Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Dödsboanmälan och begravnings­hjälp

Dödsboanmälan görs av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och kan ersätta en bouppteckning.

Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar tillsammans med andel i makes/makas giftorättsgods endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Tillgångarna ska vara orörda innan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen beslutar om att dödsboanmälan kan göras.

Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras. Dödsboanmälan skrivs av en handläggare och lämnas därefter till skattemyndigheten.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösegendom (lösöret). Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar (gruppliv, personliga liv- och pensionsförsäkringar med flera) som finns och vilka som är förmånstagare.

Begravningshjälp

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär tre månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras.

OBS! Kom ihåg att stoppa autogiron.

Vem betalar begravningen?

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska Individ- och familje­omsorgsförvaltningen meddelas innan kontakt tas med begravningsbyrån. Bistånd till kostnader för begravning kan betalas ut med max 35 % av prisbasbeloppet (exklusive gravsten).
Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras innan beställning görs hos begravningsbyrån. I annat fall är det beställaren som är betalningsansvarig.


Vad gäller vid ekonomiskt bistånd för begravning?

Tillgångar i dödsboet ska i första hand täcka kostnader för begravning. Begravningskostnader går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet som exempelvis obetald hyra, el eller kostnader för städning och utflyttning av bostaden. Saknar dödsboet tillgångar helt eller delvis finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd från Individ- och familjeomsorgsnämnden som möjliggör en värdig begravning.

Att det föreligger förutsättningar för en dödsboanmälan medför inte självklart att det finns förutsättningar för att bevilja ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Finns det inte tillgångar som täcker begravningskostnader är det viktigt att jämföra erbjudanden från olika begravningsbyråer för att få en uppfattning av tjänster och kostnader innan er beställning av begravning görs. Ta även kontakt med dödsbohandläggare för uppgift om vad som i normalfallet anses vara skälig begravningskostnad enligt aktuella riktlinjer.

Mer information

Dödsboanmälan handläggs av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Ekonomienheten. För mer information och ansökningsblanketter, se ovan eller kontakta dödsbohandläggare via Medborgarservice 026-24 00 00

Socialsekreterare, Ekonomihandläggare och Dödsbohandläggare har telefontid måndag-fredag kl. 09.15‑10.00.