Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

För dig som är förälder eller förmyndare

Om du är förälder till barn under 18 år är du normalt både vårdnadshavare och förmyndare för barnet. Som vårdnadshavare ansvarar du för ditt barns personliga förhållanden och ska se till att barnets får god omvårdnad, trygghet och fostran. Som förmyndare ska du förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska och juridiska angelägenheter.

Bankföreningens information till förmyndare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om barns tillgångar - Bankföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarspärrade konton

En av de vanligaste anledningarna till att du som förälder kommer i kontakt med överförmyndarnämnden är att ditt barn har fått pengar som betalats ut till överförmyndarspärrat konto.

Enligt föräldrabalken ska en utbetalare i vissa fall se till att kontot de betalar ut barnets pengar till är överförmyndarspärrat. De ska då också lämna meddelande om utbetalningen till överförmyndarnämnden. Ett konto blir överförmyndarspärrat genom att du som förmyndare uppger för banken att kontot ska förses med överförmyndarspärr.

Ditt barns pengar kommer att betalas ut till spärrat konto i följande fall:

 • När barnet får pengar på grund av arv eller testamente. Regeln gäller om summan uppgår till ett prisbasbelopp eller mer.
 • När barnet får pengar i gåva och givaren har uppställt villkor om särskild överförmyndarkontroll. Regeln gäller då oavsett belopp.
 • När barnet får pengar på grund av försäkring, individuellt pensionssparande, ersättning enligt brottsskadelagen, skadestånd enligt skollagen eller skadestånd från staten. Regeln gäller om summan uppgår till ett prisbasbelopp eller mer.

Dessa regler gäller också andra värdehandlingar än pengar, t.ex. obligationer, aktier och fonder. Om du behöver använda barnets pengar som finns på spärrat konto behöver du ett samtycke från överförmyndarnämnden, ett uttagstillstånd.

Överföring mellan två överförmyndarspärrade konton

Observera att enbart överföring av medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna enligt kommentaren till 13 kap. 8 § föräldrabalken inte är att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två överförmyndarspärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan alltså göras utan samtycke av överförmyndaren.

Uttag från spärrade konton

Ett barns pengar får användas till hans eller hennes uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Barnets pengar får inte användas till sådant som ska bekostas av föräldrarna på grund av deras underhållsskyldighet.

Dessa två regler måste överförmyndarnämnden ta hänsyn till när nämnden beslutar huruvida man ska lämna samtycke till ett uttag eller inte.
Dessutom tar överförmyndarnämnden hänsyn till:

 • Barnets ålder och förväntade framtida behov
 • Barnets egen vilja om han eller hon har fyllt 16 år
 • Uttagets storlek i förhållande till barnets totala tillgångar

För att göra en ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto kan du använda blanketten som du hittar längst ner på sidan. Det går även bra att skriva ett eget brev.

Följande uppgifter måste finnas med för att överförmyndarnämnden ska kunna ta ställning till din begäran:

 • Kontonummer och bank som uttaget önskas ifrån
 • Summan du vill ta ut
 • Anledningen till uttaget
 • Underskrift av barnets förmyndare (om ni är två som är förmyndare för barnet ska båda skriva under)
 • Underskrift av barnet själv om han eller hon fyllt 16 år

I vissa fall kan överförmyndarnämnden behöva få in uppgifter om dina inkomster och tillgångar för att kunna ta ställning till om kostnaden ska ingå i underhållsskyldigheten och alltså täckas av dig som förälder. När du använt pengarna ska du komma in med kvitto som styrker att du köpt in det du ansökte om uttag för. Detsamma gäller om du ansökt om att få omplacera pengarna. Du ska då skicka in bevis på att pengarna har placerats för barnets räkning.

Föräldrars underhållsskyldighet
Föräldrar har en lagstadgad underhållsskyldighet gentemot sina barn. Det
innebär att föräldrar är skyldiga att betala för barnens mat, kläder och
uppehälle. Man ska visserligen ta hänsyn till barnets egna inkomster vilket
betyder att barnet i vissa situationer kan få bidra till sin försörjning, t.ex.
betala sin del av hyran i den mån föräldrarnas inkomster inte bedöms vara
tillräckliga. Barnet är aldrig försörjningsskyldigt för sina föräldrar eller
syskon.

Omplacering av tillgångar

Regeln i 13 kap 8 § föräldrabalken talar dock endast om uttag. Enligt överförmyndarnämndens mening innebär detta att pengar som förs över till annat spärrat konto, eller omplaceras på annat sätt med bibehållen spärr för uttag, ej kräver överförmyndarnämndens medverkan. En bank ska bistå en förmyndare som önskar göra en omplacering av pengar, när banken är förvissad om att medlen efter överföringen alltjämt är spärrade för uttag. Denna ståndpunkt står även Bankföreningen bakom och uttrycker detta på s. 26 i sin promemoria ”Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna”.

”Samtycke av överförmyndaren krävs dock inte när pengar förs över mellan spärrade konton inom en och samma bank eller om två banker sinsemellan för över pengar från” Pengar som har satts in hos bank eller kreditmarknadsföretag enligt 16 kap 11 § eller med uppgift till banken eller kreditmarknadsföretaget om att de skall stå under särskild överförmyndarkontroll får inte tas ut utan överförmyndarens samtycke..” den ena bankens spärrade konto till den andra bankens spärrade konto. Kontots karaktär spelar ingen roll (sparkonto eller annat slags konto), så länge det skyddsvärda intresset bakom reglerna om spärrade konton säkerställs genom att den gode mannen inte får lyfta den enskildes medel.”

Du bör som förmyndare därför endast behöva ansöka om uttagstillstånd när pengar ska ta ut ur banksystemet. Överförmyndarnämnden är dock medveten om att vissa banker kräver ett samtycke från överförmyndarnämnden även i de fall då du som förmyndare självständigt ska kunna omplacera ditt barns tillgångar. Vänd dig till överförmyndarnämnden om det uppstår några frågor.


När krävs överförmyndarnämndens samtycke

Enligt lag är du som förmyndare skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till bland annat följande åtgärder:

 • Köp av aktier
 • Köp, försäljning, inteckning och pantsättning av fast egendom eller tomträtt
 • Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
 • Utlåning av ditt barns tillgångar
 • Arvskifte och bodelning – godkännande måste ske innan skiftet verkställs
 • Upptagande av lån för ditt barns räkning – även när det är dennes egendom som ska ställas som säkerhet för lånet
 • Låta barnet driva rörelse som medför bokföringsskyldighet


Fast egendom

Du ska ansöka om överförmyndarnämndens samtycke innan du för barnets räkning:

 • genom köp, byte eller gåva förvärvar fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom. Undantag för övertagande av hyresrätt till en bostadslägenhet
 • ingår avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom. Även här undantag för hyra av en bostadslägenhet
 • säljer eller byter bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom. Även här undantag om det gäller byte av en bostadslägenhet
 • låter inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt

Överförmyndarnämnden ska bedöma om det är lämpligt att du som förälder köper eller säljer fast egendom för barnets räkning. Nämnden tar bland annat hänsyn till egendomens natur, barnets ålder och förväntade framtida behov.

Om ditt barn har fast egendom ska du lämna förteckning, årsräkning och sluträkning på samma sätt som om det gällde en kontrollerad förvaltning, oavsett värdet på barnets fasta egendom.

 

Bedriva rörelse

Den som är under 16 år får inte driva rörelse. Föräldrar får dock, med överförmyndarnämndens samtycke, låta den som fyllt 16 år bedriva rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Överförmyndarnämnden får endast lämna sådant samtycke om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. I sin bedömning om det är lämpligt att tillstånd ges kommer överförmyndarnämnden bland annat göra en bedömning av hur stort ekonomiskt risktagandet rörelsen medför. En omyndig som givits tillstånd att bedriva rörelse får själv ingå rättshandlingar inom ramen för rörelsen som rör förvärv av egendom, lån av pengar, pantsättning av egendom med mera. Den omyndige får dock inte för firmans räkning köpa eller sälja fast egendom, bostadsrätt med mera. Se ovan om under avsnittet om fastighet. Kravet på Överförmyndarnämndens samtycke för att en underårig ska få bedriva rörelse finns för att säkerställa att barn inte riskerar att bli skuldsatta eller gå i personlig konkurs.

