Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

För dig som är god man/förvaltare

Här hittar du som är god man eller förvaltare information och material som är relevant för dig i ditt uppdrag.

Checklista för påbörjat uppdrag

Anhöriga och övriga bekanta

Försök att ta reda på vilka som är huvudmannens närmast anhöriga och anteckna deras namn, adress, telefonnummer och andra eventuella kontaktuppgifter på en särskild lista. Om du inte kan fråga huvudmannen själv så kan du fråga vårdpersonal eller grannar. Finns det andra som står huvudmannen nära ska du ta med dem på samma lista.

Bank

För att få grepp om huvudmannens ekonomi bör du utan dröjsmål undersöka var huvudmannen har sina tillgångar placerade. Glöm inte att påminna banken om att huvudmannens konton ska vara spärrade, förutom det konto som du behöver ha tillgång till för din löpande förvaltning.

Bankfack

Om huvudmannen har ett bankfack ska du fråga huvudmannen om du får titta efter vad som finns där. Du ska då göra en inventering av bankfacket tillsammans med en banktjänsteman och förteckna innehållet. Om det ligger kontanter i bankfacket bör du sätta in dem på huvudmannens bankkonto. Om det ligger ett testamente i bankfacket ska du inte öppna det om det ligger förseglat, såvida huvudmannen inte uttryckligen ber dig.

Budget

När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare alternativt banktjänsteman för hjälp.

Fastigheter

Kontrollera med fastighetsregistret hos lantmäteriet eller hos skattemyndigheten om huvudmannen äger någon fastighet. Uppgift om senaste taxeringsvärde kan fås hos skattemyndigheten

Fullmakter

Om du får reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt till någon avseende egendomsförvaltning bör du hjälpa din huvudman att återkalla den fullmakten. Om detta inte är möjlig på grund av att huvudmannen saknar beslutsförmåga bör du flytta tillgångarna till en annan bank.

Försäkringskassan

Du ska se till att huvudmannen har de bidrag som hen kan vara berättigad till. Börja med att kontrollera möjligheten till bostadsbidrag/-tillägg. Undersök möjligheten för huvudmannen att få sina kostnader för god mans arvode täckta genom handikappersättning.

Hemförsäkring

Kontrollera om huvudmannen har en hemförsäkring och i annat fall se till att teckna en sådan (ibland ingår hemförsäkring i hyran).

Hyresvärd

Om din huvudman bor i en lägenhet bör du meddela hyresvärden att du blivit god man.

Kommunen

Behöver du göra några ansökningar för din huvudman enligt socialtjänstlagen eller LSS

Kronofogden

Kan det vara aktuellt att ansöka om skuldsanering för din huvudman? Börja med en kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Myndigheter
Fundera på om du behöver kontakta några andra myndigheter på grund av din huvudmans
situation, exempelvis Skatteverket vad gäller deklarationen eller folkbokföringen.

Post

Fundera på om det är lämpligt att ange din adress som så kallad ”särskild postadress” för din huvudman. Om huvudmannen har beslutsförmåga krävs dennes samtycke till åtgärden. Blankett fås via Skatteverket.

Skulder

Förutom att kontrollera huvudmannens skuldsättning hos banker och andra kreditinstitut, kan det ibland finnas skäl att även göra en kontroll hos kronofogdemyndigheten. Vi vill tipsa er om Dela din kunskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - kronofogdens kostnadsfria webbutbildning.

Tillgångar (andra)

Om det finns andra värdefulla tillgångar ska de tas med i din tillgångsförteckning, till exempel värdepapper eller en konstsamling. Anlita en person med rätt kompetens för värdering av den samt se till att försäkring täcker lösörets värde.

Vårdpersonal

Om din huvudman bor på sådant boende att det finns vårdpersonal eller liknande, bör du initiera ett möte så att du och personalen kan presentera er för varandra och diskutera uppehället.

Övrigt att ta upp med din huvudman

Om det är möjligt och lämpligt kan du fundera på att ta upp följande med din huvudman.

 • Vad ingår i uppdraget som god man?
 • Vad kan huvudmannen förvänta sig för insatser från din sida. Här kan det vara lämpligt att direkt fastslå att en god man inte ägnar sig åt några former av socialtjänst eller annan sådan hjälp.
 • Vilka regler gäller för godmanskapet? Du kan t ex berätta om att du är redovisningsskyldig
 • Vad kostar det att ha god man? Ett normalt godmanskap kostar ofta cirka 12 000kr om året, inklusive skatt och sociala avgifter. Om huvudmannen har tillgångar överstigande 2 basbelopp eller inkomster överstigande 2,65 basbelopp, får hen i normalfallet stå för hela eller delar av arvodet till gode mannen. I övriga fall står kommunen för gode mannens arvode.
 • Vad behöver huvudmannen hjälp med? Det är viktigt att du försöker anpassa dina insatser efter huvudmannens behov av hjälp.
 • På vilket sätt ska huvudmannen informeras? Anpassa informationen efter huvudmannens förmåga att förstå och intresse för dina åtgärder som god man.
 • Vilka prioriteringar vill huvudmannen göra? Fråga vad som är viktigt för din huvudman, t ex om hen vill ha ett sparande alternativt mer medel för levnadsomkostnader. Allt givetvis inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna.
 • Är huvudmannen inblandad i några juridiska tvister?
 • Är huvudmannen delägare i något oskiftat dödsbo?
 • Pågår några fastighetsaffärer?
 • Vad har huvudmannen för bidrag?
 • Vilka avgifter betalar huvudmannen?
 • Kan det vara aktuellt med förändring av huvudmannens boende?
 • Hur ser huvudmannens sociala kontaktnät ut?
 • Var/ hur/under vilka former ska du och din huvudman träffas?

