Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens kommun granskar sin pandemihantering

Sandvikens kommun kommer med en uppföljning och analys av sin hantering av coronapandemin. Kommunen får både beröm och förslag på förbättringar.

Utvärdering av Sandvikens kommuns arbete under Covid-19

Sandvikens kommun har noga följt upp och analyserat sin egen hantering av Coronapandemin. Kommunen får mycket beröm men det finns också förslag till förbättringar. Utvärderingen har genomförts av Mittuniversitetet.

Att säkerställa att kommunens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet har varit och är en av inriktningarna i kommuns krisledning. Redan i inledningen av pandemin 2020 kontaktades Mittuniversitetet för att säkerställa extern utvärdering.
Från april 2020 fram till sommaren 2021 har Risk och krisforskningscentrum (RCR),
vid Mittuniversitetets institution för humaniora och samhällsvetenskap, analyserat och utvärderat kommunens ledning och styrning under Coronapandemin.

– Jag är glad för att vi redan i början av pandemin identifierade behovet av extern utvärdering, säger kommundirektör Pär Jerfström och fortsätter.
Det gör att vi idag är trygga i vår organisations förmåga att hantera stora påfrestningar och samtidigt har insikter i vilka delar vi behöver utveckla. Många medarbetare, i synnerhet inom skola och omsorg, ska känna en stor stolthet för arbetet under krisen.

Mycket har fungerat bra

Studien visar att mycket har fungerat bra och många medarbetare uttrycker stolthet över hur organisationen hanterat krisen. Förmågan till samarbetet och att tillsammans lösa problem har varit stark. Informationen till medarbetare har varit tydlig och ledning uppfattats transparant.

Många medarbetare har imponerat genom ett stort personligt ansvarstagande och nya behov har genom samarbete och flexibilitet hanterats snabbt. Anpassningen till den nya situationen har överlag gått bra och med en känsla att man gjort mycket bra ifrån sig under en påfrestande situation.

Förbättringsförslag finns inom tre områden

Personalsituationen med de praktiska frågor som alla verksamheter i landet ställts inför som bemanning, smittspridning och personalens oro.

Här har Sandvikens kommun under pandemin utvecklat sin förmåga till samverkan. Exempelvis har Medicinskt Ansvarig Sköterska (MAS) givits ett större mandat och tydligare uppdrag såväl för omsorgsförvaltningen som för hela organisationen.

Prioriterings- och tolkningsfrågor handlar om svårigheter att prioritera mellan det dagliga arbete och Coronarelaterade utmaningar. Det har exempelvis handlat om brister på förbrukningsmaterial och skyddsutrustning samt att tolka stundvis otydliga direktiv och rekommendationer från andra myndigheter.

Här har Sandvikens kommun, såväl som andra organisationer och myndigheter, inte varit förberedda. Vi har gått ifrån dagliga utmaningen med skydds- och förbrukningsmaterial till en utvecklad anskaffningsprocess från behov till inköp till användande till utvärdering som idag inkluderar lager och beställningsfunktioner.

Förebyggande åtgärder för att kunna träna organisationen att hantera helt nya uppgifter och ”ligga steget före”. I arbetet ingår även att utveckla befintliga styrdokument så de bättre stödjer organisationens arbete vid kommande kriser.

Här kommer kommunen ta in behoven av utveckling i ett kommande arbete kring civilförsvar som sker på lokal och nationell nivå.

– Vi har likt övriga världen varit i en exceptionell situation och det finns mycket att lära inför framtiden, säger Rolf Sundqvist, säkerhetschef och fortsätter. Förbättringsförslagen tas på största allvar för att kommunen ska kan stå ännu starkare om vi ställs inför en liknande situation i framtiden.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

illustrerad bild av coronaviruset i mikroskop.