Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Särskilt boende (äldreboenden och demensboenden)

Särskilt boende – ibland även kallat äldre­boende, är till för dig med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem. I särskilt boende får du hjälp dygnet runt.

Ansök om särskilt boende

För att beviljas särskilt boende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Behovet kan vara av såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Insatserna i boendet är bland annat personlig omvårdnad, dusch, tvätt, städning, hjälp vid måltider, tillsyn, trygghetslarm och följe till och från till exempel hälso- och sjukvårdsbesök. Insatserna anpassas efter de enskilda behoven. 

Det finns ett medvetet förhållningssätt som både tar hänsyn till individens behov av att få leva ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Alla har möjlighet till inflytande hur den individuella insatsen ska utföras. Detta görs genom att den enskilde tillsammans med den som verkställer insatsen skriver en genomförandeplan.

När en person beviljats särskilt boende, får denne en plats på ett av kommunens boenden.

För att beviljas särskilt boende måste någon eller några av dessa nedan kriterier vara uppfyllda:

  • Kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet är prövat och bedömt som otillräckligt
  • Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende
  • Har utredd demenssjukdom som medför omfattande svårigheter i det ordinära boendet
  • Prövat eller övervägt korttidsvistelse/växelvård och detta befunnits otillräckligt

För ansökan fyll i blanketten nedan eller kontakta handläggare via Medborgarservice 026‑24 00 00. Biståndshandläggarna har telefontid kl. 08.45-09.30 måndag-fredag.

Vad händer efter ansökan

Handläggaren och du/din företrädare kommer överens om att träffas för ett besök hemma hos dig. Under detta besök kommer handläggaren att samla in information för att bedöma och fatta beslut angående din rätt till särskilt boende enligt 4 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen.

Äldreboenden i Sandvikens kommun

Demensboenden

Här kan du se vilka boenden för personer med demenssjukdomar som finns inom kommunen.

Mer information om ansökan och särskilt boende

Kan jag ställa mig i kö till särskilt boende?

Det är dina behov vid ansökningstillfället som ligger till grund för beslut om bistånd. Detta innebär att du inte kan ställa dig i kö till ett särskilt boende för eventuella framtida behov.

När du får en anvisad lägenhet

Det egna önskemålet om något specifikt boende ingår inte i biståndshandläggarens rättighetsprövning. När du blir anvisad en lägenhet på något av kommunens särskilda boenden ska du vara beredd att flytta in med kort varsel.

I samband med att du anvisas ett boende blir du/din företrädare kontaktad av ansvarig från boendet. Tillsammans kommer ni överens om en tid för visning inom de närmaste dagarna.

Du/din företrädare behöver ge ett svar inom 1-2 dagar efter visningen. Ni skriver då kontrakt och påbörjar inflyttning. Hyra betalas från kontraktsdatum angivet på underskrivet hyreskontrakt.

Om du tackar nej till anvisat boende kommer biståndshandläggaren att följa upp eller ompröva beslutet eftersom ditt behov kan ha förändrats.

Biståndshandläggaren ser också till att du får det stöd och den hjälp du behöver för att bo hemma, till exempel med hjälp av hemtjänst.

Om du vistas på korttidsvistelse när du anvisas särskilt boende

När du anvisas särskilt boende ska du vara beredd att flytta in med kort varsel.

Tackar du nej till anvisat boende måste du flytta tillbaka till din ordinarie bostad i väntan på nytt erbjudande. Din biståndshandläggare ser då till att du får det stöd och den hjälp du behöver för att bo hemma, till exempel med hjälp av hemtjänst.

Flytta till annat särskilt boende

Du som bor på ett särskilt boende har rätt att ställa dig i kö för att flytta till annat särskilt boende om du önskar.

Kontakta boendesamordnaren eller enhetschefen på ditt boende som hjälper dig med detta.

Kontakta oss vid frågor och synpunkter

Om du har frågor om boende eller vilket stöd du kan få kan du få hjälp av Medborgarservice eller Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare på telefon 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Biståndshandläggarna har telefontid: måndag-fredag, kl. 08.45-09.30. Du kan även lämna ett meddelande till Medborgarservice så kontaktar biståndshandläggaren dig.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut