Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Revisionsrapport om rektorers förutsättningar för pedagogiskt ledarskap

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sandvikens kommun genomfört en granskning av rektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap.

I dagens debatt diskuteras ofta frågan om rektorernas möjlighet att vara pedagogiska ledare. För att rektor ska kunna fungera som en god pedagogisk ledare är det viktigt att det finns stödstrukturer i verksamheten, till exempel för fastighetsfrågor, administration och ekonomi. Utöver stödstrukturer är frågan om rektors kompetens för att utöva ett pedagogiskt ledarskap relevant.

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sandvikens kommun genomfört en granskning av rektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Granskningen har avgränsats till den kommunala grundskolan, och revisionsfrågan som har varit styrande för granskningen har formulerats enligt följande:

Säkerställer kunskapsnämnden en styrning av den kommunala grundskolan som ger rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap?

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att rektorerna för grundskolan i Sandvikens kommun, mot bakgrund av deras samlade ansvar, inte fullt ut har rimliga förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap.

Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningarna av de fem kontrollmålen för granskningen, vilka redovisas i rapporten. I den enkät som gick ut till rektorerna ställdes en fråga om rektorerna upplever att de själva har goda förutsättningar för att vara goda pedagogiska ledare. Av enkätresultatet framgår att majoriteten av rektorerna upplever att de inte har goda förutsättningar, vilket ytterligare förstärker den revisionella bedömningen utifrån kontrollmålen. Vi noterar att den organisationsförändring som pågår vid granskningens genomförande bland annat syftar till att bidra till bättre förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kunskapsnämnden:

  • Tydliggöra de förvaltningscentrala stödfunktionernas uppdrag och roll i förhållande till rektors arbete. Bland annat finns behov av att säkerställa ett tydligt stöd i fastighets- och lokalfrågor.
  • Säkerställa att det finns en systematisk och strukturerad uppföljning och utvärdering av rektors pedagogiska ledarskap. Genom att ha en systematisk och strukturerad uppföljning kan rektorernas gemensamma och individuella kompetensutvecklingsbehov identifieras och en plan för fortsatt kompetensutveckling kan tas fram.
  • Säkerställa att det finns en samstämmig bild och definition av vad det innebär att vara en god pedagogisk ledare i Sandvikens kommun, samt kommunicera detta till hela organisationen.
  • Nämnden behöver säkerställa att det finns en strategi eller motsvarande för att hantera framtida rekryteringar av behöriga lärare då det i granskningen framkommit att kommunen i dagsläget har en låg andel behöriga lärare. Detta skulle underlätta för rektor som annars riskerar att under perioder komma att behöva lägga mycket tid på rekryteringar på bekostnad av det pedagogiska ledarskapet.

Ta del av rapportenPDF (pdf, 310.5 kB)

Mer om kommunrevisionen

Sidan uppdaterad: 2017-09-20 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se