Här kan du skriva ut checklistan i PDF Pdf, 157.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpinsatser för din huvudman

Här kan du som ställföreträdare hitta insatser som passar för dina huvudmän. Du kan hitta insatser i din kommun eller i andra kommuner. Du kan läsa om vad olika insatser innehåller och jämföra dem med varandra. Du kan också se vilka personer som insatserna är till för, alltså vilka målgrupper som de riktar sig till. Det gör du genom att söka efter och filtrera ut (sortera bland) den typ av hjälp som du behöver.

Insatskatalogen - Din vägvisare till välfärden - YouTube Länk till annan webbplats.

Insatser - Insatskatalogen Länk till annan webbplats.

Bankärenden

Hantering av tillgångar – pengar och annan egendom – för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

Här hittar du all information du behöver veta i ditt uppdrag vad gäller bankärenden.

Svenska Bankföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mynt

Uttag från överförmyndarspärrat konto

Behöver din huvudman köpa något speciellt eller räcker pengarna inte till. Här hittar du e-tjänst och blanketten för att göra uttag från huvudmannens spärrade konton.

Du kan kommunicera med oss helt digitalt via e-tjänsten, vilket innebär att du både kan ta emot och skicka handlingar i dina ärenden samt komplettera ärendet.

Det räcker att du gör en ansökan om uttag även om det avser flera olika utlägg.

För att logga in och se dina ärenden ska du använda din e-legitimation.

Omplaceringar av huvudmannens tillgångar

Gode män och förvaltare måste vid placering av huvudmannens medel följa reglerna i föräldrabalken. För gode män och förvaltare gäller att alla huvudmannens tillgångar som finns på bankkonton ska vara överförmyndarspärrade (föräldrabalken 14 kap 8 §). Även VP-konton, fondkonton och depåer ska vara spärrade. Därför gäller att vid uttag av medel från dessa konton för att placera dessa i aktier, fonder, obligationer eller annat måste överförmyndarenhetens tillstånd hämtas in för själva uttaget.

Om däremot endast omplacering ska göras, utan att medlen tas ut, behövs inte överförmyndarnämndens tillstånd om omplaceringen sker genom flytt mellan två överförmyndarspärrade konton. Detta är förutsatt att mottagande bank spärrar det konto som pengarna sätts in på. Överföringen ska då ske mellan bankerna utan att ställföreträdaren gör ett uttag. Intyg på att den nya placeringen är försedd med överförmyndarspärr ska skickas till överförmyndarenheten.

Värdepappersfonder

För placering av den enskildes medel i värdepappersfonder krävs inget samtycke från överförmyndarnämnden. 

Aktier

Vid köp av aktier krävs samtycke från överförmyndarnämnden. Den huvudprincip som överförmyndarenheten tillämpar i dessa fall är att den enskildes medel ska placeras på ett sätt som ger trygghet för deras bestånd och skälig avkastning.

Obligationer

En obligation är ett räntebärande löpande skuldebrev, vanligtvis på flera år, som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut (bostadsobligation) eller ett större företag (företags- eller industriobligation). Ställföreträdare kan förvärva obligationer för den enskildes räkning utan överförmyndarnämndens samtycke.

Utöka, begränsa eller avsluta godmanskap eller förvaltarskap

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap kan behöva ökas eller minskas. Gode mannen/förvaltaren, anhörig till huvudmannen eller huvudmannen själv kan ansöka om att uppdraget ska utökas eller minskas. Ansökan skickas till Tingsrätten i Gävle.

Det kan vara så att befintligt godmanskap inte räcker till eller att godmanskap/förvaltarskap inte längre behövs.

Observera att det krävs ett läkarintyg för att anordna eller avsluta ett förvaltarskap.

Om du genom beslut från överförmyndarnämnden blir entledigad, så avslutas ditt uppdrag.

Om din huvudman avlider

Uppdraget som god man upphör den dag huvudmannen avlider. Anhöriga och överförmyndarnämnden ska underrättas snarast möjligt. God man har en skyldighet att vårda den avlidnes egendom till dess dödsboet övertar uppgiften. En slutredovisning ska lämnas för tiden till och med dödsdagen.

Om företrädare för dödsboet saknas eller frånsäger sig ansvaret kan god man lämna över ärendet till socialtjänsten. Om ingen dödsbodelägare kan anträffas inom rimlig tid bör god man kontakta socialkontoret som har ett ansvar enligt lag att sköta dödsboets angelägenheter när delägarna inte är tillgängliga.

Om en anhörig inte agerar eller det inte finns någon anhörig som ordnar gravsättning, tömmer/städar ur boende, hämta eventuell handkassa m.m., ska du kontakt kommunens dödsbohandläggare. Eftersom ditt uppdrag som god man/förvaltare upphört har du inte någon sådan skyldighet. 

Om anhöriga önskar hjälp av dig för att ordna till exempel begravning eller bouppteckning, och du är villig att hjälpa till, är det nödvändigt att du har en fullmakt som är undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Detta uppdrag gör du som privatperson eftersom ditt uppdrag som god man/förvaltare upphört.

Räkningar i dödsboets namn kan normalt betalas med dödsboets medel genom att man visar upp fakturan på banken och ber att banken belastar dödsboets konto.

Finns det inga anhöriga ska du spara alla räkningar och all post tills du får besked från dödsbohandläggare om var den ska skickas. Om det inte finns några kända anhöriga ska du kontakta kommunens dödsbohandläggare och meddela att din huvudman har avlidit och att ditt uppdrag har upphört.

Checklista när din huvudman avlidit

 • Stoppa autogiron och bankgiro/plusgiroförsändelser
 • Meddela överförmyndarkontoret att din
  huvudman har avlidit
 • Meddela huvudmannens anhöriga om att ditt uppdrag har upphört Om inga anhöriga finns, kontakta kommunens dödsbohandläggare
 • Spar post som kommer till dig i din tidigare huvudmans namn tills du får vetskap om vem du kan skicka den till
 • Betala inga räkningar och gör inga uttag från huvudmannens konton
 • Gå inte in i huvudmannens lägenhet/ boende
 • Ta inte hand om eventuella handkassor
 • Beställ inte begravning

Mer information om dödsboanmälan

Bankfrågor om huvudmannen avlider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din huvudman ska flytta

Om huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma, och inte heller har råd att ha kvar sitt gamla boende, kan det bli aktuellt för dig som ställföreträdare att avveckla bostaden.

Förberedelser

Innan bostaden avvecklas, bör du som ställföreträdare förvissa dig om att huvudmannen inte kommer att kunna återvända till sin bostad. Du bör inhämta ett utlåtande om detta från sjukhusets eller vårdhemmets kurator eller läkare.

Överförmyndarnämndens samtycke

Försäljning av en fastighet eller bostadsrätt kräver samtycke från överförmyndarnämnden, och om möjligt även från huvudmannen. Ibland kan det vara nödvändigt med ett läkarutlåtande om huvudmannens förmåga att yttra sig och om hälsotillstånd i övrigt. Se vidare information under rubriken "försäljning eller köp av fastighet och bostadsrätt".

För att säga upp en hyreslägenhet krävs inte överförmyndarnämndens samtycke. Men du ska naturligtvis fråga efter din huvudmans samtycke, om hen kan ge ett sådant.

Redovisning i årsräkningen

Som ställföreträdare är du ensam ansvarig för avvecklingen av bostaden. Självklart kan till exempel anhöriga vara behjälpliga med det praktiska, men ansvaret för att avvecklingen genomförs ligger på dig. Det betyder inte att det ingår i ditt uppdrag att rent praktiskt
genomföra flyttningen. I normalfallet anlitas en flyttfirma för detta. I årsräkningen ska du redovisa såväl de utgifter som inkomster som förekommit i samband med avvecklingen.

Dokumentation

Om huvudmannen själv inte kan medverka vid avvecklingen bör du som ställföreträdare försöka se till att någon anhörig, gärna i kretsen av de kommande arvingarna, är med. Om detta inte låter sig göras bör du ha med dig någon annan som kan intyga bostadens skick och innehåll innan avvecklingen. Det är också möjligt att dokumentera genom att fotografera eller filma. Du bör göra en relativt noggrann genomgång av bostaden innan avvecklingen tar sin början. Om kontanter påträffas ska de sättas in på huvudmannens konto. Smycken, värdehandlingar, personliga handlingar och annat sådant av ringa storlek bör läggas i bankfack.

Lösöret

Före avvecklingen av lägenheten bör också en förteckning över mer värdefullt lösöre upprättas och bifogas med tillgångsförteckning eller årsräkning till överförmyndarnämnden. Konstföremål, smycken eller annat lösöre till mycket stora förväntade värden bör värderas
av en expert som du anlitar. Rent allmänt gäller att lösöre som ej är till nytta för huvudmannen, ska avyttras. Föremål som har särskilt värde för huvudmannen ska dock behållas, utom när en försäljning är nödvändig för att förbättra den ekonomiska situationen.

Testamente

Har huvudmannen utfärdat testamente bör du som ställföreträdare ta del av detta. Lösöre, som enligt testamentet ska utgå som legat till olika personer, bör ej försäljas. Det är inte ovanligt att huvudmannen förseglat sitt testamente. Ställföreträdarskapet ger ingen rätt att bryta en sådan förslutning.

Magasinering/deponering

Möbler, glas, porslin och prydnadsföremål med mera, kan lämnas till magasinering. Ibland är det lämpligt att lösöre deponeras hos huvudmannens arvingar. För att en sådan lösning ska vara lämplig bör dock samtliga arvingar vara kända samt förklara sig positiva till ett sådant förfarande. De måste också vara helt överens om vad som ska deponeras, och hos vem. Den som tar emot lösöret åtar sig således endast att för huvudmannens räkning förvara godset. Mottagaren ska skriftligen förklara sig villig att återlämna det mottagna lösöret om huvudmannen eller ställföreträdaren skulle begära det, eller när huvudmannen avlider. Mottagaren ska även åta sig att väl vårda godset. En skriftlig handling ska upprättas över hela förfarandet. Godset bör förses med någon form av märkning för att det lätt ska gå att identifiera.

Städning med mera

Som ställföreträdare ska du ombesörja att städning och rengöring av lägenheten samt vind och/eller källare sker. Det innebär inte att du själv ska utföra sysslorna, utan en städfirma ska anlitas om inte huvudmannens anhöriga städar. Hyreskontrakt ska sägas upp liksom abonnemang på exempelvis el, vatten, avlopp och fast telefon. I samband med avveckling av lägenheten ska du också göra en flyttningsanmälan. Om huvudmannen flyttar till ett sjukhem eller motsvarande i en annan församling eller kommun, finns möjlighet att skriva huvudmannen i den församling där hen tidigare var bosatt.

Checklista för avveckling av huvudmannens bostad

 • Bostadstillägg - Bostadstillägg eller särskilt bostadstillägg för pensionärer, kan beviljas personer med låga inkomster för att täcka boendekostnader, även i särskilt boende. Kontakta Försäkringskassan för mer information och utredning.
 • Hemtjänst -Säg upp eventuell hemtjänst och ta tillbaka nycklarna, om hemtjänsten har fått några.
 • Trygghetslarm -Kontakta hemtjänsten och meddela att eventuellt trygghetslarm inte behövs längre. Lämna tillbaka larmutrustning och begär att få tillbaka utlånade nycklar.
 • Ändrad avgift till kommunen -Vid flyttning till särskilt boende kan den tidigare hemtjänstavgiften komma att ändras. Fyll i en blankett med aktuella uppgifter till kommunen för att få ett nytt avgiftsbeslut.
 • Ändra adress -Meddela ändrad adress till både Svensk Adressändring (Posten), kommunen och överförmyndarenheten. Meddela kommunen om räkningsmottagaren ska vara någon annan.

Försäljning eller köp av fastighet, bostadsrätt och tomträtt

Om du som god man eller förvaltare ska sälja din huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs att överförmyndaren samtycker till försäljningen. Detsamma gäller om du ska förvärva (genom köp, byte eller gåva) en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt för din huvudman. Här finner du mer information om hur du ansöker om samtycke.

Försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Som god man eller förvaltare får du endast sälja din huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt om överförmyndaren samtycker till försäljningen. Notera att det endast är du som god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke.

Av lagstiftningen framgår att överförmyndaren ska lämna samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt huvudmannens behov och samlade tillgångar. Därför är det viktigt att du i ansökan förklarar skälet till försäljningen, hur huvudmannen ska lösa sin boendesituation framöver och att du lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljning bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.

Observera! Om du som god man eller förvaltare avser att köpa en fastighet/bostadsrätt av din huvudman, måste du ansöka om ytterligare en god man som bevakar huvudmannens rätt vid den aktuella försäljningen. Kontakta överförmyndaren för mer information.

Följande handlingar ska lämnas in med ansökningsblanketten vid försäljning

 • Utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret
  För att visa vem som äger fastigheten eller bostadsrättslägenheten. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt.
 • Läkarintyg, om huvudmannen inte kan samtycka eller yttra sig i frågan
  Vid godmanskap krävs skriftligt samtycke från huvudmannen (som skriver under ansökan) alternativt läkarintyg som visar att denne på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ge sitt samtycke till försäljningen. Vid förvaltarskap ska huvudmannen endast ges möjlighet att få yttra sig, om så är möjligt.
 • Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo
  Om säljaren är ett dödsbo krävs kopia av registrerad bouppteckning för att visa att huvudmannen är dödsbodelägare.
 • Yttrande från maka/make, sambo och de närmast anhöriga
  Innan överförmyndaren kan ta ställning till att lämna samtycke ska huvudmannens närmaste anhöriga ges möjlighet att få yttra sig. Om du lämnar in dessa yttranden med din ansökan går handläggningen snabbare.
 • Värderingsutlåtande
  Värderingen ska göras av opartisk auktoriserad värderingsman alternativt opartisk mäklare i syfte att styrka gällande marknadspris. Den mäklare som ansvarar för försäljningen ska alltså inte utföra värderingen. I de undantagsfall där försäljning sker utan hjälp av mäklare krävs istället två opartiska värderingsutlåtanden för att styrka marknadspriset.
 • Budlista från mäklare
  I syfte att styrka att försäljningen har skett på öppen marknad med aktiv budgivning.
 • Köpekontrakt som undertecknats av köpare och säljare
  Bestyrkt kopia av undertecknat köpekontrakt, där samtliga villkor framgår. Av kontraktet bör det framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om samtycke till försäljningen.
 • Efter genomförd försäljning - likvidavräkning och insättningskvitton
  Lämna in en likvidavräkning samt insättningskvitto som visar att köpeskillingen satts in på överförmyndarspärrat konto i huvudmannens namn. Om säljare är ett dödsbo räcker det med en likvidavräkning.


Om du som god man enbart är förordnad för att bevaka rätt vid försäljning av fastighet/bostadsrätt – Glöm ej att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört!

Följande handlingar ska lämnas in med ansökningsblanketten vid förvärv

 • Utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret
  För att visa vem som är nuvarande ägare, om det finns befintliga pantbrev och om fastigheten eller bostadsrättslägenheten är belånad. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt.
 • Läkarintyg, om huvudmannen inte kan samtycka eller yttra sig i frågan
  Vid godmanskap krävs skriftligt samtycke från huvudmannen (som skriver under ansökan) alternativt läkarintyg som visar att denne på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ge sitt samtycke till förvärvet. Vid förvaltarskap ska huvudmannen endast ges möjlighet att få yttra sig, om så är möjligt.
 • Yttrande från maka/make, sambo och de närmast anhöriga
  Innan överförmyndaren kan ta ställning till att lämna samtycke ska huvudmannens närmaste anhöriga ges möjlighet att få yttra sig. Om du lämnar in dessa yttranden med din ansökan går handläggningen snabbare.
 • Värderingsutlåtande
  Värderingen ska göras av opartisk auktoriserad värderingsman alternativt opartisk mäklare i syfte att styrka gällande marknadspris. Den mäklare som ansvarar för försäljningen/köpet ska alltså inte utföra värderingen. I de undantagsfall där det sker utan hjälp av mäklare krävs istället två opartiska värderingsutlåtanden för att styrka marknadspriset.
 • Budlista från mäklare
  I syfte att styrka att köpesumman motsvarar gällande marknadspris.
 • Köpekontrakt som undertecknats av köpare och säljare
  Bestyrkt kopia av undertecknat köpekontrakt, där samtliga villkor framgår. Av kontraktet bör det framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om samtycke.
 • Gåvohandling som undertecknats av gåvogivare och gåvomottagare
  Bestyrkt kopia av undertecknad gåvohandling.
 • Efter genomfört köp - Likvidavräkning och inbetalning av köpeskilling
  Lämna in en likvidavräkning och ett underlag som visar att huvudmannen betalt köpeskillingen.

Bouppteckning och arvskifte

Om din huvudman är dödsbodelägare i ett dödsbo måste du tänka på att detta kräver särskild handläggning och samtycke av överförmyndaren.

Ibland måste överförmyndaren utse ytterligare en god man

Om du som god man eller förvaltare är delägare i samma dödsbo som din huvudman kan du inte företräda huvudmannen eftersom det uppstår en jävssituation. Överförmyndaren måste i sådana fall tillsätta en god man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken som företräder huvudmannen i just denna rättssak.

Bouppteckning

Gode mannen/förvaltaren ska bli kallad till bouppteckningen. Detta ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till skatteverket för registrering. I bouppteckningen ska det framgå att en god man/förvaltare är förordnad.

Arvsavstående

God man eller förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt 15 kap 6 § föräldrabalken.

Testamente

God man/förvaltare ska endast ta del av och inte godkänna ett testamente. Observera att ett testamente kan innebära att Du som god man/förvaltare måste göra förbehåll för laglott.

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt

Ska en bostadsrätt eller fastighet säljas krävs överförmyndarens samtycke. Mer information finner du under rubriken förvärv/försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt.

Arvskifte

Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling upprättas. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndaren om varför det inte skett.

God man/förvaltare ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndaren för slutligt godkännande. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska ha godkänt arvskiftet innan det sänds till överförmyndaren.

Så snart skiftet är verkställt genom att den enskilde erhållit arvet på sitt bankkonto, eller om det gäller en fastighet lagfart beviljats, ska gode mannen/förvaltaren redovisa detta till överförmyndaren.

I de fall make/maka avlider och den överlevande parten är ensam arvtagare krävs inget arvskifte. Om god man är förordnad för endast denna rättshandling ska redovisning till överförmyndaren ske genom kontoutdrag eller annat som visar att medlen är överförda till konto i den överlevandes namn.

Checklista

För att Överförmyndarverksamheten ska kunna fatta beslut om samtycke måste följande underlag finnas och skickas in till Överförmyndarverksamheten;

 • Bouppteckning (registrerad vid skattemyndigheten).
 • Eventuellt testamente.
 • Arvskifte som godkänts av samtliga dödsbodelägare.


Omprövning av förvaltarskap

Ett förvaltarskap är något av det mest ingripande i den personliga integriteten som någon kan råka ut för. Därför ska överförmyndarkansliet varje år granska alla förvaltarskap för att se om det finns skäl att de ska upphöra, eller anpassas bättre till huvudmannens behov.

Varje år kontrollerar överförmyndarkansliet alla förvaltarskap. Överförmyndarkansliet begär in uppgifter från förvaltaren, men även från andra till exempel läkare, anhöriga eller boende.

Varje förvaltare måste noggrant tänka över om förvaltarskapet är rätt för huvudmannen som hens liv ser ut just nu. Kanske har huvudmannens liv ändrats på något sätt som gör att det räcker med ett godmanskap?

När överförmyndarkansliet har gjort sin kontroll, tas ställning till om förvaltarskapet behövs eller om det borde förändras. Ställningstagandet skickas både till förvaltaren och huvudmannen.

Om förvaltarskap inte längre behövs, så kommer överförmyndarkansliet att ansöka hos tingsrätten om att det ska upphöra, eller att det ska ändras till godmanskap.

Årsräkning, sluträkning, redogörelse och förteckning

Du som är god man eller förvaltare ansvarar för att göra en redovisning om uppdraget. I redovisningen ingår bland annat att upprätta en förteckning samt att göra årsräkning, sluträkning och redogörelse.

Redovisningen samt blanketter för årsräkning, sluträkning, redogörelse och förteckning

Arvode

Arvodet för ditt uppdrag bestäms när vi har granskat din årsräkning. I regel ska huvudmannen själv betala arvodet så därför blir det ditt uppdrag som god man/förvaltare att se till att pengar till arvode finns tillgängligt. Lägg upp en plan med din huvudman hur mycket ni ska lägga undan varje månad för att täcka kostnaden för arvodet. Skatten och arbetsgivaravgifterna betalas av huvudmannen.

Om du behöver ta ut från överförmyndarspärrat konto, kan du komma in med ansökan för uttagsmedgivande.

Förvalta egendom

För uppdraget att förvalta ekonomi betalar den hjälpbehövande ett arvode motsvarande 10% av prisbasbeloppet.

Bevaka rätt

För uppdraget att bevaka rätt har du rätt till ett belopp motsvarande 10% av prisbasbeloppet. Om din huvudman bor på institution halveras arvodet till 5 % av prisbasbeloppet.

Sörja för person

För uppdraget sörja för person har du rätt till arvode med ett belopp motsvarande 10% av prisbasbeloppet. Arvodet för huvudman som bor på institution eller motsvarande uppgår till 5% av prisbasbeloppet.

Omkostnadsersättning

Utöver de ovan angivna arvodena ska den hjälpbehövande betala din omkostnadsersättning (besök hos huvudman, telefon och porto) enligt schablon med 2% av prisbasbeloppet. Om dina resekostnader som god man, när du besöker den enskilde eller sköter dennes angelägenheter, överstiger schablonen beräknas milersättningen för bilresor enligt Skatteverkets medgivande bilresekostnadsavdrag och om man använder andra kommunikationsmedel den lägsta kostnaden härför. Exempelvis möten med myndigheter såsom biståndshandläggare, socialsekreterare, Försäkringskassan, polis och kronofogde. I dessa fall krävs också att du inkommer med körjournal och redogör för de besök som har varit påkallade för ditt uppdrag.

Tips för dig som ställföreträdare om din huvudman betalar arvodet

 • Ta kontakt med Omsorgsförvaltningen för att ansöka om jämkning av omsorgsavgiften.
 • Om utmätning pågår, ta kontakt med Kronofogdemyndigheten för att ansöka om jämkning av förbehållsbeloppet.
 • Kontakta Försäkringskassan för att se om din huvudman har rätt till merkostnadsersättning. Bidraget är skattefri och öronmärkt för bland annat arvode till god man. Se till att dessa pengar hålls separerade så du kan få ut ditt arvode.
 • Se till att spara pengar under året på ett sparkonto så att du kan ta ut ditt arvode när vi har fattat ett arvodesbeslut.

När huvudmannen betalar arvodet?

Huvudmannen ska i regel betala om huvudmannens tillgångar överstiger 2 basbelopp eller huvudmannens skattepliktiga inkomster överstiger 2,65 basbelopp. Som skattepliktiga inkomster räknas inte till exempel bostadstillägg och merkostnadsersättning. Överförmyndaren räknar inte heller in habilitetsersättning.

Om det finns särskilda skäl kan huvudmannen få betala arvodet trots att huvudmannens tillgångar och skattepliktiga inkomster understiger gränsvärdena. Särskilda skäl kan vara att kommunen genom att stå för arvodet bidrar till en kapitalbildning hos den enskilde som inte kan komma den enskilde till godo.

Om huvudmannen får betala arvodet och huvudmannens funktionsnedsättning uppkommit före 65 års ålder, kan det innebära att huvudmannens kostnader för arvode plus andra kostnader som är kopplade till funktionsnedsättningen (till exempel kostnader för färdtjänst, hemtjänst, läkare, medicin) blir så stora att han eller hon kan få merkostnadsersättning. Som god man eller förvaltare är det du som ansöker om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan.

Om huvudmannen får betala arvodet och huvudmannen har skulder för vilka utmätning sker eller där skuldsanering är aktuell, måste du skriftligen informera kronofogden om att huvudmannen har en kostnad för arvode. Du måste begära att kronofogden räknar om hur mycket huvudmannen ska betala av på sina skulder. Detta så att huvudmannen inte hamnar under skälig levnadsnivå.

Arvodet är skattepliktigt om det överstiger 1 000 kr. Om huvudmannen ska betala arvodet gör du på följande sätt när du får överförmyndarens beslut.

 • Från huvudmannens konto tar du ut 70 procent av arvodet plus kostnadsersättningen.
 • För huvudmannens räkning fyller du i en förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster.
 • Du betalar in 30 procent av arvodet samt sociala avgifter till Skatteverket. Pengarna tar du från huvudmannens konto.

Överförmyndarens beslut om arvode kan överklagas till tingsrätten av dig och av huvudmannen.

Om du är intresserad av Sveriges Kommuners och Regioner förslag till ersättningsregler så kan du gå in på SKR:s Arvoden och ersättningar till gode män. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När betalar kommunen arvodet?

Kommunen ska i regel betala om huvudmannens tillgångar understiger 2 basbelopp och huvudmannens skattepliktiga inkomster understiger 2,65 basbelopp. Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel. I de fall huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvodet och ersättning av kommunen. Om den skattepliktiga inkomsten under det år när uppdraget utförs understiger 2,65 prisbasbelopp eller om nettoförmögenheten understiger två prisbasbelopp betalar kommunen både arvodet och arbetsgivaravgiften för den gode mannen. Vid beräkningen får överförmyndarnämnden lägga ihop överskjutande belopp från såväl inkomster som lätt realiserbara tillgångar.

Om det finns särskilda skäl kan kommunen betala arvodet trots att huvudmannens tillgångar och skattepliktiga inkomster överstiger gränsvärdena. Särskilda skäl kan vara att tillgångarna utgörs av en fastighet som huvudmannen själv behöver.

Extra arvode

Vissa typer av insatser som kan anses ligga utanför den normala löpande förvaltningen berättigar till extra arvode. Insatser som ger extra arvode är exempelvis avveckling av bostad i samband med flytt, bevakning av huvudmannens rätt vid bodelning och arvskifte, försäljning av fastighet eller bostadsrätt, bevakning av huvudmannens rätt vid domstolsförhandling. Dessa insatser redovisas i redogörelsen tillsammans med årsräkning eller sluträkning.

Extra arvode för reseersättning

Ibland kan du behöva göra resor som har med ditt uppdrag att göra. Du betalar själv för resorna men kan få ersättning i efterhand. Du får inte ta ut din reseersättning från huvudmannens konto innan du har fått ett beslut av oss. Du behöver fylla i en körjournal. Spara kvitton och biljetter, vi kommer kanske begära att du skickar in dem. Du lämnar in körjournalen tillsammans med din årsräkning eller din redogörelse för utfört uppdrag.

Från 2023 är den skattefria milersättningen 25r kr per mil.

Registrera eller ändra konto för utbetalning

Logga in med e-legitimation för att registrera eller ändra det kontonummer som du vill få ditt arvode utbetalt till. Ändringen görs av Nordea oavsett vilken bank som du använder.

Om du gör en nyregistrering för arvodesutbetalning ska du ange arbetsgivarnummer 635007.

Begäran om entledigande som god man eller förvaltare

Vill du som är god man eller förvaltare begära entledigande av ditt uppdrag eller upphörande av godmanskap enligt 11 kap 19§ i föräldrabalken kan du göra det genom att använda vår e-tjänst. Du måste kvarstå dock som god man eller förvaltare tills det att överförmyndarenheten har hittat en ny god man eller förvaltare och fattat beslut om byte.

Gåvor

Gåvor till personer som har god man eller förvaltare

Då en myndig person har god man eller förvaltare förordnad för sig krävs i vissa fall att Överförmyndarnämnden samtycker till mottagandet av en gåva för att denna ska bli giltig.

När krävs Överförmyndarnämndens samtycke?

En god man eller förvaltare får endast med Överförmyndarnämndens samtycke för den enskildes räkning ta emot en gåva i form av en fastighet eller en del i fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Samtycke ska lämnas om förvärvet inte kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur eller andra omständigheter. Normalt bör en gåva kunna anses lämplig – men villkor om nyttjanderätt, utfärdande av revers eller övertagande av betalningsansvar ska beaktas för att bedöma om gåvan kommer den enskilde till godo. För att Överförmyndarnämnden ska kunna ge sitt samtycke ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

 • En ansökan från ställföreträdaren om Överförmyndarnämndens samtycke till gåvan.
 • Ett gåvobrev i original – av vilket ska framgå att gåvan är mottagen av gode mannen eller förvaltaren.
 • Om gåvan avser en fastighet eller bostadsrätt, taxeringsbevis, lagfartsbevis, bostadsrättsintyg eller liknande som visar vem som är lagfaren ägare av fastigheten eller ägare av bostadsrätten.
 • Ett yttrande från den enskilde om sådant kan lämnas. Av yttrandet ska den enskildes inställning till gåvan framgå.

Övertagande av betalningsansvar eller utfärdande av revers

Om den enskilde enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren krävs Överförmyndarnämndens samtycke även till detta. Överförmyndarnämndens samtycke krävs alltid om det är fråga om skuldsättning av den enskilde. Reversen ska bifogas ansökan.

Gåvor från personer som har god man eller förvaltare

En förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor (14 kap. 12 § föräldrabalken). Gåvoförbudet innebär att gåvor inte heller kan ges med Överförmyndarnämndens samtycke. Som ”personliga presenter” räknas julklappar och födelsedagspresenter till normala värden.

En god man eller förvaltare får inte heller avstå från arv, testamente eller förmånstagarförordnande för den enskildes räkning.

Om den enskilde själv ger gåvor

En person, som har god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken förordnad för sig, kan själv ge gåvor om han eller hon kan ge uttryck för en egen vilja. En person som har en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och får göra vad han eller hon själv önskar med sina tillgångar. Det är dock viktigt att understryka att det klart ska framgå att den enskilde kan uttrycka sina önskemål och vara medveten om vad det innebär att ge en gåva. I dessa fall finns heller inga möjligheter för Överförmyndarnämnden att lämna något samtycke. Det får under alla omständigheter anses klart olämpligt att den gode mannen tar emot gåvor av den enskilde.

Arkivering och gallring för gode män och förvaltare

Redovisningsskyldigheten

Utgångspunkterna som reglerar att en god man är skyldig att hålla god ordning på sina papper återfinns i 12 kap 5§ föräldrabalken, FB:

”Förmyndare, gode män och förvaltare skall fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina åtgärder i övrigt”

Det framgår också genom plikten att lämna en årsredovisningen i 14 kap 15 § FB:

”Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare skall före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen skall avges på heder och samvete.

I årsräkningen ska anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. Vidare skall en sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen skall särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt”

Hur räkenskaperna ska föras, regleras inte närmare i föräldrabalken men kraven på redovisning till Överförmyndaren är svåra att uppfylla om inte räkenskaperna förs löpande. För detta fordras i de flesta fall någon form av kassabok, som visar inkomster och utgifter för varje år. Utgångspunkten i redovisningen är antingen den förteckning man gjort i början av uppdraget eller föregående års- eller sluträkning. Dessutom ska också en sammanställning av tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter finnas. För mer betydande poster bör verifikation skaffas och bevaras.

Om uppdraget rör en mer omfattande förvaltning kan det vara praktiskt att vanliga regler om affärsmässig bokföring tillämpas. Detta innebär inte i sig, att bokföringslagen och dess regler om arkivering gäller för förvaltningen. Enligt 2 kap 6§ Bokföringslagen inträder dock sådan bokföringsskyldighet för alla som bedriver näringsverksamhet. I sådant fall är huvudmannen enligt 7 kap 2§ samma lag skyldig att spara alla bokföringshandlingar i sju år efter räkenskapsåret.

Skyldigheten att föra anteckningar om åtgärder i övrigt finns det få eller inga närmare uppgifter om. För din egen skull och för att du ska kunna visa vilket arvode du kan vara berättigad till är det dock bra att föra anteckningar och få huvudmannens skriftliga godkännande när det går. Det kan komma att få betydelse om fråga om skadestånd skulle väckas.

Skadeståndstalan

Att du som god man/förvaltare kan bli skadeståndsskyldig om du orsakar din huvudman skada oavsett om det var med avsikt eller inte framgår av 12 kap 14 § FB:

”Förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den enskilde.”

Skadeståndsanspråk ska göras inom tre år från det att uppdraget upphörde enligt 12 kap 15 § FB:

”Talan om ersättning enligt 14 § ska väckas inom tre år från det att handlingar som anges i 16 kap. 8 § har lämnats över till den som är behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. Om talan inte väcks inom nämnda tid, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande”

Hur länge ska handlingar sparas?

Tidsgränser för arkivering av handlingar finns i föräldrabalken 14 kap 23 §:

”När en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare frånträder sitt uppdrag, skall han eller hon hålla sina räkenskaper och övriga handlingar som rör förvaltningen tillgängliga för granskning. Om det behövs, skall överförmyndaren bestämma tid och plats för en sådan granskning.

2 st Sedan tiden för att väcka talan enligt 12 kap. 15 § har gått ut (3 år, vårt tillägg) eller, om talan har väckts, det finns en dom i ersättningsfrågan som vunnit laga kraft, skall räkenskaper och övriga handlingar som rör förvaltningen lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning över förvaltningen.”

Innebörden av detta är, att god man eller förvaltare först tre år efter det att ett uppdrag upphört inte längre kan klandras för försummelse av de behöriga, d.v.s. den före detta huvudmannen, den nuvarande gode mannen eller den före detta huvudmannens dödsbo. Det kan alltså ligga i ställföreträdarens intresse att i tre år efter uppdragets slut spara de handlingar, som behövs för att redovisa hela sin förvaltning ända från uppdragets början. När dessa tre år har gått, ska sparade handlingar lämnas över till den som är behörig.

Härutöver ska man ha i åtanke att preskriptionstiden för brott är tio år från den dag då brottet är begånget. I ett uppdrag som pågår mer än tio år kan man därför göra en viss gallring för papper äldre än tio år. Det är dock fortfarande fristen på tre år efter avslutat uppdrag (för hela uppdraget) som är klanderfristen för anhöriga/fd huvudman/dödsbo. Den som vill gardera sig för det fall att fråga om brott tas upp ska alltså spara erforderliga handlingar i tio år efter uppdragets slut.

Har huvudmannen eller anhöriga till huvudmannen rätt att få ta del de underlag som jag som god man/förvaltare har hemma hos mig?

Nej, de har ingen rätt att kräva att få se dessa underlag, men det finns heller inget som hindrar dig från att låta dem ta del av det. Du som god man är den som avgör när det är lämpligt.

Den rätt som en huvudman eller en anhörig har att få ta del av dina handlingar finns i 16 kap 7§ föräldrabalken.

”En omyndig som har fyllt sexton år och den som har god man eller förvaltare har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har också den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar.”

De kan alltså bara begära att få ut de redovisningar som du har lämnat in till överförmyndaren för granskning. Överförmyndaren kan dock begära att du ska inkomma med visst underlag (se ovan i 14 kap 23 § föräldrabalken) som huvudman och anhöriga då får rätt att ta del av.

Vad kan gallras?

Ditt sunda förnuft är det som är utgångspunkten. Några riktlinjer i tid kan du hitta i texten ovan liksom att du givetvis inte bör gallra något innan du har fått din redovisning godkänd av överförmyndaren.

När du väl vill gallra kan du tänka att dokument som finns eller går att återskapa elektroniskt, till exempel kontoutdrag kan vara sådana papper som du kan gallra bort. Om du gjort ett inköp och summan bekräftas på flera dokument kan det räcka att du sparar det faktiska kvittot. Ansökningar du gjort till myndigheter finns diarieförda hos dem och alla underlag är kanske inte längre relevanta.

Det du ska utgå från är det du känner dig trygg med. Minsta kravet att utgå från är att det ska gå att följa din redovisning.

Hur ska jag arkivera alla papper?

Detta finns det inga lagregler för, förutom att de ska vara tillgängliga (Se 12 kap 5 § ovan).

Vad ska jag göra med handlingarna när de inte längre behövs?

 • För dig som bor i Ockelbo- lämna in handlingarna märkt med sekretesstunnan- makuleras! till Ockelbo kommun. Personalen ser till att de läggs i sekretesstunna.
 • För dig som bor i Hofors- lämna in handlingarna märkt med sekretesstunnan- makuleras! till Hofors kommun. Personalen ser till att de läggs i sekretesstunna
 • För dig som bor i Sandviken- lämna in handlingarna märkt med sekretesstunnan- makuleras! till Medborgarservice i Sandvikens kommun. Personalen ser till att de läggs i sekretesstunna

Arkivering med hänsyn till skattelagstiftningen

Arkivering med hänsyn till skattelagstiftningen. En ställföreträdare ansvarar vanligen för huvudmannens årliga deklaration. För detta arbete behövs i huvudsak samma räkenskaper som för årsräkningen. Enligt 39 kap 3 § skatteförfarandelagen är den uppgiftsskyldige skyldig att i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt se till att underlag ska finnas för att uppgiftsskyldigheten och för kontroll av den ska kunna fullgöras. Enligt samma lag, 66 kap, 7 och 21 §§, kan den skattskyldige inom sex år begära omprövning och skatteverket inom 2 år på eget initiativ meddela omprövning till nackdel för den skattskyldige, allt räknat från utgången av beskattningsåret.

Sammanfattning

Om man inte är orolig för att bli granskad, sparar man bara det man själv behöver i tre år efter avslutat uppdrag. Om man däremot är osäker och alltid vill kunna visa, att uppdraget utförts väl, sparar man allt relevant material (eller kopior på detta) under hela förordnandetiden och 10 år efter.

För mer information om möjlighet att teckna ansvarsförsäkring se Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förening för gode män- Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Föreningen Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare

Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare organiserar personer som har uppdrag som: kontaktperson, kontakt/stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, lekmannaövervakare och besökare på häkte och anstalt.

Ordförande: Evelina Berglund, 070-9799045 eberglund@hotmail.com

Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare - hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - folder för dig som är god man Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Godmanspodden

I Godmanspodden får du tips och inspiration kring samarbete och delaktighet mellan huvudman och ställföreträdare. Tillsammans med kunniga gäster reder vi ut begrepp, lyfter aktuella frågor och reflekterar kring ställföreträdaruppdraget.

Podden drivs av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare genom projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare och finansieras av Allmänna Arvsfonden - godmanspodden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du intresserad av fler uppdrag?

Registrera att du vill se våra lediga uppdrag

Här kan du som redan har uppdrag hos oss, anmäla intresse för fler uppdrag och registrera dig i vår Kompetensbank av gode män/förvaltare. Här lämnar du in intresseanmälan så att du kan få åtkomst till våra annonser med lediga uppdrag.

Efter att du har gått med vår kompetensbank

När du därefter gått med i vår Kompetensbank kan du logga in i e- tjänsten Recruto och se vilka uppdrag som finns tillgängliga just nu. Du kan också ladda ner appen Recruto så ser du alla lediga uppdrag.