Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens kommuns koncernresultat för år 2016

Koncernens resultat uppgick till 173,2 miljoner efter finansiella poster, vilket kan jämföras med år 2015 då det redovisade resultatet uppgick till 88,9 miljoner efter finansiella poster.

Av resultatet svarade kommunen för ett positivt resultat på 70,8 miljoner, medan bolagskoncernen genererade ett positivt resultat på 101,7 miljoner. Förutom detta bidrog de kommunalförbund som ingår i koncernen med ett positivt resultat på 0,7 miljoner.

“– Det är glädjande och vi är stolta att kunna redovisa detta positiva ekonomiska resultat. Detta underlättar finansieringen av de stora investeringsvolymer vi ser framför oss under kommande år, såväl inom kommun som inom flera av bolagen.” säger Peter Kärnström, kommunalråd.

En viktig faktor för den ekonomiska utvecklingen i kommunen är att befolkningen fortsätter öka. Ökningen under 2016 var 635 personer och den sista december uppgick invånarantalet till 38 949 stycken.

Det positiva resultatet för kommunen påverkades till viss del av orsaker av engångskaraktär såsom generella statsbidrag utöver det förväntade. Kommunen erhöll ett tillfälligt stadsbidrag på 53,8 miljoner för flyktigmotagandet samt en bostadsbonus på 13,2 miljoner. Till detta kan även de låga räntenivåerna tillskrivas som en positiv effekt för hela kommunkoncernen.

Några av nämnderna har under året haft det svårt och jobbat hårt för att klara sina ekonomiska ramar. Fullmäktige omfördelade därför 31 miljoner av det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagandet till de nämnder som redovisade kostnader inom detta område. Det är därför väldigt glädjande att nämnderna därefter totalt visar ett överskott på 27,1 miljoner. Resultatet innebär en stor förbättring i förhållande till de prognoser som lämnades under våren 2016. Mot den bakgrunden har nämnderna lyckats bra.

Kommunen har under året investerat totalt 269 miljoner i bland annat ett nyöppnat vård och omsorgsboende på Ängsbacken, medfinansiering av bredbandsutbyggnad, nya förskola i Järbo, renoveringar i skolbyggnader för att nämna några.

Dessutom har centrala Sandviken genomgått stora och omfattande renoveringar av Stadshuset, Jansasparken, Drottningstorget samt övriga centrala delar genom satsningen som heter ”plussa centrum” som har som mål att skapa ett tryggt och levande centrum som ska skapa fler miljöer och platser för möten och lek.

I Juni 2016 invigdes dessutom Europas första elektrifierade trafikled utefter E16, i Sandviken. Det är en två kilometer lång forsknings- och demonstrationssträcka för ett tvåårigt försöksprojekt. Även en stor satsning på vätgas har skett i samarbete med Sandvikens kommun, Sandvik AB och AGA Gas AB. Vätgasbilar har upphandlats och i December 2016 invigdes Sveriges fjärde vätgastankstation i Sandviken.

Vätgassatsningen tillsammans med elvägen och att delar av Skandinaviens största vindkraftpark finns i kommunen har börjat kommuniceras inom konceptet Sandviken Pure Power.

Sidan uppdaterad: 2017-05-24 09.36
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se