Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Anvisningar för ansökan om god man eller förvaltare

För att en god man eller förvaltare ska kunna förordnas för någon krävs att vissa i lagen (11 kap Föräldrabalken) angivna förutsättningar är uppfyllda. En ansökan om god man/förvaltare måste därför innehålla vissa uppgifter. Till ansökan måste dessutom vissa handlingar bifogas.
Nedan lämnas en beskrivning av vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda och vilka uppgifter och handlingar som ansökan ska innehålla för att en ansökan snabbt ska kunna behandlar av Överförmyndarnämnden. Det slutliga beslutet om att förordna god man eller förvaltare fattas av tingsrätten.

God man (11 kap 4 § Föräldrabalken)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om en person har svårt att t ex klara av att betala sina räkningar och dylikt kan detta oftast lösas genom en fullmakt. Det är ett enkelt och smidigt förfarande. Om man på grund av sjukdom eller motsvarande inte längre kan skriva en fullmakt eller inte har någon man litar tillräckligt på kan det bli aktuellt med ett godmanskap.

Lagen anger att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person så ska rätten förordna en god man om det behövs.

För att god man ska kunna förordnas krävs att den det gäller själv ansöker om god man eller samtycker till att god man förordnas. Om personen inte kan uttrycka sin mening så krävs ett läkarintyg som visar att han/hon inte kan uttrycka sin åsikt.

Förvaltare (11 kap 7 § Föräldrabalken)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I vissa fall räcker det inte med ett godmanskap för att hjälpa en person på ett tillfredsställande sätt. Om en person inte har möjlighet att vårda sig eller sin egendom kan rätten förordna en förvaltare. Genom att en förvaltare förordnas mister man hela eller delar av sin rättshandlingsförmåga. Ett förvaltarskap är således en mycket genomgripande åtgärd och får därför endast tillsättas om det inte är tillräckligt att god man förordnas. Behovet av förvaltarskap måste också styrkas genom särskilt läkarintyg.

Vem kan ansöka om god man eller förvaltare

Ansökan kan göras av:

 • Den som har behov av god man eller förvaltare
 • Överförmyndarnämnden
 • Make/maka/sambo och närmaste släktingar
 • Tingsrätten (kan ta upp frågan om god man på eget initiativ)

Ansökan skickas till:
Gävle Tingsrätt, Box 1194, 801 36 Gävle

Ansökan ska innehålla

En ansökan om god man/förvaltare ska innehålla följande:

 • en begäran om att godmanskap/förvaltarskap ska anordnas samt en begäran om att god man eller förvaltare ska förordnas
 • en redogörelse för varför god man/förvaltare ska förordnas, vilka skäl som finns för ett förordnande
 • uppgifter om den som ska få en god man/förvaltare, fullständigt namn, personnummer, adress, eventuell telefon
 • förslag på god man/förvaltare om sådant finns (ej obligatoriskt)
 • uppgift om eventuella närmare släktingar, namn, adress, telefon samt släktförhållande (bror, barn etc.)
 • uppgift av den som gör ansökan, namn, adress, telefon, personnummer samt eventuellt släktskap.
 • underskrift av den som gör ansökan

Handlingar som ska bifogas ansökan

Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan:

 • personbevis för den som ska ha god man/förvaltare, med uppgift om närmaste anhöriga.
 • läkarintyg, behövs alltid vid förvaltarskap men inte vid godmanskap om den som ska ha god man själv gör ansökan eller samtycker till förordnandet. Läkarintyget ska utfärdas på de
 • av Socialstyrelsen fastställda blanketterna 21 115 217 för godmanskap och 21 115 209 för förvaltarskap.
 • social utredning som styrker behovet a god man/förvaltare, kan fås av kurator, hemvårdschef, biståndsbedömare eller föreståndare
 • om förslag finns på god man/eller förvaltare ska det medföljas att ett åtagande och ett lämplighetsintyg. Det bör även framgå i vilket förhållande gode mannen/förvaltaren står till huvudmannen ( t ex bror, syster, förälder, granne, utomstående).
 • ett skriftligt samtycke från den det gäller ( om det är möjligt) om det är någon annan som står som sökande.
 • skriftligt samtycke från andra närstående i de fall sökande är en make/maka/sambo eller släkting.

Observera! De uppgifter som lämnas i ansökan och läkarintyg om omfattningen av godmanskapet/förvaltarskapet måste stämma överens med varandra.

Handläggningen

Handläggningen av ansökan är avgiftsfri. Om handlingarna inte är kompletta ombeds den som sammanställt dem att lämna in kompletteringar. När handlingarna är kompletta, och Överförmyndarnämnden bedömer att förutsättningarna för ett godmanskap/förvaltarskap finns, lämnas ansökan över till tingsrätten för beslut. När tingsrätten fattat sitt beslut utfärdar Överförmyndarnämnden ett registerutdrag om ställföreträdarskap.

Vad innebär uppdraget som god man/förvaltare?

Uppdraget kan innefatta:

 • Bevaka huvudmannens rätt, till exempel bevaka huvudmannens intressen i samband med ett arvskifte eller liknande.
 • Förvalta huvudmannens egendom, till exempel betala räkningar, placera kapital, ordna avbetalningsplaner för skulder etc. Uppdraget kan också begränsas till att avse en begränsad del av huvudmannens tillgångar som till exempel en fastighet.
 • Sörja för huvudmannens person, till exempel se till att huvudmannen får en fungerande hemtjänst, social omvårdnad, kläder etc.
 • Omfattningen av uppdraget är naturligtvis helt beroende av huvudmannens behov och vilka tillgångar huvudmannen förfogar över.

Överförmyndarnämndens kontroll

Som ett led i den kontroll Överförmyndarnämnden är skyldig att utöva ska gode mannen/förvaltaren när uppdraget påbörjas lämna en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder till Överförmyndarnämnden.

Varje år ska en årsräkning med uppgifter om årets samtliga inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder vid periodens början och slut inges till Överförmyndar­nämnden. När uppdraget är slutfört, till exempel när huvudmannen avlidit, ska en sluträkning lämnas in. Kravet på redovisning medför att gode mannen/förvaltaren löpande måste bokföra alla transaktioner som utförts för huvudmannen och spara alla verifikationer som kvitton och liknande.

Vissa mer omfattande åtgärder som försäljning av fastighet, avveckling av huvudmannens bostad med flera kräver särskilt godkännande av Överförmyndar­nämnden.

God man/förvaltare har rätt att få ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Arvodet ska normalt betalas av huvudmannen.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se