Olika bolagsformer
Olika former av näringsverksamhet medför olika grad av risker för den
omyndiges ekonomi.
- En enskild firma innebär att den omyndige själv står ansvarig för alla
ekonomiska förpliktelser som han eller hon har ådragit sig genom
firman.
- Ett handelsbolag med minst två delägare medför att den omyndige
tillsammans med den andre eller de andra bolagsmännen är personligt
och solidariskt ansvarig för förpliktelser. Det personliga ansvaret
innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för
företagets skulder och ingångna avtal.
- Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett
kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat
ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar
(komplementär). Om den omyndige är kommanditdelägare är han
eller hon bara ansvarig upp till den kapitalinsats som han eller hon har
lagt in i firman.
- Ett aktiebolag innebär att firman såsom juridisk person är ansvarig för
bolagets förpliktelser. Eftersom ett sådant bolag kräver en större
kapitalinsats bör det inte komma i fråga för Överförmyndarnämnden
att ge samtycke till en sådan rörelse. Undantagssituationer kan
förekomma, till exempel om det rör sig om ett familjeföretag.

Här hittar du mer information från Sveriges Bankförening https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/omyndig-som-driver-naeringsverksamhet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ANSÖKAN OM SAMTYCKE TILL ATT DRIVA RÖRELSE
För att ansöka om Överförmyndarnämndens samtycke fyll i blanketten
Ansökan om tillstånd för underårig att driva rörelse och skicka den sedan till
Överförmyndarnämnden.
Till ansökan ska dessutom kompletterande uppgifter lämnas på lösblad med
- en närmare beskrivning av näringsverksamheten
- vilket ansvar den underårige har i rörelsen
- om någon säkerhet ska lämnas för skuldsättning
- om det föreligger framtida risk för skuldsättning
- uppgift om vem som ansvarar för bokföring och skattedeklarationer
- redogörelse för den omyndiges ekonomiska och personliga
förhållanden

Ansökan bör lämnas till Överförmyndarnämnden i så komplett skick som
möjligt. För att Överförmyndarnämnden ska kunna pröva ansökan ska
ansökningsblanketten vara undertecknad av båda förmyndarna.

Delägare i dödsbo

Samtycke behövs om ditt barn är delägare i ett dödsbo. Överförmyndarnämnden ska lämna sitt samtycke till egendomens fördelning vid bodelning och arvskifte. Vid dödsboförvaltning gäller samma begränsningar som ovan när del gäller barns möjlighet att ingå avtal som dödsbodelägare.

 

Informationsfolder om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Pdf, 496.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Gåvor till barn

I de allra flesta fall kan ett barn under arton år ta emot en gåva utan större formkrav. Ett omyndigt barn kan ta emot en gåva om hen har de psykiska egenskaper som krävs för att förstå gåvans innebörd. En julklapp eller födelsedagspresent bestående av en sak – alltså lös egendom – behöver i de allra flesta fall inte föranleda några ytterligare åtgärder. Gåvan kan också bestå av pengar som givaren sätter in på ett bankkonto i barnets namn.

Vid vissa gåvor till barn ska dock en god man utses för att företräda barnet och ta emot gåvan för barnets räkning. Vissa gåvor kräver även Överförmyndarnämndens samtycke.

När ska en god man utses?
Om föräldrar vill ge sitt barn en fastighet eller en del i fastighet, bostadsrätt, aktier eller någon annan gåva som innebär förpliktelser för barnet krävs det att en god man utses som kan företräda det omyndiga barnet och ta emot gåvan för barnets räkning. Överförmyndarnämnden kan förordna en god man efter ansökan från föräldrarna eller om Överförmyndarnämnden annars finner det lämpligt. Godmanskapet är tillfälligt och upphör så snart uppdraget är slutfört.

Vid ansökan om god man ska följande handlingar lämnas in till Överförmyndarnämnden:

 • En ansökan från föräldrarna med en redogörelse för anledningen till varför en god man behövs.
 • Ett yttrande från barnet om det fyllt 16 år. Av yttrandet ska det framgå om barnet har några invändningar mot förordnandet av god man.
 • Ett personbevis för barnet.
 • Eventuellt ett förslag på god man samt ett åtagande från den föreslagna gode mannen.

När behöver en god man inte utses?
Om andra än föräldrarna är gåvogivare behövs ingen god man utan föräldrarna företräder barnet och tar emot gåvan för dess räkning. Däremot kan Överförmyndarnämndens samtycke till att föräldrarna tar emot gåvan för barnets räkning krävas.

När krävs Överförmyndarnämndens samtycke?
Föräldrar och gode män får endast med Överförmyndarnämndens samtycke ta emot fast egendom, tomträtt, bostadsrätt eller nyttjanderätt till fast egendom som gåva för den omyndiges räkning. Normalt bör nämnden lämna sitt samtycke om inte gåvan kan anses olämplig med hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller andra omständigheter.

Det ska dock stå klart att gåvan är till nytta för den omyndige. Villkor om nyttjanderätt, utfärdande av revers eller övertagande av betalningsansvar ska beaktas för att bedöma om gåvan kommer den omyndige till godo. Innan samtycke lämnas ska den omyndige om han eller hon fyllt 16 år och dennes närmsta släktingar (om dessa inte är givare) ges tillfälle att yttra sig.

För att Överförmyndarnämnden ska kunna pröva en ansökan om samtycke ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

 • En ansökan från föräldrarna eller gode mannen om Överförmyndarnämndens samtycke. Har en god man förordnats för barnet är det endast gode mannen som kan ansöka om nämndens samtycke.
 • Ett gåvobrev i original – av vilket ska framgå att gåvan är mottagen av föräldrar eller gode mannen.
 • Om gåvan avser en fastighet eller en bostadsrätt, taxeringsbevis, lagfartsbevis, bostadsrättsintyg eller liknande som visar att gåvogivaren är lagfaren ägare av fastigheten eller ägare av bostadsrätten.
 • En skriftlig förklaring till vem som ska stå för de löpande kostnaderna för fastigheten, tomträtten eller bostadsrätten, om detta inte framgår av gåvobrevet.
 • Ett yttrande från den omyndige om denne fyllt 16 år samt dennes föräldrar om dessa inte är givare. Av yttrandet ska den omyndiges inställning till gåvan framgå.

Övertagande av betalningsansvar eller utfärdande av revers
Om den omyndige enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren krävs Överförmyndarnämndens samtycke till detta. Överförmyndarnämndes samtycke krävs alltid om det är fråga om skuldsättning av barn. Reversen ska bifogas ansökan.

Kontrollerad förvaltning
Medför gåvan att barnets tillgångar – tillsammans med tidigare egendom – överstiger åtta prisbasbelopp blir förvaltningen av barnets egendom kontrollerad. Föräldrarna ska därför anmäla till Överförmyndarnämnden att barnet har tillgångar överstigande åtta prisbasbelopp. År 2015 är ett prisbasbelopp 44 500 kr. Förvaltningen blir också kontrollerad om gåvan oavsett värde består av en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Det kan också finnas som villkor i ett gåvobrev att Överförmyndarnämnden ska kontrollera förvaltningen. Kontrollerad förvaltning i detta sammanhang innebär bland annat att förvaltningen av den omyndiges egendom årligen ska redovisas till Överförmyndarnämnden genom en så kallad årsräkning. Mer information om kontrollerad förvaltning finns i broschyren ”För dig som har barn under 18 år”.

Särskild förvaltning

Ibland har en givare eller testator bestämt att en gåva eller testamentslott ska vara undantagen från Överförmyndarnämndens tillsyn. Det förutsätter att tre villkor är uppfyllda:

 • Det ska framgå att det är frågan om särskild förvaltning.
 • Den särskilde förvaltaren ska vara namngiven.
 • Förvaltningen ska ske utan medbestämmande från barnets förmyndare.

Gåvor från barn

Föräldrar får inte ge bort den omyndiges egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den omyndiges ekonomiska villkor (13 kap. 11 § föräldrabalken). Det finns således ett uttryckligt förbud mot att ge bort barns tillgångar. Undantag gäller dock för vad som kallas ”personliga presenter”. Med det menas födelsedagspresenter och julklappar. Det bör observeras att föräldrarna inte får överskrida vad som är skäligt med tanke på barnets ekonomiska förhållanden. Bara i undantagsfall ska barns tillgångar användas för att köpa presenter åt andra. Föräldrar kan aldrig köpa sig själva presenter för barnets pengar.

Det bör observeras att Överförmyndarnämnden överhuvudtaget inte kan lämna sitt samtycke till gåvor enligt gällande bestämmelser. Undantagsvis kan dock samtycke lämnas till att föräldrar får använda den omyndiges inkomster till understöd åt anhöriga. Detta samtycke lämnas dock med stor restriktivitet. Föräldrar kan heller inte för sina barns räkning avstå från arv, testamente eller förmånstagarförordnande. Med Överförmyndarnämndens samtycke är det dock möjligt att så kallade särkullbarn avstår från arv enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken.

