Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Revisionsrapport om Kunskaps­nämndens styrning av grundskolan

Kommunens revisorer har granskat Kunskapsnämndens styrning av grundskolan.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskning av Kunskapsnämndens styrning av grundskolan

Kunskapsnämnden har, i egenskap av huvudman, det övergripande ansvaret för att verksamheten i grundskolan uppfyller gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. Likvärdighet innebär att verksamhet och innehåll kvalitativt ska vara likvärdigt både mellan och inom enheter.

Likvärdighet handlar även om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs. Detta ska ske inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Stora skillnader mellan olika skolenheter

Av nationell statistik framgår att det (läsåret 18/19) finns stora skillnader mellan olika skolenheter avseende elevers resultat i skolår 6 samt lärarbehörighet. Mot bakgrund till detta har de förtroendevalda revisorerna i Sandvikens kommun uppdragit till PwC att genomföra en granskning av Kunskapsnämndens styrning av grundskolan.

Utifrån genomförd granskning är den samlade revisionella bedömning att kunskapsnämnden inte säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan samt att den interna kontrollen inte är tillräcklig.

I rapporten påtalas en rad brister i det systematiska kvalitetsarbetet och styrningen av verksamheten. Det pågår ett utvecklingsarbete gällande det systematiska kvalitetsarbetet inom grundskolan, men i rapporten påtalas vikten av att implementera de nya strukturerna och arbetssätten på både enhetsnivå och huvudmannanivå för att skapa förutsättningar för både bättre underlag och bättre analyser framöver.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer till kunskapsnämnden.

Mer information

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Rönnbär