ger också bättre villkor i upphandlingar och avtal.

Enligt LOU ska en upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för direktupphandling och har en skyldighet att dokumentera direktupphandlingar som har ett värde över 100 000 kronor. Det är viktigt att upphandlande myndigheter har kontroll över sina avtal och dokumenterar hur de har ingåtts. Det är grundläggande för att arbeta strategiskt med upphandlingar och för att få bättre nytta av de medel som används för att köpa varor och tjänster. Dokumentationen är också viktig för den egna uppföljningen av sina köp. Konsekvenser kan vara att lagen inte följs, att inköpsverksamheten inte är effektiv och att förtroendet hos leverantörer skadas.

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning beslutat att under 2018 genomföra en fördjupad granskning inom kommunens upphandlingsverksamhet. 

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning bedriver en ändamålsenlig upphandlingsverksamhet. I rapporten lämnas ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen.

Kommentar från Inköpskontoret

Revisionsrapporten pekar på rutiner och ärenden som behöver förbättras. Arbetet med detta har påbörjats, bl.a. med en uppdaterad inköpspolicy, med riktlinjer för upphandling och inköp. I samband med detta kommer roller att tydliggöras och kommuniceras.

Idag följer kommunstyrelsen upp avtalstrohet med stickprov i den årliga internkontrollen, där inga stora avvikelser rapporterats.

För att genomföra tätare och mer genomgripande kontroller av avtalstrohet vid gjorda inköp införs nu ett system, Inyett, som snabbt hittar avvikelser genom fakturakontroller. Framledes ger även ledningssystemet Hypergene inköpskontoret och kommunstyrelsen ytterligare möjligheter att utveckla kontrollarbetet.

Mer information

Sidan publicerad: 2018-10-16 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Röda lönnlöv