När du inte kan företräda ditt barn

I vissa fall kan du som förälder inte själv företräda ditt barn. Överförmyndarnämnden kan då utse en annan person att tillfälligt eller mer permanent företräda ditt barn i ditt ställe eller tillsammans med dig.

God man för barn vid eventuell jäv

I vissa situationer kan du som är förmyndare för ditt barn inte företräda barnet på grund av att ni kan ha olika intressen, till exempel i ett dödsbo där ni båda är delägare eller vid en rättegång. Du ska då ansöka om god man för barnet. Anmälan om behov av god man för barnet kan också göras av t.ex. annan anhörig eller bouppteckningsman.

Du kan inte företräda ditt barn när:

 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder och ditt barn båda är delägare i samma dödsbo
 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder vill sälja eller ge bort fast egendom till ditt barn
 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder ska låna pengar av ditt barn
 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder och ditt barn har motstridande intressen, t.ex. vid rättegång eller rättshandling

Anmälan om god man skickar du till överförmyndarnämnden. Nämnden utser då någon utomstående som företrädare ditt barn tillfälligt.

 

God man i förmyndarens ställe

Överförmyndarnämnden har också möjlighet att utse en god man i förmyndarens ställe om du som är förmyndare för barnet tillfälligt inte kan utöva ditt förmyndarskap. Detta gäller framförallt om du är förhindrad på grund av sjukdom eller liknande orsak.

En god man i förmyndarens ställe kan också utses att företräda barnet om tingsrätten beslutat att du inte längre ska vara förmyndare för barnet. Denna typ av godmansuppdrag är tänkt att vara tillfälliga. Om hindret blir långvarigt ska tingsrätten i stället utse en medförmyndare eller en särskilt förordnad förmyndare.

Medförmyndare

Överförmyndarnämnden kan ansöka om medförmyndare om nämnden bedömer att du inte klarar av att själv förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i rättsliga frågor. Det är tingsrätten som beslutar om en medförmyndare ska utses. Medförmyndaren kan utses att antingen tillsammans med dig eller att ensam företräda barnet i förmynderskapsfrågor.

Särskilt förordnad förmyndare

Tingsrätten kan besluta att frånta barnets föräldrar förmynderskapet om barnet utan att för den skull frånta dem vårdnaden om barnet. Barnet behöver då en eller flera nya förmyndare som företräder barnet i ekonomiska och rättsliga frågor. Rätten kan därför utse en eller flera särskilt förordnade förmyndare för barnet. En särskilt förordnad förmyndare bestämmer alltså inget som rör barnets omvårdnad eller uppfostran, utan endast frågor som rör barnets tillgångar och rättsliga angelägenheter.

Särskilt förordnad förmyndare kan också utses för barn vars föräldrar är under 18 år eller om föräldrarna har förvaltare utsedda för sig. I dessa två fall kan man nämligen inte vara förmyndare för sitt barn.

 

Omplaceringar av barns tillgångar

Ledstjärnan ska vara att placera ditt barns tillgångar på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Detta måste du som förmyndare ta hänsyn till, även vid placeringar som inte kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Tillgångarna kan utan överförmyndarnämndens samtycke placeras i:

 • Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade eller garanterade av stat eller kommun
 • Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade av hypoteksinstitut eller bank, även utländskt bankföretag eller kreditinstitut
 • Andelar i värdepappersfond eller utländskt fondföretag

Som förmyndare får du också utan överförmyndarnämndens samtycke sälja aktier men måste ha överförmyndarnämndens samtycke till att nya aktier köps in.

Omplacering

Om en förmyndare vill flytta pengar på ett överförmyndarspärrat konto från en bank till en annan behövs inget samtycke från överförmyndarnämnden, förutsatt att mottagande bank spärrar det konto som pengarna sätts in på. Överföringen ska då ske mellan bankerna utan att förmyndaren gör ett uttag. Intyg på att den nya placeringen är försedd med överförmyndarspärr ska skickas till överförmyndarenheten.

Förmyndare får utan överförmyndarnämndens samtycke placera den underåriges pengar i andelar i en värdepappersfond som avses i lagen om värdepappersfonder. Även i ett utländskt fondföretag som står under offentlig reglering, som kan likställas med den som gäller för värdepappersfonder i Sverige. Rådgivare på banker kan bistå med råd angående placering av pengar. Den nya placeringen ska förses med överförmyndarspärr.